logo yeni

calisanlar2 copy

ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (10-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

gida tarimT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON ADI ADEDİ
NİTELİKLERİ


GEMİ ADAMI1
  1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak
  2. En az T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Sınırlı Kaptan belgesine sahip olmak.
  3. Telsiz cihazlarını kullanma yeterlilik belgesine sahip olmak

1)Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının

1.Türk Vatandaşı olmak,
4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5.(Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6.Askerlik durumu itibarıyla;
1.Askerlikle ilgisi bulunmamak,
2.Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
3.Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7.53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2)Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

3)Sınav tarihi itibarıyla 45 yaş ve üzeri olmamak.

4)Su ürünleri denetim ve kontrol gemisinde yapılacak olan uygulama sınavında en yüksek puanı alacak 1 (bir) aday yerleştirilecektir.

5)Uygulama sınavı; gemi kullanma, yanaşma, manevra, denizcilik mevzuatı ile gemide bulunan seyir yardımcısı cihazlarının kullanılması şeklinde 20.11.2018 tarihinde saat 10:00’da Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmetpaşa Cad. Merkez- ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.

6)Adaylar müracaatlarını, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne istenilen belgelerle beraber, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasını müteakip 29.10.2018 tarihinden 09.11.2018 tarihi mesai bitimine kadar İsmetpaşa Mah. Atatürk Caddesi No:33 ÇANAKKALE adresine şahsen yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında yapılacak uygulama sınavında başarılı olan adayların puan sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan 1 (bir) kişi değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup, sözleşme imzalamaya hak kazanan aday, sınav tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde çThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. internet adresinden duyurularak çağırılacaktır.

7)Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre ilan edilen sayı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden yerleştirme yapılacaktır.

8)Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlendiği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

9)06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “ Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” Hükmü gereğince başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

10)Başvuru sırasında istenecek belgeler;
a.Diploma fotokopisi
b.2 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
c.Sabıka Kaydı
d.Askerlik Belgesi
e.Gemi Adamı Belgesi (En az sınırlı Kaptan Belgesi)
f.Telsiz Cihazını Kullanma Yeterlilik Belgesi
g.Sağlık Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınması gereklidir)

11)Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanalar belgelerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.