logo yeni

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (9-2015)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

kirklareliKIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAZILI VE SÖZLÜ SINAV İLANI

1. SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:

1.1- İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşında: İl Genel Meclisinin 03/06/201 tarih ve 143 sayılı kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesinin 3 üncü fikre ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı, tam zamanlı sözleşmeli I (Bir) adet Elektrik Mühendisi sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

1.2- Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak 2(iki) aşamada yapılacaktır. Başvuru say ıs kişiyi geçmemesi halinde yazılı sınav yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda: Adayların mesleki bilgileri ölçülecek.

Sözlü sınavda: 1 )Genel kültür, 2) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. 3) Yetene! Kavrayış, ifade ve temsil yeteneği, 4) Özel İdarelerin çalışmaları hakkındaki bilgiler göz önüne bulundurulacaktır.

1.3- Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonucunda belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir.

1.4- Adaylardan başvuru veya atanma işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunlar atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26.09.2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere İdare tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

1.5- Sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasını takip eden 7 (Yedi) gün içinde açıklanır. Sonuçlar Kırklareli İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.kirkIareliilozeIidaresi.gov.tr) duyurulacaktır.

2. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI :

2.1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.2- Üniversitelerinde ""UNVANI İLE İLGİLİ” bölümünden mezun olmak. Başka kurumda sözleşmesi bulunmamak.

2.3- Sınav tarihinde geçerli olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında yapılan 2014 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS P3 puan türünden en az 65(AItmışbeş) puan almış olmak.

2.4- Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl ertelemiş veya muaf olmak.

2.5- Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ :

Adayların 10/09/2015 Pazartesi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Kırklareli İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

4 . İSTENEN BELGELER :

4.1- İş Talep Formu ( İdaremiz İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilerek adaylarca düzenlenecektir.)

4.2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.3- 2 Adet vesikalık fotoğraf

4.4- KPSS sonuç belgesi,

4.5- Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)

4.6- Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

4.7- Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

4.8- Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti.

4.9- Varsa Hizmetlerini gösterir belge ( Özel sektörde çalışmış ise SGK hizmet belgesi )

4.10- Kısa özgeçmişini anlatan belge.

5. SINAV USULÜ

5.1- idaremize müracaat eden adaylardan Elektrik Mühendisi branşı için KPSS “65”(altmışbeş) ve üzeri puan alanlar listelenecek olup, talebimizin şartlarını tutan 2 (iki) kişiyle sınırlı kalması durumunda yazılı sınav yapılmayacaktır. Başvuranların sayısı 2 (iki) kişiyi aşması durumunda sınav tarihi ve yeri başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir.

5.2- Yazılı sınavın şartlarının oluşması durumunda (2 den fazla başvuru olması) Kırklareli Üniversitesinin yapacağı branş sınavından en az 70 puan almak zorunludur.70 puanın altında alanlar elenecektir.

5.3- Kırklareli Üniversitesinin yapacağı branş sınavından 70 ve üzeri puan alanları puanının %50'si ile KPSS puanının %50'si toplanarak sıralama yapılacaktır. Sıralamada her bir personel için en yüksek puanı alan iki aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

5.4- İdaremizce kurulan komisyon tarafından yapılacak sözlü sınavda; İlanın 1. maddesin 2. bendinde belirtilen kriterler değerlendirilerek, büro, şantiye ve kırsal alanlarda görev yapmak üzere seçilecek adaylar belirlenecektir.

6- Sınav tarihleri başvurular sonuçlandıktan sonra adaylara ayrıca duyurulacaktır.

İlanen duyurulur 27/08/2015

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.