logo yeni

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (4-2016)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

osmangazi uniESKİŞEHİR OSMANGAZÎ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile-ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların başvurularını en geç 11/05/2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

UNVAN

KODU

ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
100 Hemşire 5 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak, Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarının (Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri, Eğitim Dal Hastaneleri) Cerrahi Klinikler veya Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıldır çalışıyor olmak,
200 Hemşire 2 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Meşumu olmak, Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarının (Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri, Eğitim Dal Hastaneleri) Dahili Klinikler veya Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıldır çalışıyor olmak,
300 Hemşire 1

Hemşirelik Lisans Mezunu olmak,

Üçüncü Basamak Sağlık Kuramlarının (Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri, Eğitim Dal Hastaneleri) Dahili Klinikler veya Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıldır çalışıyor olmak,

Lise Mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Lisans Mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre)de hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli sakınmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından malikimi olmamak.

4. Askerlik Dununu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, .

b) Askerlik çağma gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saldı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- îlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

3- 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.

4- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra mviv.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere a3uıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler;

1. Başvuru Formu

2. 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak)

3. Sağlık Beyanı

4. Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı belge veya beyanı

5. Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi

6. 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

8. SGK Hizmet Dökümü

9. Çalışma Belgesi

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.