logo yeni

calisanlar2 copy

OLUKÖZÜ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIM İLANI (3-2018)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

belediye baskanligiOLUKÖZÜ BELEDİYESİNE

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE

ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Oluközü Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Sıra

No

Kadro

Ünvanı

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Türü

KPSS

Puanı

1

Zabıta

Memuru

GİH

10

2

Herhangi bir önlisans programından mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP93

2016 KPSS den En az 60

Puan

almak

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

l.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 
a.Türk vatandaşı olmak.
b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f.ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
g.Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSS93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
c Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak yada öğrenimi sırasında bilgisayar dersi aldığını belgelemek,
d. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
e. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
> İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. (Yönetmeliğin Ek-1' indeki Başvuru Formu)
> Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
> Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
> Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
> KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
> Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
> Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
> 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
> Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

4. BAŞVURU YERİ. TARİHİ. SEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
> Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihinden, 12/04/2018 - 13/04/2018 Cuma günü saat 17.00' ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında),
> Yozgat - Akdağmadeni - Oluközü Belediyesi adresindeki Oluközü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,
> Başvurular şahsen yapılacaktır, 
> Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

> T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
> Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
> Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 12/04/2018 tarihinde belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir,
> Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir,
> Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Oluközü Belediyesi Meclis Salonunda; Zabıta Memuru alımı için 25/04/2018 Çarşamba Günü saat 10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.
Sınav Konulan:
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat hakkında olacaktır.

7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.