logo yeni

calisanlar2 copy

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (3-2018)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

icisleriT.C.

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2018 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

A-SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI

1- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36' ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
2- Giriş Sınavı; sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

B-ALINACAK PERSONEL UNVANLARI

S.No

Personelin Unvanı

Aranan Şartlar (Eğitim)

Kadro

Sayısı

Hizmet

Sınıfı

1

Mühendis

Endüstri Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak

1

THS

2

Mühendis

İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak

1

THS

3

Mimar

Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Mezun Olmak

1

THS


A. Sözlü mülakatta adayların mesleki, genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır. 

B. İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar sözlü mülakat sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir.
C. Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
D. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ncu maddesi gereğince, sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibarin bir (1) yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

C- GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
3- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak,
4- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(!) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7- Sınavı kazanan adayın Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik araştırması sonucu olumlu çıkmayan aday sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.
8- İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 3 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
9- Son 1 yıl BARTIN İlinde ikamet ediyor olmak, Bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.

D- ÖZEL ŞARTLAR

> ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ; Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Endüstri Mühendisliği” bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak. Araştırmacı, dinamik ve çözüm odaklı olmak, raporlama ve iş takibi yönü kuvvetli olmak. Stratejik Planlama Yönetimi ile ilgili
belgesi bulunmak, ISO 9001 2015 Kapasite eğitimi ile Proje Döngüsü eğitimi almış olmak ve İyi derecede İngilizce bilmek.

> İNŞAAT MÜHENDİSİ; Türkiye'deki veya denkliği Y ÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İnşaat mühendisliği" bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak. En az (C) seviyesinde iş güvenliği uzmanlığı belgesi bulunmak. Yapım İşleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, hakediş hazırlayabilmek, Statik Proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili program dillerini (Sap2000 İdecad, Sta4cad ve Autocad ) programlarını biliyor olmak tercih nedeni olacaktır.

> PEYZAJ MİMARI; Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Peyzaj Mimarlığı” bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak. Net Cad ve Auto Cad programlarını kullanmak, Teknik Şartname, keşif, metraj ve maliyetlendirme konularına hâkim olmak, Proje Döngüsü Eğitimi almış olmak, CED raporu yazıyor olabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek, Office programlan bilmek.

E- BAŞVURU SEKLİ

• Müracatlar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden ya da mesai saatleri içerisinde Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek iş talep formu ve başvuruda istenen belgeler ile birlikte İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde posta yolu ile başvuru kabul edilecektir.)
• Başvuru esnasında istenecek belgeler:
Z Diploma fotokopisi son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve kısa özgeçmişine anlatan belge.
Z İş talep formunu eksik dolduran ya da eksik belge ile müracaat edenlerin başvurulan değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• İstenen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınav komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlaması veya başlatılmaması İdarenin yetkisindedir. Sınava müracaat tarihinden önce ve geçmişte İdaremizde çalışmak üzere müracaatta bulunmuş olanların müracaatları geçerli değildir.
• Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iş sözleşmeleri iptal edilerek yasal işlem yapılacaktır. 5237 sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanarak Bartın Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
• Müracaat eden adayların evrakları iade edilmeyecektir. Ayrıca kazanan ve kazanamayan adaylar İl Özel İdaresinin web sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecek olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,
• Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
• Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin takdir edeceği puanlama 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
• En az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.
• Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.
• En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.
• Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;
Z Mesleğe (unvan) ilişkin bilgi düzeyi,
Z Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
Z Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
Z Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
Z Genel kültürü ve genel yeteneği,
Z Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında olacaktır.

F- SINAV TAKVİMİ

Başvuru Yeri: Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Müracaat Başlangıç Tarihi: 02.04.2018 Saat 08.00
Müracaat Bitiş Tarihi: 12.04.2018 Saat 17.00
Sınav Komisyonu Değerlendirme: 13.04.2018 - 24.04.2018
Sınava Gireceklerin Açıklanma Tarihi: 25.04.2018
Sözlü/Mülakat Sınav Yeri: Bartın İl Özel İdaresi Çok Amaçlı Toplantı Salonu Sözlü/Mülakat Sınav Tarihi ve Saati: 03.05.2018 Perşembe günü Saat 10.00
• Sözlü/Mülakata girmeye hak kazananların listesi İdaremiz internet sitesinde ve ilan panosunda asılarak ilan edilecektir.
• Sözlü/Mülakat sıralaması komisyonca belirlenecektir.
• Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bartın İl Özel İdaresi çok amaçlı toplantı salonunda sözlü/mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.
• Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve İdaremiz internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Sözlü sınavda her bir branş için 1 asil 1 yedek aday tespit edilecek olup, yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıldır.
• Kazanan adayların göreve başlamaları, İdarenin belirleyeceği 2018 takvim yılı içerisinde başlama yazısının tebliğinden itibaren, sözleşme yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde olacaktır. Görevine başlamayanların işe başlama onayları iptal edilecektir.

G- SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

• Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi,
• Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu
• Mezuniyete ait diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge aslı veya onaylı sureti
• Nüfus kayıt sureti
• 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
• Yerleşim yeri belgesi

H- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

• Başvurular komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 iş günü içinde www.bartinozelidare.gov.tr adresinde yayınlanacak olup ayrıca e-mail ortamında bilgilendirme yapılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.bartinozelidare.gov.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
• İlgililere yazılı veya sözlü ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.
• Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
• Yukarıda belirtilen açıklamalar dışında gerek duyulması halinde 0378 228 50 20 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İlan Olunur.


Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.