logo yeni

calisanlar2 copy

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (1-3-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

genelkurmayGENELKURMAY BAŞKANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ

1. Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
2. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
3. HER ADAYIN SADECE BİR TERCİH HAKKI BULUNMAKTADIR.
4. Adaylar sadece kılavuzda Tablo-2'de belirtilen bölümlerden mezun ise tercih yapabilecektir.
4. Yüksek Öğrenim Kurumundan (YÖK) eğitim verileri hatalı veya eksik gelen adaylar, Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesini başvuru aşamasında sisteme yükleyecektir. Sistem üzerinden eğitim verilerinde hata veya eksiklik olmayan adayların diploma veya mezuniyet belgesini yüklemesine gerek yoktur.
5. Yabancı dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul edilen sınav notu ile başvuru yapan adayların belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
6. Öğrenimini yurtdışında tamamlayıp YÖK tarafından onaylı denklik belgesi alan adaylar, belgelerini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.
7. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.
8. İlgili bölümlerden Çift anadal veya Yandal mezunu olup tercih yapamayan adayların Personel Temin Daire Başkanlığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir.
 

Başvuru yapmak için tıklayınız

BAŞVURU KILAVUZU :
 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
2019 YILI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Tarihleri
27 Şubat-29 Mart 2019

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi

:

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ/ANKARA Posta Kodu:06620

     

İrtibat Telefonu

:

(0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)

     
     

Genel Ağ (İnternet) Adresi

:

https://personeltemin.msb.gov.tr

     

İÇİNDEKİLER

 1. GENEL HUSUSLAR
 1. Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak,TABLO- 2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“ konulu kararı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Temin edilecek personel Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında görev yapacaktır. (Genelkurmay Başkanlığı merkez teşkilatı (Ankara) dışında sözleşmeli personel pozisyonu bulunmamaktadır.)
 2. Alım başvuruları 27 Şubat - 29 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
 3. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

 1. Yüksek Öğrenim Kurumundan (YÖK) eğitim verileri hatalı veya eksik gelen adaylar, Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesini başvuru aşamasında sisteme yükleyecektir. Sistem üzerinden eğitim verilerinde hata veya eksiklik olmayan adayların diploma veya mezuniyet belgesini yüklemesine gerek yoktur.
 2. Yabancı dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul edilen sınav notu ile başvuru yapan adayların belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 3. Öğrenimini yurtdışında tamamlayıp YÖK tarafından onaylı denklik belgesi alan adaylar, belgelerini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.
 4. Adaylar tarafından sisteme yüklenmesi istenen belgeleri yüklemeyen adayların BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 1. BAŞVURU
 1. Başvuru Koşulları
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak;
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 1. 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1989 sonrası doğumlu olmak);
 2. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 3. Adayların başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanı aynı olmamak.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 5. 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

 1. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 2. Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)
 3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28-29 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP03 (Lisans) puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,
 4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 1. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
 1. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 27 Şubat- 29 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
 3. Başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
 1. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

 1. SEÇİM AŞAMALARI
 1. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Temin süreci başvuru, evrak kontrol, sözlü sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

 1. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Sözlü sınavın yapılacağı yer ve zaman bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

 1. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (sözlü sınav aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Kendilerine yapılan çağrı neticesinde sözlü sınava gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

 1. Sınav Çağrı Belgesi,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi ve fotokopisi
 4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılmış yabancı dil sınavlarından son 5 (beş) yıl içerisinde başvuru kılavuzunda belirtilen kadrolar için yeterli puanı aldığını gösterir sınav sonuç belgesi (veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu gösterir sonuç belgesi.) ve fotokopisi
 5. Erkek Adaylar İçin;
 1. Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,
 2. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, (E-Devlet üzerinden alınan terhis belgesi kabul edilmeyecektir)
 3. Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
 1. Kamu Kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi
 2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak evrak kontrol aşamasından sonra teslim

edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

 1. Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları, ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

Başvurusunu yapan adaylar KPSSP03 puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

 1. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?
 1. Adayların nihai değerlendirmesi sözlü sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Sözlü sınavda kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.
 2. Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
 3. Yapılan sınav sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
 4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 1. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
 1. Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.
 2. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü)

sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

 1. Adaylar; Hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün sonunda tamamlanacak ve Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaştırılması sağlanacaktır. Bu tarihten sonra Başkanlığımıza gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların, adaylıkları sonlandırılacaktır. 45 günlük süre içerisinde raporlarla ilgili her türlü aksaklığın giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.
 1. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
 1. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların tebligatları yazılı olarak yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
 2. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
 1. BAŞVURU PROGRAMI KULLANMA TALİMATI

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayınkayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır

1.

