logo yeni

calisanlar2 copy

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT ALIM İLANI (4-2018)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

bingol unvBingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

UNVANI

SINIFI

KADRO DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

6

1

I - GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

- Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak

- En az 2 (iki) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olmak ve belgelendirmek

II - BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvuru Yeri

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı / BİNGÖL - (426) 216 00 12

Başvuru Tarihi

27.04.2018 - 11.05.2018

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü - 28.05.2018

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü - 08.06.2018

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1 - Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sayfasından temin edilebilir)

2 - Üç adet vesikalık fotoğraf

3 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı

5 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

6 - Özgeçmiş

7 - Mesleği ile ilgili fiilen çalıştığına dair onaylı deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü

Evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

IV - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

V - YAZILI SINAV KONULARI:

a- Anayasa Hukuku

b- Medeni Hukuk

c- Borçlar Hukuku

d- Ticaret Hukuku

e- Medeni Usul Hukuku

f- İcra ve İflas Hukuku

g- İdare Hukuku

h- İdari Yargılama Hukuku

i- Ceza Hukuku

j- Ceza Usul Hukuku

k- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

l- 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve İlgili mevzuat

VI - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

VII - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sınavda Adaylar;

a- Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e- Genel yetenek ve genel kültürü,

f- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VIII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

IX - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1- Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verildiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

X - AVUKATLIK KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1- Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, Avukat kadrosuna atanırlar.

2- Adayların Avukat kadrolarına atanmaları, giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarısı dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3- Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamaları iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddesi hükümleri uygulanır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.