logo yeni

calisanlar2 copy

FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI (29-12-2020)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

firat kalkinma ajansiFırat Kalkınma Ajansından:
PERSONEL ALIM İLANI

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı  Bakanlıklara Bağlı,  İlgili,  İlişkili  Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî  Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim  2020  Tarih  ve  31280  Sayılı  Resmî  Gazete’  de  yayımlanan  Kalkınma  Ajansları  Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey
2  Bölgesinin;  Bingöl,  Elazığ,  Malatya,  Tunceli  illerinin  kalkınmasına  ve  gelişmesine  hizmet etmek  ve  katkıda  bulunmak  isteyen,  takım  çalışmasına  yatkın,  iletişim  becerisine,  analitik  ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (Bir) Hukuk Müşaviri Olarak  Görevlendirilecek  Uzman  Personel,  2  (İki)  Uzman  Personel  ve  2  (İki)  Destek  Personel alımı gerçekleştirecektir.
Fırat  Kalkınma  Ajansı’nın  merkezi  Malatya  İli  olup,  Ajansın  faaliyet  alanlarını  Bingöl, Elazığ,   Malatya   ve   Tunceli   illeri   oluşturmaktadır.   Sınavda   başarılı   olanlar,   Ajans   Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu Malatya ilinde görevlendirilecektir.) 

Başvuru ve Sözlü Yarışma Sınavı Tarihleri
Sınav Şekli Sözlü Yarışma Sınavı
İlan Tarihi 29 / 12 / 2020
Sınav Başvuru Tarih Ve Saatleri Başlangıç: 18 / 01 / 2021 - 08:00
Bitiş : 15 / 02 / 2021 - 23:59
Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı 22 / 02 / 2021
Sözlü Yarışma Sınavı Tarihi Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Sınava Başvuru Yeri Başvurular ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Online Başvuru)
Sınav Yeri Niyazi Mah. Buhara Cad. No: 195 Battalgazi/MALATYA
Tel : (422) 212 87 98 - 99
Faks: (422) 212 87 97
İlan ve Sözlü Sınav Sonuçlarının
Duyurulacağı Adres
http://www.fka.gov.tr/" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"3":"Times New Roman","4":9}}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"www.fka.gov.tr"}">www.fka.gov.tr


ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Hukuk Müşaviri  Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, Uzman Personel ve Destek Personeli  pozisyonu  için  başvuran  tüm  adayların  öncellikle  aşağıda  belirtilen  genel  şartları sağlamaları gerekmektedir;

1. GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)  Affa  uğramış  olsalar  bile  Devletin  şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlarla,  zimmet,  ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî  ihale  ve  alım  satımlara  fesat  karıştırma,  Devlet  sırlarını  açığa  vurma  suçlarından  dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e)  Erkek  adaylar  için  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmişse  muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl süre ile ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak,