İletişim

Bilgileri

E-posta (e-mail) adresi

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.

2.

Telefon numarası (cep telefonu)

Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

3.

Telefon numarası (ev telefonu)

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

4.

Eğitim

Bilgileri

Eğitim durumu

Eğitim bilgileriniz (YÖK) servisinden çekilecektir. (Sadece en son mezun olduğunuz diploma derecesine göre başvuru yapabilirsiniz.)

5.

Üniversite türü

Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayıp (YÖK)’ten denklik belgesi almış olup eğitim bilgileri sistem tarafından görüntülenemeyen adaylar; Yabancı ülke üniversite seçeneğinden ilgili bölümü seçip denklik belgesini sisteme yükleyeceklerdir.

6.

Yabancı Dil Bilgisi

ÖSYM tarafından düzenlemiş olan yabancı dil sınavlarında yeterli puanı almış adayların sınav sonuç belgesi sisteminden çekilecektir. Yabancı dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu ile başvuru yapmak isteyen adaylar Kurs bilgileri bölümünden Yabancı Dil Sınavını seçecek, Kursu Veren Kurum satırına TOEFL, IELTS vb. gibi sınav adını yazacak Kurs Bitirme Derecesi satırına ilgili sınav notunu girip kaydedecektir. Ardından Kurs Bilgileri Yabancı Dil Sınavı satırından Belge Yükle butonuna basarak Sınav Sonuç Belgesini sisteme yükleyecektir.

7.

Sınav

Bilgisi

 

Alıma göre ÖSYM’den alınan puan bilgisini kontrol edilecektir.

8.

Askerlik

(Görev

Yeri)

Bilgileri

Askerlik statüsü

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

9.

Sevk/Terhis

tarihi

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

10.

Askerlik yapılan Kuvvet

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

11.

Askerlik yapılan Sınıf

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

12.

Askerlik yapılan Branş

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz

13.

Tercihler

Tercih ettiği sınıf/branş

SADECE BİR TERCİHTE BULUNMA HAKKINIZ VARDIR. KILAVUZDA SEÇECEĞİNİZ KADRO İLE MEZUN OLDUĞUNUZ BÖLÜM FARKLIYSA TERCİHİNİZ SONLANDIRILACAKTIR.

AÇIKLAMALAR:

 1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
 2. Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
 3. Tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.
 4. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
 5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
 6. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.
 7. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.
 8. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

5. TABLOLAR

TABLO-1

2019 YILI AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.No.

Faaliyet

Tarih

1

Başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması

27 Şubat - 29 Mart 2019 (Saat 17.00’a kadar.)

2

Başvurusu kabul edilerek sınavlar için çağrılacak adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması

Müteakiben Yayımlanacaktır.

3

Sınavların icrası (Sözlü sınavı)

Müteakiben Yayımlanacaktır.

4

Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)

Müteakiben Yayımlanacaktır.

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-2

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL
ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

İLİ

POZİSYON ADI

SAYISI

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER

ÖĞRENİM NİTELİĞİ

DİL PUANI

ANKARA

Uzman (1)

22

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Almanca, Arapça, Farsça, Rusça, Yunanca, Bulgarca, Rumence, İspanyolca veya Fransızca) en az 70 puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak.(Son beş yıl İçerisinde, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra alınmış olmak)

Uzman (2)

1

Mütercim-Tercümanlık (Almanca), Çeviribilim (Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (Türkçe- Almanca-İngilizce) lisans programlarının birinden mezun olmak

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (Almanca) en az 80 puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak. (Son beş yıl içerisinde, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra alınmış olmak)

Uzman (3)

1

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce- Fransızca), Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra- Türkçe), Mütercim-Tercümanlık (Türkçe- Almanca-İngilizce) lisans programlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce) en az 80 puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak. (Son beş yıl içerisinde, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra alınmış olmak)

İLİ

POZİSYON ADI

SAYISI

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER

ÖĞRENİM NİTELİĞİ

DİL PUANI

ANKARA

Uzman (4)

1

Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans programından mezun olmak.

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (Arapça) en az 80 puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak. (Son beş yıl içerisinde, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra alınmış olmak)

Uzman (5)

2

Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak

 

Uzman (6)

6

Maliye, Muhasebe veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Uzman (7)

8

Hukuk lisans programından mezun olmak.

 

Uzman (8)

10

Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler lisans programlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından (İngilizce en az 70 puan almış olmak) veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak. (Son beş yıl içerisinde, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra alınmış olmak)

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.