logo yeni

calisanlar2 copy

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI (28-12-2018)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

cumhurbaskanligiCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

A. Genel

(1) Savunma Sanayii Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7' nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

(memurunyeri.com notu: Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı mesleği ile özlük hakları konusunda Sitemiz tarafından hazırlanan yazı için için tıklayınız...)

ÖĞRENİM

BÖLÜMÜ

KONTENJAN

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRALACAK ADAY SAYISI

KPSS ŞARTI

YDS ŞARTI

İşletme/

iktisat

4

16

KPSS P1 puan tülünden en az 85 puan

İngilizce alanında en az B seviyesi (en az 80 puan)

TOPLAM

4

16

 

 

 

B, Sınav Başvuru Şartları

(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kumullarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları,
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak aynım birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşım doldurmamış (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir') olmaları,
4) 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1 puan türünden 85 (seksen beş) ve üzeri puan alınış olmaları.
5) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kanın Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmaları,
6) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgilerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş bulunmaları veya askerlik çağma gelmişler ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları.
7) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.

C İstenen Belgeler

(1) Adaylar başvurularını; 1 Şubat - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2019, cuma günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1) Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).
2) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf.
3) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kumlu denklik belgesinin aslını veya noter onaylı örneğini,
4) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge.

(2) Eksik belge, bilgi ve koşullan uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır,

Ç, Giriş Sınavına Çağrı

(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 4 (dört) katma kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınavın tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet (www.ssb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir. Bu duyum tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(3) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlanın taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

D. Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır. Adayın başarı puanı, sözlü sınav puanıdır.

(2) Sözlü sınav, adayların;
a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puanı üzerinden değerlendirilir.

(3) Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her bilinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanır.

E. Değerlendirme ve Atama

(1) Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı konularında 100 (yüz) puan üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2) Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.)

(3) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmez.

(4) Giriş sınavı sonuçları. Başkanlıkta ve Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.

(5) Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmez.

(6) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen şiire içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(7) Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavım kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat verilmeyenler için Başkanlık değerlendirme hakkını saklı tutar.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının 0 312 411 96 83, 03124119136 veya 0 312 411 93 02 numaralı telefonlarından temin edilebilir.
11689/1-1

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.