logo yeni

calisanlar2 copy

YSK PERSONEL ALIM İLANI (04-10-2019)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

yuksek secim kuruluYüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından: 

AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI 

Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra Teşkilatına, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır. 

I- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR 

Başvuru Tarihi: Başvurular 14/10/2019 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 21/10/2019 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00’de) sona erecektir. 

Başvuru Şekli: Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

 • Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır. 
 • Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. 
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 
 • Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 
 • Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı / T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi / Geçerli Pasaport ’tan bir tanesi)” ile girebileceklerdir. 
 • Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Hizmetli kadroları için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir. 
 • Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi düzeyi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır. 
 • Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
 • Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. 
 • Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır. 
 • Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (Tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca re’sen yapılacaktır.) 
 • Adayların başarı puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 
 • Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir. 
 • Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. 
 • Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 
 • Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

II- BAŞVURU ŞARTLARI 

Genel Şartlar 

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, 
 • İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak, 
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 
 • 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak, 

ÖZEL ŞARTLAR 

 • Mühendis kadrosuna atanabilmek için; bilgisayar, bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektrik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 
 • Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 
 • En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak, 
 • En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek, 
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak, 
 • En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek. 
 • Programcı kadrosuna atanabilmek için; 
 • Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 
 • En az bir programlama dili bildiğini belgelemek, 
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak, 
 • En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek. 
 • Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölüm ya da programlarından mezun olmak, 
 • Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından mezun olmak. 
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
 • Şoför kadrosuna atanabilmek için; 
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
 • Sekreter kadrosuna atanabilmek için; en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak, 
 • Santral memuru ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak. 
 • Kaloriferci kadrosuna atanabilmek için; 
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
 • MEB’den onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği veya Kalorifer ateşçiliği sertifikalarından ya da 3308 sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık/kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir. 

YSK MERKEZ TEŞKİLATI

YSK MERKEZ TEŞKİLATI

UNVAN VE ADEDİ

Teknik Hizmetler Sınıfı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

MÜHENDİS

ÇÖZÜMLEYİCİ

PROGRAMCI

TEKNİSYEN

BİLGİSAYAR

İŞLETMENİ

V.H.K.İ.

ŞOFÖR

SEKRETER

SANTRAL

MEMURU

KALORİFERCİ

HİZMETLİ

2

7

5

2

2

17

5

2

1

1

10

 

TAŞRA TEŞKİLATI

İL

İLÇE

UNVAN VE ADEDİ

ZABIT KATİBİ (Genel İdare Hizmetleri)

HİZMETLİ (Yardımcı Hizmetler)

ADANA

KARATAŞ

1

 

AĞRI

ELEŞKİRT

1

 

AĞRI

PATNOS

1

 

ANKARA

İL

 

1

ANKARA

ETİMESGUT

 

1

 

 

ANKARA

POLATLI

1

 

ANKARA

SİNCAN

 

1

ANKARA

YURTDIŞI

 

1

ANTALYA

ELMALI

1

 

ANTALYA

GÜNDOĞMUŞ

1

 

ANTALYA

KEPEZ

 

1

ANTALYA

SERİK

1

 

AYDIN

DİDİM

1

 

AYDIN

EFELER

 

1

AYDIN

KARACASU

1

 

BALIKESİR

ALTIEYLÜL

1

 

BALIKESİR

GÖNEN

1

 

BALIKESİR

KARESİ

 

1

BALIKESİR

KEPSUT

1

 

BALIKESİR

MARMARA

1

 

BALIKESİR

SINDIRGI

1

 

BİLECİK

GÖLPAZARI

1

 

BİNGÖL

KARLIOVA

1

 

BİNGÖL

SOLHAN

1

 

BİTLİS

MERKEZ

1

 

BİTLİS

HİZAN

1

 

BOLU

MUDURNU

1

 

BURDUR

GÖLHİSAR

1

 

BURDUR

YEŞİLOVA

1

 

BURSA

KARACABEY

1

 

BURSA

NİLÜFER

 

1

BURSA

ORHANELİ

1

 

BURSA

ORHANGAZİ

1

 

 

 

BURSA

OSMANGAZİ

 

1

ÇANKIRI

KURŞUNLU

1

 

ÇORUM

BAYAT

1

 

ÇORUM

KARGI

1

 

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

 

1

DENİZLİ

PAMUKKALE

 

1

DENİZLİ

TAVAS

1

 

DİYARBAKIR

BAĞLAR

 

1

DİYARBAKIR

BİSMİL

2

 

DİYARBAKIR

ÇÜNGÜŞ

1

 

DİYARBAKIR

HAZRO

1

 

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

 

1

DİYARBAKIR

KULP

1

 

DİYARBAKIR

LİCE

1

 

EDİRNE

MERKEZ

1

 

EDİRNE

UZUNKÖPRÜ

1

 

ELAZIĞ

KEBAN

1

 

ELAZIĞ

MADEN

1

 

ERZURUM

AŞKALE

1

 

ERZURUM

ÇAT

1

 

ERZURUM

KARAYAZI

1

 

ERZURUM

TORTUM

1

 

ESKİŞEHİR

MİHALIÇÇIK

1

 

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

 

1

GİRESUN

DERELİ

1

 

HATAY

ANTAKYA

 

1

HATAY

ERZİN

1

 

HATAY

HASSA

1

 

 

 

HATAY

REYHANLI

1

 

HATAY

YAYLADAĞI

1

 

MERSİN

ANAMUR

1

 

MERSİN

MUT

1

 

MERSİN

TOROSLAR

 

1

İSTANBUL

İL

 

1

İSTANBUL

ATAŞEHİR

 

1

İSTANBUL

AVCILAR

 

