logo yeni

calisanlar2 copy

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIM İLANI (6-2018)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

belediye baskanligiİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra

Kadro

Hizmet

Kadro

Kadro

   

KPSS

KPSS

 

Niteliği

Cinsiyeti

Puan

 

No

Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Puanı

 
   

Türü

 
               

En az

 

1

İtfaiye Eri

GİH

10

385

Ortaöğretim kurumlarından (lise

Erkek

P94

60

 

veya dengi okul) mezun olmak.

 
               

puan

 
         

Ortaöğretim kurumlarının

   

Enaz

 

2

İtfaiye Eri

GİH

10

25

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

Erkek

P94

60

 

Alanı ve Dallarının birinden

 
         

mezun olmak.

   

puan

 
         

İtfaiyecilik ve Yangın

       
         

Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil

   

En az

 

3

İtfaiye Eri

GİH

9

75

Savunma, Sivil Savunma ve

Erkek

P93

60

 

İtfaiyecilik önlisans

 
         

programlarının birinden mezun

   

puan

 
         

olmak.

       
         

Endüstri Mühendisliği, Endüstri

   

En az

 
         

Sistemleri Mühendisliği veya

Kadın/

   

4

İtfaiye Eri

GİH

9

3

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Erkek

P3

60

 
         

/ İşletme Mühendisliği lisans

   

puan

 
         

programından mezun olmak

       
           

Kadın/

 

En az

 

5

İtfaiye Eri

GİH

9

3

İstatistik / Ekonometri lisans

P3

60

 

programından mezun olmak.

Erkek

 
               

puan

 
         

Makine Mühendisliği/Makina

   

En az

 
         

Mühendisliği veya Makine ve

Kadın/

   

6

İtfaiye Eri

GİH

9

3

İmalat Mühendisliği /

Erkek

P3

60

 
         

Mekatronik Mühendisliği lisans

   

puan

 
         

programından mezun olmak.

     
         

Kimya Mühendisliği, Kimya ve

   

Enaz

 
         

Süreç Mühendisliği veya Kimya

Kadın/

   

7

İtfaiye Eri

GİH

9

3

Mühendisliği ve Uygulamalı

Erkek

P3

60

 
         

Kimya lisans programından

   

puan

 
         

mezun olmak.

       
           

Kadın/

 

Enaz

 

8

İtfaiye Eri

GİH

9

3

İnşaat Mühendisliği lisans

P3

60

 

programından mezun olmak.

Erkek

 
               

puan

 


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
b. Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1 .67 metre, kadınlarda en az 1 .60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında(+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
ç. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
d. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu itibariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru yapan adayların, l 8/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kara yollan Trafik Yönetmeliği 'nin 75 inci maddesinde belirtilen (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olması,
e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 11/6/2018 - 25/6/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet) Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet) 2016 KPSS sonuç belgesinin İnternet çıktısı (1 adet)
Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet) Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar 11/6/2018 - 25/6/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 19/6/2018-25/6/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2500 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 27/6/2018 tarihinde http://basvuru.ibb.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 2/7/2018 - 1/8/2018 tarihleri arasında Y enikapı Etkinlik Alanı Cerrah paşa Mahallesi Kennedy Caddesi N o: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacaktır.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SINAV DEGERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav, yukarıda belirtilen konularda 25'er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %40'ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60'ı alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

8. ATAMA YAPILACAK KADROYA İLİŞKİN GÖREV TANIMI

İtfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar. İtfaiye erliği üniformalı bir meslek olup bedeni yeterlilik gerektiren saha görevidir.
İtfaiye teşkilatının görevleri için Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi ve takip eden maddeleri ayrıca incelenebilir.
Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir. İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür ve itfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir.

9. DİGER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.