2.  HUKUK  MÜŞAVİRİ  OLARAK  GÖREVLENDİRİLECEK  UZMAN  PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar
a)  Yükseköğretim  kurumlarının  dört  yıllık  hukuk  fakültelerinden  veya  buna  denkliği Yükseköğretim  Kurulunca  (YÖK)  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b)  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavında  (YDS,  e-YDS)  İngilizce  dilinden  sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari  (C)  düzeyine  karşılık  gelen  puanın  eşdeğerini  sağlayan  belgeye  başvuru  tarihi  itibarıyla sahip  olmak,  (Denklikte  ÖSYM’nin  dil  eşdeğerliğine  ilişkin  resmi  denklik  çizelgesi  temel alınacaktır.)
YÖKDİL  sınavının  Yabancı  Dil  Seviye  Tespit  Sınavı  (YDS)  sınavı  ile  eşit  geçerliliği YÖK  tarafından  sadece  lisansüstü  eğitim,  doçentlik  sınavı  ve  akademik  yükseltme  süreçleri  ile sınırlı  olmak  üzere  kabul  edilmiştir.  20  Ekim  2020  Tarih  ve  31280  Sayılı  Resmî  Gazete’  de yayımlanan    Kalkınma    Ajansları    Personel    Yönetmeliğinde    Değişiklik    Yapılmasına    Dair Yönetmeliğin  1.  Maddesinde  kabul  edilebilecek  yabancı  dil  sınavları  açıkça  ifade  edildiğinden kamu  personeli  alım  sınavları  yönünden  denkliği  bulunmayan  YÖKDİL  sınavının  Ajansımız personel  alım sınavında  geçerli  başvuru  şartı  olarak  kabul  edilmesi  mevzuat  uyarınca  mümkün değildir.
c)  Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  tarafından  2019  ve  2020  yıllarında  yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P4, P5, P6, P7 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,
2.2. KPSS’ ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar
a)  Yükseköğretim  kurumlarının  dört  yıllık  hukuk  fakültelerinden  veya  buna  denkliği Yükseköğretim  Kurulunca  (YÖK)  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b)  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavında  (YDS,  e-YDS)  İngilizce  dilinden  sınav
son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda n asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.) YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinde kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir. c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak; a) Planlama, Programlama, b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi, c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi, ç) İzleme ve Değerlendirme, d) Tanıtım, Danışmanlık, e) Şehircilik ve Çevre, f) Araştırma-Geliştirme, g) Bilgi ve İletişim Teknolojileri, ğ) Finansman, h) İnsan Kaynakları Yönetimi, ı) Uluslararası Ticaret, 2.3. Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Seçiminde Tercih Nedenleri - Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak, - Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun, yönetmelik, tüzük taslakları hakkında görüş bildirebilecek, Ajans adına ihtarname ve ihbarname düzenleyebilecek, Adli ve idari yargı mercilerinden Ajansa yapılabilecek tebliğlere cevap verebilecek, Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Ajansı temsil edebilecek, - Kamu kesimi veya özel kesimde aktif bir şekilde avukatlık yapmış olduğunu belgelendirilebilecek şekilde fiilen başarılı olarak çalışmış olmak, - Ajansın tüm faaliyetleri ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek konular hakkında Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirebilecek, Ajans menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında alabilecek, - Ajans adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak ve Ajans menfaatleri doğrultusunda yapabilecek, - Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma İhale Usul ve Esasları doğrultusunda satın alma ve ihale süreçleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine vakıf olmak, - İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek, - “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

3. UZMAN PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
3.1. İstihdam Edilecek Uzman Personel Branşları ve Sayıları

ÖĞRENİM DALI Alınacak Uzman Sayısı
İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Ekonometri
1
Mimarlık, Şehir Ve Bölge Plânlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ziraat
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
1


3.2. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar
a)  Uzman  personel  pozisyonu  için  başvuruda  bulunacak  adayların;  İktisat,  Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi  ve  Uluslararası  İlişkiler,  İstatistik,  Çalışma  Ekonomisi  ve  Endüstri  İlişkileri,  Sosyoloji, Ekonometri, Mimarlık, Şehir ve  Bölge Plânlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri   Mühendisliği,   Elektrik   Mühendisliği   ile   Elektrik-Elektronik   Mühendisliği,   Jeoloji Mühendisliği,  İnşaat  Mühendisliği,  Maden  Mühendisliği,  Makine  Mühendisliği,  Mekatronik Mühendisliği,   Ziraat   Mühendisliği,   Gıda   Mühendisliği   dallarından   veya   bunlara   denkliği Yükseköğretim  Kurulunca  (YÖK)  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b)  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavında  (YDS,  e-YDS)  İngilizce  dilinden  sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari  (C)  düzeyine  karşılık  gelen  puanın  eşdeğerini  sağlayan  belgeye  başvuru  tarihi  itibarıyla sahip  olmak,  (Denklikte  ÖSYM’nin  dil  eşdeğerliğine  ilişkin  resmi  denklik  çizelgesi  temel alınacaktır.)
YÖKDİL  sınavının  Yabancı  Dil  Seviye  Tespit  Sınavı  (YDS)  sınavı  ile  eşit  geçerliliği YÖK  tarafından  sadece  lisansüstü  eğitim,  doçentlik  sınavı  ve  akademik  yükseltme  süreçleri  ile sınırlı  olmak  üzere  kabul  edilmiştir.  20  Ekim  2020  Tarih  ve  31280  Sayılı  Resmî  Gazete’  de yayımlanan    Kalkınma    Ajansları    Personel    Yönetmeliğinde    Değişiklik    Yapılmasına    Dair Yönetmeliğin  1.  Maddesinde  kabul  edilebilecek  yabancı  dil  sınavları  açıkça  ifade  edildiğinden kamu  personeli  alım  sınavları  yönünden  denkliği  bulunmayan  YÖKDİL  sınavının  Ajansımız personel  alım sınavında  geçerli  başvuru  şartı  olarak  kabul  edilmesi  mevzuat  uyarınca  mümkün değildir.
c)  Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  tarafından  2019  ve  2020  yıllarında  yapılan
Kamu  Personeli  Seçme  Sınavlarından  mezun  oldukları  öğrenim  dalları  itibariyle  aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

