logo yeni

SAĞLIK BAKANLIĞI 2016 YILI 3.DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

saglik bakanligi2016 YILI 3.DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA

KURASI İLAN METNİ

‘657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası’ ile ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi’ ve ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi’ gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarında aşağıda belirtilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1) Bu kura için unvan ve branşlar, birim bazında ilan edilmiş olup kura başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2) Adaylar ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) münhal yer için tercih yapabileceklerdir.

3) Adaylar tercih işlemlerinden sonra imzaladıkları PBS başvuru formu ile birlikte,

a) En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli (İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren),

b) Müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okuldan veya noter tarafından onaylanmış diploma/geçici mezuniyet belgesi suretini en geç 06.12.2016 Salı günü saat 18:00’e kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

4) Evraklarını Elden teslim edenler, kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

5) Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.

6) Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet cetvelinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir

7) 663 sayılı KHK sonrası Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında aday memur olarak görev yapmakta iken görevlerinden ayrılanların, sadece ayrıldıkları kurumun münhal kadrolarını tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve kuraya alınmayacaklardır.

8) Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

9) Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına, hemşirelik bölümü

mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ise hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

10) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise veya dengi okul mezunu olup, daha önce VHKİ veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında (GİH) (şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olanlar müracaat edebileceklerdir. Ancak daha önce GİH sınıfında (şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olup, VHKİ kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra;

a. Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesi,

b. Lise ve dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduklarını gösteren belge,

c. Mezun olunan okuldan iki dönem bilgisayar eğitimi aldıklarına dair belge,

bu belgelerden herhangi birinin noter onaylı suretinin aslını PBS başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

11) Şoför kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise mezunu olması ve şoför kadro unvanında daha önce çalışmış olmaları ve B, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birisine sahip olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

12) Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

13) Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde, kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanıncaya kadar daha alt kadrolara ilgili mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.

14) Yerleşenlerin atamaları ile ilgili olarak; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek Madde 7 hükmü gereği söz konusu kadrolar için Devlet Personel Başkanlığından açıktan atama izin işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.

15) Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B-MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKLER

1) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,

Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4/B ve 4/C maddelerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvuru formunun çıktısını göndermiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

2) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu kapsamında çalışmış olup görevden ayrılanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

3) Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

C-ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenen 8. alt bent (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereği kura sonucu yerleşen adayların güvenlik soruşturmaları yapılacaktır. Adaylar PBS üzerinden çıktısını alabilecekleri “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu” doldurup üç nüsha, fotoğraflı, ıslak imzalı olarak göndermeleri gerekmektedir. Bu formu göndermeyenlerin veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak olup atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

c) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

e) Vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

f) Mal bildirim formu.

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Caddesi No:3 Pk.06434 Sıhhiye/ANKARA İletişim: 0 (312) 585 10 00

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (TKHK)

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak P.K.06520 Çankaya/ANKARA İletişim: 0 (312) 705 10 00

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU (THSK)

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 P.K. 06100 Sıhhiye /ANKARA İletişim: 0 (312) 565 50 00

2016 YILI 3.DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA

KURASI TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA
1 25 Kasım 2016 Cuma 30 Kasım 2016 Çarşamba saat 18:00’e kadar PBS Üzerinden başvurularının yapılması
2 06 Aralık 2016 Salı Saat 18 :00 ‘e kadar Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati
3 15 Aralık 2016 Perşembe KURA TARİHİ
(Yeri ve saati www.vh2m.sa2lik.2ov.tr internet adresinden ilan edilecektir.)
4 30 Aralık 2016 Cuma Atamaya esas evrakların son geliş tarihi Saat:18:00

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.