logo yeni

calisanlar2 copy

DİYANET KURUM İÇİ KKÖ VE İMAM HATİP ALIM İLANI (6-2016)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

diyanet isleriD U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticisi ve imam- hatip kadrolarına geçmek isteyenlere yönelik MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

 

 

KADROLARA AİT BİLGİLER

BULUNDUĞU

YER

UNVAN SINIF DERECE BOŞ KADRO SAYISI
Taşra Teşkilatı Kur’an Kursu Öğreticisi D.H.S 1-9 350
İmam-Hatip 1-9 100
TOPLAM 450

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

5. Başkanlığımızca 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) her hangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

B. ÖZEL ŞARTLAR

1. Kur’an kursu öğreticisi için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

c) Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi olarak çalışmamak veya bu unvanda

müktesebi bulunmamak.

d) Hafız olmak.

2. İmam-hatip için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

c) Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi veya imam-hatip olarak çalışmamak veya

bu unvanlarda müktesebi bulunmamak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

• Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.

• Yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2. Başvurular 21.06.2016 (saat 08:30)-01.07.2016 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,

3. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

4. Hafızlık belgesi. (Kur’an kursu öğreticiliği için)

5. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

• Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

• Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

IV. SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınav; Bursa, Elazığ, Kayseri, Manisa ve Trabzon illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.

2. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

V. SINAV GİRİŞ BELGESİ

1. Adaylar; sınav için “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini (https://dibbvs.divanet.gov.tr) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı ve pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2. MBSTS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Adaylar sözlü sınavda;

a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c) Hitabet. (10 puan)

konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

4. Kur’an Kursu Öğreticiliği sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Kur’an Kursu Öğreticisi Temel ve Özel Yeterlikleri”, İmam-hatiplik için sınava katılacaklarda “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “İmam-Hatip Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VII. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. 

2. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere öncelikle sınav puanı dikkate alınacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde MBSTS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de aynı olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

VIII. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.divanet.gov.tr) adresi üzerinden öğreneceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX. ATAMA İŞLEMLERİ

1. İmam-hatipler ilk defa köy/kasaba ile il/ilçe merkezleri dışındaki mahallelerde bulunan (D) grubu camilere atanacaklardır. Buralarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il ve ilçe merkezlerindeki münhal (D) grubu camilere de ilk defa atama yapılabilecektir.

2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

X. DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri

: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.