logo yeni

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (8-2015)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

kafkas univKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/1 5754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, ortaöğretim mezunlarından 2014 KPSS (B) grubu puanından en az 50 (elli) puan almış olmak esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER GİDERLERİ
Hemşire 4 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak Özel Bütçe Gelirlerinden Karşılanacaktır.
Hemşire 2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak (Amaliyathane ve yoğun bakım tecrübesi olmak) Özel Bütçe Gelirlerinden Karşılanacaktır.

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak,askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Ortaöğretim mezunlarından 2014 KPSS ‘dan 50 (elli) ve üzeri puan alanların müracaatları kabul edilecektir.

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız) ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

6- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

7- Başvurular incelendikten sonra,adayların isimleri puan sırasına göre www.kafkas.edu.tr. adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8- Ortaöğretim mezunları için özelliklerine göre ayrılan kontenjan sayısı kadar yedek ilan edilecek ve kontenjan kadar adayın ataması yapılacaktır. Kazandıkları web sayfasından duyurulan adaylardan 15 gün içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listeden atama yapılacaktır. İlan edilen asil ve yedek adaylardan kontenjan doldurulmadığı taktirde herhangi bir atama yapılmayacaktır. Yeniden ilana çıkıp çıkmaması Kurumun taktirindedir.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu

2- 2014 KPSS(B) sınav sonuç belgesi

BİLGİ İÇİN

Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Tel: 0 474 225 11 64

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.