logo yeni

calisanlar2 copy

GTHB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (6-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

gida tarimT.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OSMANİYE YAĞLI TOHUMLAR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli 2 (iki) Mühendis; sözleşmeli personel olarak alınacaktır. Müracaat edilecek pozisyonlar ve sayıları Tablo-Tde verilmiştir.

I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR:

ilanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vbtandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.

4.53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5. Askerlik durumu;

Askerlikle ilgisi bulunmamak.

Askerlikçağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 ve 8. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 40 yaşını doldurmuş olanlar başvuru yapamayacaklardır.

8. Başvuru yapacak adaylardan; Mühendis kadrosu için 2016 yılında yapılmış olan 2016-KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Başvurudan sonra yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasında sakınca görülen adaylar atanamayacaklardır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/yüksek lisans programı mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-Tde verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-ide belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir.

2. Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.

3. İngilizce Dil Belgesi için YDS, E-YDS, ÜDS ve KPDS'den son beş yıl içinde en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge sunmak.

4. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak

5. Başvuru sahipleri başvuru yaptıkları kurum tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak ve soruşturma sonucu uygun bulunursa göreve başlatılacaktır.

6. Ataması yapılan personel 5 yıl süreyle tayin talebinde bulunamayacaktır.

II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular şahsen Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne (Sazlık Köyü Eski Deve Kuşu Çiftliği Toprakkale/OSMANİYE) yapılacaktır.

1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili ilanların yayınlandığı gün başlayacak ve 09.07.2018 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

2. Başvuruda istenen Belgeler;

Dilekçe

Lisans diplomasını veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği

Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği ile yüksek lisans/doktora tez kitapçığının aslı

KPSS sonuç belgesi

YDS, E-YDS, KPDS ve ÜDS veya geçerli eşdeğer dil belgesi

Sabıka Kaydı ("'Adli sicil kaydı yoktur" ve ''Arşiv sicil kaydı yoktur" ibareleri olmalıdır)

Askerlik durumunu bildirir belge

Sağlık Raporu (Başvuru esnasında tek hekim, başvuru sonucu asil veya yedek aday olarak seçilme durumunda Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)

6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

Beyan (Müracaat Sırasında Doldurulup Teslim Edilecektir.)

Güncel SGK Hizmet Dökümü

3. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında yapılacak değerlendirme sonucunda, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan 2 (iki) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup değerlendirme tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içerisinde kurum (Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) internet adresinden ilan edilerek duyurulacaktır.

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2016 yılında yapılmış olan KPSS lisans sınavı sonucuna göre alınacak adaylar için (B) grubu KPSSP3 puan türüne göre sıralama yapılır. Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler yedek listeye alınır.

Sonuçlar başvuru yapılan Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır. KPSS de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara, niteliklere ve belgelere sahip olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında " Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler" hükmü, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3. bendinde; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlannda yeniden istihdam edilemez.

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

POZİSYON

ADI

SAYISI

ALANI

ARANAN

NİTELİKLER

FAKÜLTE

BOLUM

OSMANİYE YAĞLI TOHUMLAR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Mühendis

2

Ziraat Fakültesi / Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü, Bitkisel Üretim Tarla Bitkileri Bölümü

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Pozisyon için şart

İngilizce dilinde; YDS, E-YDS, KPDS ve ÜDS'den son beş yıl içinde en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak gereklidir

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.