1

İSTANBUL

BAĞCILAR

1

1

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

 

1

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

 

1

İSTANBUL

BEYLİKDÜZÜ

 

1

İSTANBUL

EYÜPSULTAN

1

1

İSTANBUL

GÜNGÖREN

1

1

İSTANBUL

KADIKÖY

1

 

İSTANBUL

KAĞITHANE

1

1

İSTANBUL

KARTAL

 

1

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

1

 

İSTANBUL

MALTEPE

 

1

İSTANBUL

SANCAKTEPE

 

1

İSTANBUL

SARIYER

1

1

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

1

 

İSTANBUL

SULTANGAZİ

 

1

İSTANBUL

ŞİŞLİ

 

1

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

1

 

İSTANBUL

TUZLA

1

 

İZMİR

İL

 

1

İZMİR

BAYRAKLI

 

1

 

 

İZMİR

BORNOVA

 

1

İZMİR

BUCA

 

1

İZMİR

ÇİĞLİ

1

 

İZMİR

GAZİEMİR

1

 

İZMİR

KARABAĞLAR

 

1

İZMİR

KARŞIYAKA

 

1

İZMİR

KONAK

 

1

İZMİR

SEFERİHİSAR

1

 

İZMİR

URLA

1

 

KARS

ARPAÇAY

1

 

KARS

DİGOR

1

 

KARS

KAĞIZMAN

1

 

KARS

SARIKAMIŞ

1

 

KASTAMONU

İNEBOLU

1

 

KAYSERİ

BÜNYAN

1

 

KAYSERİ

KOCASİNAN

 

1

KAYSERİ

SARIOĞLAN

1

 

KAYSERİ

YEŞİLHİSAR

1

 

KIRKLARELİ

MERKEZ

1

 

KIRKLARELİ

BABAESKİ

1

 

KIRKLARELİ

VİZE

1

 

KOCAELİ

DARICA

1

 

KOCAELİ

İZMİT

1

1

KOCAELİ

KANDIRA

1

 

KOCAELİ

KARTEPE

1

 

KONYA

İL

 

1

KONYA

CİHANBEYLİ

1

 

KONYA

ILGIN

1

 

 

 

KONYA

KADINHANI

1

 

KONYA

KARAPINAR

1

 

KONYA

KULU

1

 

KONYA

MERAM

 

1

KÜTAHYA

GEDİZ

1

 

KÜTAHYA

EMET

1

 

KÜTAHYA

SİMAV

1

 

MANİSA

AKHİSAR

2

 

MANİSA

ALAŞEHİR

1

 

MANİSA

DEMİRCİ

1

 

MANİSA

KIRKAĞAÇ

1

 

MANİSA

SARIGÖL

1

 

MANİSA

SOMA

1

 

KAHRAMANMARAŞ

AFŞİN

1

 

KAHRAMANMARAŞ

GÖKSUN

1

 

MARDİN

DERİK

1

 

MARDİN

KIZILTEPE

1

 

MARDİN

SAVUR

1

 

MUĞLA

MENTEŞE

 

1

MUĞLA

ORTACA

1

 

MUŞ

MERKEZ

1

 

MUŞ

BULANIK

1

 

NEVŞEHİR

AVANOS

1

 

NEVŞEHİR

DERİNKUYU

1

 

NEVŞEHİR

GÜLŞEHİR

1

 

NİĞDE

ÇAMARDI

1

 

NİĞDE

ULUKIŞLA

1

 

ORDU

AKKUŞ

1

 

 

ORDU

FATSA

1

 

ORDU

KORGAN

1

 

RİZE

ÇAYELİ

1

 

SAKARYA

ADAPAZARI

 

1

SAKARYA

AKYAZI

1

 

SAKARYA

ERENLER

1

 

SAKARYA

HENDEK

1

 

SAKARYA

KARASU

1

 

SAKARYA

SERDİVAN

1

 

SAMSUN

LADİK

1

 

SİNOP

TÜRKELİ

1

 

SİVAS

ZARA

1

 

TEKİRDAĞ

ÇORLU

 

1

TEKİRDAĞ

MARMARAEREĞLİSİ

1

 

TEKİRDAĞ

MURATLI

1

 

TEKİRDAĞ

SÜLEYMANPAŞA

2

1

TOKAT

ARTOVA

1

 

TOKAT

NİKSAR

1

 

TOKAT

REŞADİYE

1

 

TRABZON

ÇAYKARA

1

 

TUNCELİ

ÇEMİŞGEZEK

1

 

TUNCELİ

MAZGİRT

1

 

TUNCELİ

PERTEK

1

 

TUNCELİ

PÜLÜMÜR

1

 

 

ŞANLIURFA

HALİLİYE

 

1

ŞANLIURFA

HARRAN

1

 

ŞANLIURFA

HİLVAN

1

 

ŞANLIURFA

SİVEREK

1

 

VAN

BAHÇESARAY

1

 

VAN

BAŞKALE

1

 

VAN

ÇATAK

1

 

VAN

MURADİYE

1

 

VAN

ÖZALP

1

 

VAN

SARAY

1

 

YOZGAT

AKDAĞMADENİ

1

 

YOZGAT

SARIKAYA

1

 

AKSARAY

ORTAKÖY

1

 

BAYBURT

MERKEZ

1

 

KARABÜK

SAFRANBOLU

1

 

KIRIKKALE

KESKİN

1

 

BATMAN

GERCÜŞ

1

 

BATMAN

KOZLUK

1

 

ŞIRNAK

MERKEZ

1

 

ŞIRNAK

SİLOPİ

1

 

IĞDIR

ARALIK

1

 

DÜZCE

MERKEZ

1

 

 

TOPLAM

153

48

 

 

8562/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.