logo yeni

calisanlar2 copy

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (11-2017)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

balikesir uniBALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 gün ve 7/157054 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2.maddenin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 9 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON

NO

POZİSYON

ADET

NİTELİKLER

BÜTÇE

BİRİMİ

001

Hemşire

1

*Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kuramlarında çocuk sağlığı, yeni doğan yoğun bakım servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

002

Hemşire

2

*Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kuramlarının acil servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

003

Hemşire

1

*Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kuramlarının kroner yoğun bakı servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

004

Sağlık Teknikeri

1

*Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kuramlarının fizik tedavi servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

005

Sağlık Teknikeri

1

*Perfizyon alanında önlisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kuramlarının ilgili alanlarında en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

006

Diğer Sağlık Personeli

3

* Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kuramlarının acil servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlan taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve en az 55 puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2016 KPSS/P3, Önlisans mezunları için 2016 KPSS/P93, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS/P94 puanı esas alınacaktır.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvurularda bulunduğu pozisyonun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvurulan ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adayların ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde aşağıda istenilen belgelerle birlikte Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile veya süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2016 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi ve SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.