logo yeni

calisanlar2 copy

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLANI (4-3-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

marmara uniMarmara Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alınan KPSSP3 (B) puanı ve İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

İŞ TANIMI ADET ÇALIŞMA SÜRESİ ÜCRET
Yazılım Proje Yöneticisi 1 Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 4 katı

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı

Kıdemli Sistem Uzmanı 1 Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin, a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.
2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

B.1. Yazılım Proje Yöneticisi (1 Kişi)

a) Tercihen en az 3 yıl yönetici pozisyonunda çalışmış olmak,
b) En az 5 yıllık bilişim takımı ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,
c) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim
sahibi olmak,
ç) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,
d) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı
kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,
e) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,
f) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz
kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güven

B.2. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi)

a) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi
derecede bilgi sahibi olmak,
b) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
c) C#.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,
ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
d) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi
olmak,
g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi
olmak,
h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
i) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,
j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi
olmak,
k) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,
l) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
m) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
n) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak,
o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
r) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
s) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir
durumu bulunmamak,
t) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
u) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve
problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
v) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde
teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
w) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
x) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
y) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada
gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
z) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim
sahibi olmak.
aa) Süresi içinde başvurmak.

B.3. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 kişi)

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 2'sine sahip olduğunu belgelemek:
a) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure Sertifikası
b) MCSE: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası
c) MCSA: Windows Server 2012 veya 2016 Sertifikası
ç) MCSA: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası
d) MCTS: Microsoft Sertifikalı Teknoloji Uzmanı
e) MCITP: Server Administrator sertifikası
2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:
a) Son 3 (üç) yılı 5.000 (beş bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde olmak
üzere kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak bilgi
sistemleri yönetimi alanında 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak
b) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2016... R2)
kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini
gerçekleştirmiş olmak
c) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory (LDAP), WSUS,
DNS, DHCP, IIS, KMS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun
çözümleme yapmış olmak
ç) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde NFS, CIFS, iSCSI servisleri için
kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak
d) File server, Failover cluster konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.)
kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve s
3) Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.
a) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,
b) ISO/IEC 27002 sertifikasına sahip olmak,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,
ç) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
d) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için
kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak
e) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim
sistemlerinde (Puppet, Ansible, Zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve
sorun giderme gerçekleştirmiş olmak
f) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak
g) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
ğ) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel
ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
h) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, güvenliği ve entegrasyonu konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ı) NAC, SIEM, E-mail Gateway cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
i) Kurumsal kablosuz ağ, switch, router yönetimi ve güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular http://pdb.marmara.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli
Başvuru Formu” nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırmak
ve imzalanmak suretiyle ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıda yer alan belgelerle
birlikte şahsen veya “Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy /
İSTANBUL” adresine son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten
sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Fotoğraflı)
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği
3- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği
4- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki
tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler
dikkate alınacaktır).
5- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge
6- Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)’da istenilen sertifikalar ile
tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
7- KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
(İlgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan
sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır. )
8- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilir.)
9- Nüfus cüzdanının örneği
10- 2 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (İlgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu
Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile
yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma
şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin 10 (on) katı
aday sınava alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)
V. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SINAV TARİHİ ve YERİ
Yazılı sınav 11 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde
yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak
kazanan aday listesi http://pdb.marmara.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ ve SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ

a) Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI

Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “ÖZEL ŞARTLAR
(NİTELİKLER)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan
adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak
ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan
vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday
sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ve İTİRAZ

a) Sınav sonuçları sınav komisyonunca http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilerek
duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek
ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden
itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle
ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.

IV. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR
(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

V. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru formu (Fotoğraflı),
2- Özgeçmiş
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
4- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği,
5- Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
6- 6 adet fotoğraf,
7- Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,
8- E-devlet kapısından alınan kare kodlu arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,
9- İkametgah Senedi,
10- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin
aslı veya onaylı örneği.
11- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki
tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler
dikkate alınacaktır).
12- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
13- Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)’da istenilen sertifikalar ile
tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
14- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı
veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
15- KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
16- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı http://pdb.marmara.edu.tr internet
adresinden temin edilebilecek olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. ( İki
nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenmesi, fotoğraf yapıştırılması ve ekinde nüfus cüzdan
örneğinin bulunması gereken form Üniversitemiz tarafından onaylanacaktır.)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.