logo yeni

calisanlar2 copy

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ AVUKAT VE HUKUK MÜŞAVİRİ ALIM İLANI (12-2015)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

bayburt uniBayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından;

AVUKAT VE HUKUK MÜŞAVİRİ

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
BAŞVURU ŞARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 1. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (Yetmiş) Puan almış olmak,
 2. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,
 3. Avukatlık Kadrosu için son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
 4. Hukuk Müşaviri kadrosu için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 5. Başvuru Formu, web sitesinden temin edilebilecektir.
 6. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
 7. Üç adet vesikalık fotoğraf,
 8. KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 9. Özgeçmiş
 10. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
 11. Hukuk Müşaviri kadrosu için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde yer alan 10 yıl hizmetinin bulunması şartını sağladığı gösterir belgeler.
 
SINAV KONULARI BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
 • Anayasa Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Medeni Usul Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare Hukuku
 • İdari Yargılama Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ceza Usul Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
KADRO BİLGİLERİ
Unvan Sınıf Adedi Derece
Hukuk Müşaviri GİH 1 1
Avukat AH 1 6
SINAV TAKVİMİ
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 07.12.2015

SON

BAŞVURU

TARİHİ

25.12.2015

BAŞVURU

DEĞERLENDİRME TARİHİ

30.12.2015

YAZILI

SINAV

PROGRAMI

Bayburt Üniversitesi (Dede Korkut Kampüsü)

12.01.2016 Saat: 14.00

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 15.01.2015

SÖZLÜ

SINAV

PROGRAMI

Bayburt Üniversitesi (Dede Korkut Kampüsü)

19.01.2016 Saat: 14.00

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 20.01.2016
                 

II- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (Yetmiş) Puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Hukuk Müşaviri kadrosu için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak,

d) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Başvuru Formu (Form için tıklayınız)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

f) Hukuk Müşaviri kadrosu için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde yer alan 10 yıl hizmetinin bulunması şartını sağladığı gösterir belgeler.

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

IV- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip eden beş iş günü içerisinde, üniversitenin (www.bayburt.edu.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır.

Son Başvuru Tarihi 25 Aralık 2015 Cuma günü mesai bitimidir.

Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle diğer başvuru belgeleri ile birlikte, Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sıralamaya giren adaylar üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır.

Yazılı sınav 15 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00 da Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünde (Dede Korkut Kampüsü) yapılacaktır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 19 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00 da aynı adreste sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Aynı gün sınavın bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

V- SINAV KONULARI:

1. Yazılı Sınav Konuları:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2. Sözlü Sınavda Adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amir Rektörün onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi ve atanmaya hak kazanan adaylar üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre ilgili kadrolara atanırlar. Asıl listeden atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

İlanımız 4 Aralık 2015 Tarihli ve 29552 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

İrtibat:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 69000 Merkez / Bayburt, Tel: (0 458) 211 11 53 (Dahili:4137), Faks : (0 458) 211 11 90

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.