logo yeni

calisanlar2 copy

EPDK PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU (11-2015)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

epdkEnerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda istihdam edilmek üzere 5 (beş) adet Çözümleyici, 1 (bir) adet Mütercim-Tercüman, 13 (on üç) adet Yönetim Görevlisi ve 6 (altı) adet İletişim Görevlisi olmak üzere toplam 25 (yirmi beş) kadro için giriş sınavı yapılacaktır. Boş kadroların 5 katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilir ve giriş sınavına katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları ve aşağıda yer alan tabloda belirtilen Lisans ve Ön lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmaları ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 25/11/2015 itibarıyla taşımaları gerekmektedir.

2- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar başvuruda bulunamazlar.

Sıra No

Unvan

Adet

Aranan Nitelikler

KPSS Puan Türü

Asgari Puan

1

Çözümleyici

5

a)Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi, Bilgisayar Sistemleri Ve Ağları, Bilgisayar Sistemleri Ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Ve Enformatik / Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar Ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak

P3

75

2

Mütercim-Tercüman

1

a)Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İNGİLİZCE) (YDS)'den (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak

P3

75

3

Yönetim Görevlisi

13

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Maliye, İşletme Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme-Muhasebe, Adalet, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık, Grafik, Grafik Tasarım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P93

75

4

İletişim Görevlisi

6

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P93

75

II- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları, 12 Kasım 2015 tarihinde başlayacak 25 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimi (saat:18:00) itibariyle sona erecektir.

Başvurular, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) veya www.epdk.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Kuruma ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.epdk.gov.tr internet adresinde ve (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) adresinde yer alan Kurum hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III- SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurumun internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

1) Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter veya mezun olunan okul tarafından onaylanmış örneği,

2) Üç adet vesikalık fotoğraf,

3) (B) grubu kadrolar için 2014 yılında yapılan KPSS sonuç belgesi,

4) T.C. Kimlik Numarası beyanı (T.C. Kimlik Numarası başvuru formundaki ilgili bölüme yazılacaktır.)

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Kurum tarafından da onaylanabilir.

IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 14-18 Aralık 2015 tarihinde (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) adresinde bulunan Kurum hizmet binasında yapılacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

V- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınavda adaylar,

1) Genel yetenek ve genel kültür (20 Puan),

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 Puan),

3) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu (20 Puan),

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20 Puan),

5) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 Puan),

yönlerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Adayların giriş sınavı başarı puanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları kaydıyla KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla duyuruda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmeyecek kadar yedek aday listesi belirlenecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları Kurumun internet sayfasında ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.epdk.org.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu

Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA)

Tlf : 0(312) 201 40 00

EKLER:

  1. Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  2. Üç adet vesikalık fotoğraf,
  3. KPSS sonuç belgesi,
  4. Mütercim-Tercüman kadrosu için YDS sonuç belgesi

NOT: Elden başvuru yapan adaylar, Mezuniyet Belgesi ile KPSS Sonuç Belgesinin aslını başvuru anında görevlilere göstermek suretiyle fotokopisini verebilirler.

POSTA ADRESİ : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA)

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.