ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (15-2-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

ankara guzel sanatlarANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İlan Başlama Tarihi : 15.02.2019
Son Başvuru Tarihi : 01.03.2019
Başvuru Yeri : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında 3 Teknisyen ve 1 Adet Büro Personeli alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER:

UNVAN ADEDİ MEZUNİYET ARANILAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ
Teknisyen 1 -Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Ortaöğretim alanlarından birinden mezun olmak.
 • Bina ısıtma soğutma, havalandırma, pis ve temiz su tesisatları bakım onarım alanında en az 4 yıl deneyimi sahip olmak ve SGK prim dökümü ile belgelemek.
 • Elektrik ark ve Gazaltı kaynak yapabilen ve bunu kaynakçı sertifikası ile belgelemek.
KPSSP94
Teknisyen 1 -Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Elektrik, Elektrik-Elektronik teknolojisi Ortaöğretim alanlarının birinden mezun olmak.
 • Elektrik arızası bulma tespit etme onarma ve periyodik bakım konusunda en az 4 yıl deneyimi sahip olmak ve SGK prim dökümü ile belgelemek.
 • EKAT Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesine sahip olduğunu belgelemek.
 • Ups, jeneratör, pano, kompanzasyon, armatür ve yangın alarm sistemleri konusunda teorik/pratik yeterli bilgiye sahip olmak.
KPSSP94
Teknisyen 1 -Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • İnşaat teknolojisi Ortaöğretim alanlarının birinden mezun olmak.
 • Bina iç ve dış mekânlarının tadilat gerektiren alanların tespit edilmesi ve tadilatlarının gerçekleştirilmesi konusunda en az 4 yıl deneyimi sahip olmak ve SGK prim dökümü ile belgelemek.
 • Alçı levha, alçı sıva, seramik ve laminant işleyebilen, boya yapabilen, ısı yalıtım levhası uygulayabilen ve diğer muhtelif inşaat işlerinde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak.
KPSSP94
Büro Personeli 1 Ön lisans
 • Moda Tasarımı Programı Önlisans mezunu olmak.
 • Yetkili kurumlardan alınan Vitrin Tasarımı sertifikası ile Satış ve Satış Yönetimi sertifikasına sahip olmak.
 • Moda Tasarımı alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak ve SGK prim dökümü ile belgelemek.
KPSSP93

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Bu Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Bu Kanunun 41'inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.(Tüm unvanlar için geçerli)

E) İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

F) Başvuran adaylarda, Ön Lisans mezunları için 2018 KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

2. 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. İkametgâh Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı

(E- Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

6. İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü

7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

9. Özgeçmiş ve sertifikalar.

10. Fotoğraf (1 Adet)

Adayların başvurularını www.mgu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.mgu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi 648. Cadde Turan Güneş Bulvarı No:4 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARA

Tel: 0312 486 16 19 - 0312 486 16 10 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.