logo yeni

calisanlar2 copy

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (7-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

dicle uniDİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

UNVANI

ADET

BAŞVURU ŞARTLARI

Hemşire

40

Üniversitelerin Hemşirelik Lisans programlarından mezun olmak.

Hemşire

1

1-                 ) Üniversitelerin Hemşirelik Lisans programlarından mezun olmak.

2-                 )Tüp Bebek Merkezinde 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Hemşire

10

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programlarından mezun olmak.

Hemşire

1

1-                 )Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programlarından mezun olmak.

2-                 ) Tüp Bebek Merkezinde 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Sağlık Teknikeri

3

1-                 ) Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Programlarından mezun olmak

2-                 ) İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Sağlık Teknikeri

1

1-                 ) Elektronörofizyoloji Ön lisans programından mezun olmak.

2-                 ) İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Sağlık Teknikeri

1

1-                 ) Odyometri Ön lisans programından mezun olmak.

2-                 ) İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Sağlık Teknikeri

1

1-                 )Fizyoterapi Ön lisans programından mezun olmak.

2-                 ) İlgili Alanında en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Eczacı

1

1-                 ) Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

2-                 ) İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Fizyoterapist

1

1-            ) Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümlerinden mezun olmak

2-                 ) İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Röntgen Teknisyeni

11

1-                 ) Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Bölümünden mezun olmak.

2-                 ) İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Laborant

6

1-                 ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans programlarından mezun olmak.

2-) İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak

DİĞER SAĞLIK

PERSONELİ

Embriyolog

2

IVF Merkezlerinde çalışma yetki belgesine sahip olmak

DİĞER SAĞLIK

PERSONELİ

Odyolog

1

1-) Sağlık Bilimleri Fakültesi "Odyoloji" bölümünden mezun olmak. 2-) İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
3- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,
5- İlanda belirtilen unvanların hizasındaki şartları taşımak.
6- 2016 yılı KPSS (B) grubu (Ortaöğretim mezunları için KPSS (P94), ön lisans mezunları için KPSS (P93) ve Lisans mezunları için KPSS (P3) sınav sonuç belgelerine sahip olmak
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesh tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
9- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
10- Halen Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan personel başvuruda bulunamaz.
11- Disiplin Soruşturması veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi fesh edilenler başvuruda bulunamazlar.
12- Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS şartı aranmamakta olup, kadro sayısından başvuru fazla olması halinde adaylar arasında sözlü sınav yapılacaktır. Kazanan adaylar sözlü sınavı puan sırasına göre belirlenecektir.
13- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile Pozisyonu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adayların ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan veya süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Fotoğraflı Başvuru Formu ve Dilekçenin (Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. adresinden temin edilecektir) eksiksiz bir şekilde doldurulması.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2016 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi ve SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. adresinde ilan edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ADRES: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tlf: 0 412 241 10 50-2320-5182-5136
İlan Başvuru Tarihi: 02/07/2018
Son Başvuru Tarihi: 16/07/2018
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.