logo yeni

calisanlar2 copy

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (12-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

suleyman demirel uniSüleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4B) ALIM İLANI

Üniversitemiz, Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilmek üzere ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06 2007 tarihli ve 265566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

SIRA

Nu.

UNVANI

BÜTÇE

TÜRÜ

BİRİMİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

1

Hemşire

Ûzel

Bütçe

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

11

-Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

-2018 KPSS Sınavı P3 Puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

2

Hemşire

özel

Bütçe

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

7

-Ortaöğretim Kuramlarının Hemşirelik, Ebelik- Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.

-2018 KPSS Sınavı P94 Puan türünden en az 80.00 puan almış olmak.

3

Diğer Sağlık Personeli

özel

Bütçe

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

6

Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.

4

Diğer Sağlık Personeli

özel

Bütçe

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

7

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.

5

Diğer Sağlık Personeli

Özel

Bütçe

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

3

Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

GENEL ŞARTLAR:

1) Başvuru yapacak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır,
2) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3 puanı, ön lisans mezunlannda KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için de KPSSP94 puanı esas alacaktır,
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4) Başvuracak adaylann durumunun; 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin 2 inci alt bendi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) fıkrasının (B) bendi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenlere "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması,
5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise aiamalan iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru formu (www.sdu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.)
2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3) Mezuniyet belgesi fotokopisi,
4) 2018 KPSS (B) sınav sonuç belgesi.

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımladığı tarihinden itibaren 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen unvan ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi, Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Doğu Yerteşkesi Çünür/ISPARTA adresine şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta, fax veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adaylann isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanlann atamaları yapılmayacaktır.
8u ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
10909/1-1

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.