logo yeni

calisanlar2 copy

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLANI (28-2-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

enerjiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2017 veya 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı bölümünde verilen tabloda yeralan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yeralan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.
Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.
e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
f) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.
I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
III. Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1. Sistem Uzmanı

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 2 Kişi)
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli işletmelerin BT departmanlarında en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Vmware, Hyper-V).
c) Windows Server ve System Center teknolojilerine hakim olmak.
d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Sanallaştırma, disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen; EMC, Hitachi)
f) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup,
Veeam)
g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.
h) Temel network bilgisine sahip olmak.
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
k) Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.(Tercihen; F5)
l) Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojilerine hakim olmak. (Tercihen; Enterprise Vault)
m) Tercihen; VCP sertifikasına sahip olmak.
n) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hâkim; Servis Masası süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.
o) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim olmak.
p) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
q) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure
II. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008
III. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator
IV. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012/2016
V. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
r) Tercihen; CCNA sertifikasına sahip olmak.
s) Tercihen; LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak.
t) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.2. Veritabanı Yönetimi Uzmanı

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 kişi)
a) En az 1.000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1 (bir) yılını veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı yönetim sistemleri konusunda ve/veya Oracle 10g ve üzeri Veritabanı Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
c) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator (MCITP)
II. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform
III. Oracle Database 10g ve üzeri Administrator Certified Professional (OCP)
ç) Veritabanı yedekleme, recovery, optimization ve performance tuning konularında tecrübe sahibi olmak.
d) İleri seviyede Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) bilgisine sahip olmak.
e) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.
f) Replication, yüksek hacimli veri, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.
g) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On teknolojisi ve/veya Oracle RAC ile DataGuard konularında bilgi sahibi olmak.
ğ) Tercihen; daha önce kurumsal iş zekâsı çözümü geliştirimi projelerinde görev almış
olmak.
h) Tercihen; veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.
ı) Tercihen; veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak.
i) Tercihen; OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.
j) Tercihen; ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
k) Tercihen; Microsoft SQL Server ve Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinin her ikisinde de tecrübe sahibi olmak.
l) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
m) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.3. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi)
a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı,
2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) .NET ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 5 (yıl) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
c) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.
d) .NET Framework 2.0 ve/veya Java EE 5 ve üstü konularından en az biri hakkında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
e) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
f) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
g) MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden en az biri ile ilgili deneyim sahibi olmak.
h) Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.
i) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) konusunda bilgi sahibi olmak.
j) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
II. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
IV. Oracle Certifıed Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE sürümlerinden biri
V. Sun Certified Java Programmer (SCJP)
n) Tercihen; .NET ve Java EE Framework konularının her ikisinde de tecrübe sahibi olmak.
o) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaklar. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.4. Yazılım Geliştirme Uzmanı

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)
a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) .NET platformunda kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.
c) .NET Framework 2.0 ve üstü konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
ç) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.
d) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
e) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
f) MS SQL Server veritabanı yönetim sistemleriyle ilgili deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
g) SQL ve Transact SQL konularında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
h) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) konusunda bilgi sahibi olmak.
ğ) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
ı) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
j) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
II. Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme, Sharepoint veya Veritabanı hakkında
III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
IV. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
k) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.5. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi)
a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak.En az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
c) Firewall, antivirüs, antispam, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmak.
d) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
e) ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak.
f) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
1. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
II. Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)
III. Certified Information Systems Auditor (CISA)
IV. Certified Information Systems Manager (CISM)
V. Certified Ethical Hacker (CEH)
g) Tercihen; ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
h) Tercihen; Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
i) Tercihen; yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak.
j) Aktif olarak sızma ve zafiyet testi yapabilmesi konusunda bilgi ve yetenek sahibi olmak.
k) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

2.1. İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu: Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinden temin edilecektir.
2. Özgeçmiş: Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinden temin edilecektir.

3. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler : Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,
4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
5. KPSS Sonuç Belgesi Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
6. Yabancı Dil Belgesi Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
7. Mezuniyet Belgesi: Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır. Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
8. En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler: Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.
Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programa dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir. 

9. Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge: Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.
10. Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvurular 25/03/2019 tarihinde başlayıp 05/04/2019 tarihinde saat 16:00’da sona erecektir.
b) Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya posta yoluyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.3. BAŞVURU YERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2
Bahçelievler - Çankaya/ANKARA

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yeralan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yeralan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yeralan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.
Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı x 0,30)]

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde 12/04/2019 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4.1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 16/04/2019 tarihi saat 17:00’a kadar 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 22/04/2019 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 25/04/2019 tarihi saat 17:00’a kadar Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.
Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV

5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

5.2. SINAV KONULARI

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde 25/04/2019 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 6.372,49 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

6.1. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI TABLOSU

Sıra No

Alınacak Kişi Sayısı

Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

1

2

20

Sistem Uzmanı

3 Katına kadar (2 Kişi)

2

1

10

Veritabanı Yönetimi Uzmanı

4 Katına kadar (1 Kişi)

3

1

10

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

4 Katına kadar (1 Kişi)

4

1

10

Yazılım

Geliştirme Uzmanı

3 Katına kadar (1 Kişi)

5

1

10

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

4 Katına kadar(1 Kişi)

Toplam

6

60

 


7. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçlan Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ

8.1. ADRES BİLGİLERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2
Bahçelievler - Çankaya/ANKARA

8.2. TELEFON BİLGİLERİ

Özel Şartlar Dışındaki Konular İçin
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı +90 312 222 41 59
Personel Dairesi Başkanlığı +90 312 212 64 20/7306
Özel Şartlarla İlgili Konular İçin
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2054/1-1

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.