logo yeni

calisanlar2 copy

TAPU VE KADASTRO SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANI İLANI (3-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

tapu kadastroTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANI ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi ve ili belirtilen 125 adet Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından yazılı sınav sonucu başarı sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

I) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
2) Başvuracak adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
3) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmamak.

II) ÖZEL ŞARTLAR

1) Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası, Arapça veya Farsça derslerinden herhangi birini gördüğünü gösterir not dökümü istenecektir.)
2) 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3 puan türünden 60 (altmış) veya üzeri puan almış olmak.

III) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ

1) Başvurular Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine 06-13 Nisan 2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından (www.tkgm.gov.tr) temin edilerek doldurulacak olan "Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu" ve bu formda belirtilen belgeler ibraz edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin adres ve iletişim bilgileri Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yer almaktadır.
2) Birden fazla Bölge Müdürlüğüne başvuru yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.
3) Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir
alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adayların bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporu, engelli kimlik kartı veya özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı aslını ibraz etmek kaydıyla bir örneğini başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Adayın engellilik veya özel sağlık sorunlarının önceden bildirilmemesi nedeniyle gerekli tedbirlerin
alınamamasından doğan sorumluluk adaya ait olacaktır.

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAZILI SINAV VE ATAMA

1) Başvuru bitimi tarihinden itibaren başvuru yapan adaylardan, KPSS-P3 grubu puan sırasına konulmak suretiyle ve münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağırılacaktır.)
2) Sınav Ücreti 100 TL olup, 09 Mayıs-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr internet sayfasındaki Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden sınav kaydı başvurusu yapılmak ve sistem yönergeleri takip edilmek suretiyle online olarak yatırılacaktır.
3) Sınava giriş belgeleri Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Aday Bilgi Sistemi (ABİS) internet sayfasından (aday.ankara.edu.tr) 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren alınabilecektir.

4) Belirtilen tarihler arasında sınav kaydı yaptırmayan, sınav ücretini yatırmayan ve sınava giriş belgesini ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

5) Yazılı sınav 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10:00 da Ankara'da tek oturumda yapılacaktır.
6) Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.
7) Adaylar sınav soru ve/veya sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav soru ve/veya sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkam.aov.tr) ilan edildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin ve T.C. Kimlik Numarasının açıkça yazılı olduğu dilekçe ile "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA" adresine elden veya posta yoluyla yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz dilekçesinin evrak kayıt tarihi giriş tarihi olarak esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler, postadaki gecikmeler, e-posta veya faks yoluyla iletilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
8) Yazılı sınavdan 60 (altmış) puan alan aday başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre başarı sırası esas alınmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle puan sıralamasına göre, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Sınavda başarılı olup asil atanacak 125 (yüzyirmibeş) aday sayısı kadar yedek aday belirlenecek ve sınav sonuçlarının kesinleşmesini takip eden bir yıl içerisinde herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlara yedek adaylar arasından atama yapılacaktır. Adayların yazılı sınavdan 60 (altmış) puan alması tek başına müktesep hak teşkil etmemektedir.
9) Atanmaya hak kazananların listesi ile yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.qov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat veya duyuru yapılmayacaktır.
10) Atamalar; başarı sıralamasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla, adayların görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.
11) Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

12) YAZILI SINAV KONULARI

• İlgili Kanun ve Yönetmelikler
a) 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
b) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çevirisi
a) Osmanlı Türkçesi
b) Osmanlıca kelime ve metinleri okuma (Eski Türkçe kelime ve metinlerin okunuşu ve Latin harfleri ile yazılışı, Latin harfleri ile yazılmış kelime metinlerin Eski Türkçe yazılışı)
c) Osmanlıca yazılmış kelimelerin Türkçe karşılığı
d) Türkçe yazılmış kelimelerin Osmanlıca karşılığı
e) Osmanlıca yazılmış metinlerin Türkçeye çevirisi
f) Türkçe yazılmış metinlerin Osmanlıcaya çevirisi
• Arşivcilik
a) Belge yönetimi
b) Arşiv yönetimi
c) Elektronik Belge Yönetim Sistemi
d) Belgelerin Korunması ve Restorasyonu
e) Dijital Arşivler

V) GENEL HÜKÜMLER

1) Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında fwww.tkam.aov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.
2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

4) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

VI) TEBLİGAT

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında fwww.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

VII) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu
2) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

VIII) İLETİŞİM

Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : (0312) 5514019-5514716-5514517
Faks : (0312) 4136525

EK-1 e ulaşmak iiçin tıklayınız.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.