logo yeni

calisanlar2 copy

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (30-12-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

selcuk uniSelçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 15 (Onbeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN

KODU

UNVAN

ÖĞRENİM

DURUMU

ADET

ARANAN NİTELİKLER

01

Hemşire

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

9

*En az 2 Yıl Yoğun Bakım'da Hemşire olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.

02

Hemşire

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak

1

*En az 3 Yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.

* Genel Cerrahi Bölümü İleri Derece Laparoskopi Cerrahi ameliyatlarında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

03

Hemşire

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak

1

*Sürekli Renal Replasman (Hemodiafiltrasyon) tedavisi ve Terapatik Hipotermi cihazı kullanımı, hasta takip tedavisinde hemşire deneyimine sahip olup belgelendirmek.

* Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Kursu ve Erişkin İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Kursu Katılım Belgeleri' ne sahip olmak ve belgelendirmek.

04

Hemşire

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak

1

*Sürekli Renal Replasman (Hemodiafiltrasyon) tedavisi ve Terapatik Hipotermi cihazı kullanımı, hasta takip tedavisinde hemşire deneyimine sahip olup belgelendirmek.

*İlk Yardım Belgesine sahip olmak ve Ameliyathane Hemşireliği, K.V.C. yoğun bakım hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği konularında seminere katılarak başarılı olup belgelendirmek.

05

Hemşire

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak

1

* Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Kursu Katılım Belgesi' ne sahip ve Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

*3. Basamak Kamu hastanesinde, Acil Servis Mavi Kod resüsitasyon timinde en az 1 yıl hemşire olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.

06

Hemşire

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak

1

*Yanık yarası pansumanı, akut ve kronik yara takibi pansumanı konusunda hemşire olarak eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

*Ostomi Hemşireliği konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

07

Hemşire

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak

1

* K.V.C. yoğun bakım hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği konularında seminere katılarak başarılı olmak ve belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,
9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

I. ÖZEL ŞARTLAR:

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
2. Ortaöğretim ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR:

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (31/12/2018- 14/01/2019 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00- 17:00))
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasmmda yer aldığı nüfus cüzdanı aslı ibraz edilecektir.)
2. Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz edilecektir.)
3. Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)
4. Ortaöğretim ve Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi)
5. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.
6. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.
7. 1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
9. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen başvurması halinde başvuru kabul edilecektir.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır. 11679/1-1

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.