ÖĞRENİM DALI KPSS YDS/ E-YDS
Taban
Puanı
Puan Türü Taban Puanı
İktisat P14, P15, P16 80 70
Maliye P19, P20, P21
İşletme P24, P25, P26
Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi P29, P30, P31
Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler P34, P35, P36    
İstatistik P12, P13
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri P39, P40, P41
Sosyoloji P1, P2, P3
Ekonometri P13, P14
Mimarlık P1, P2, P3 80 70
Şehir Ve Bölge Plânlama
Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği,
Gıda Mühendisliği

 

Unvan Alınacak Destek Personeli Sayısı
Kurumsal İletişim Destek Personeli 1
Büro Destek Personeli 1


4.3.2. Büro Destek Personeli Alımı İçin İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar
a)  Üniversitelerin  dört  yıllık  fakülte  ya  da  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanda SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.
4.3.3. Büro Destek Personeli Seçiminde Tercih Nedenleri
- Özel Kalem Müdürlüğü/Yönetici Sekreterliği deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek,
- MS Office programlarını ve her türlü ofis donanımını çok iyi derecede kullanabilmek,
- Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak, protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
- Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak,
- Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,
- İngilizce yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
- “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

5. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR
- Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf  internet  sitesi  linkinde  yayınlanan  Yabancı  Dil Sınavları   Eşdeğerlikleri   tablolarından,   sınav   başvuru   tarihi   itibariyle   güncel   olanına   göre değerlendirilecektir.
-  Daha  önce  yurtdışında  çalışmış  ve/veya  üniversite  eğitimini  yurtdışındaki  üniversitelerde İngilizce  olarak  tamamlamış  olmak,  muafiyet  sebebi  değildir.  Tüm  adayların  başvuru  sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
- Her aday sadece ilandaki bir pozisyona başvuruda bulunabilir.
- Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir öğrenim  dalından  başvuru  olmaması  nedeniyle  boş  kalan  pozisyonlar,  sınav  kurulunun  uygun görüşü  ile  başka  bir  öğrenim  dalından  sınava  katılıp  başarılı  olmuş  adayların  sınavdaki  başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular, 18 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:59' a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular,   "Başvuru   Formu"   eksiksiz   ve   doğru   bir   şekilde  doldurulmak   suretiyle elektronik  ortamda  yapılacaktır.  Adayların,  yukarıda  belirtilen  sınav  giriş  şartlarını  ve  tercih nedenlerini  kanıtlayıcı  bilgi  ve  belgeleri  elektronik  ortamda  taratıp  başvuru  formunun  ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan   başvurular   ile   elden,   e-posta   veya   posta   yoluyla   yapılacak   başvurular   kabul edilmeyecektir.
Elektronik  ortamda  yapılacak  başvurularda  adaylar  için  hazırlanan  kontrol  listesi  şu şekildedir:

S. No Belge Uzman
Personel
Hukuk
Müşaviri
Destek
Personeli
1 Başvuru Formu
2 Özgeçmiş ve Fotoğraf
3 Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu çıktısı
4 KPSS Sonuç Belgesi
5 İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK
hizmet dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi
6 Uzman personel ve Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman Personel adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği
bulunan yabancı dil belgesi
-
7 Adli Sicil Kaydı (Son 1 ay içerisinde alınmış)
8 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti veya e-Devlet üzerinden
alınan barkodlu çıktısı
9 T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi
10 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler


Her aday,  yalnızca bir pozisyon  için  başvuru  yapabilecektir.  Birden  fazla pozisyon  için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ajansa  yapılan  Hukuk  Müşaviri  Olarak  Görevlendirilecek  Uzman  Personel  ve  Uzman Personel başvuruları;

Uzman Personel Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin) 40
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla)*
YDS Puanı 40
Yüksek Lisans 4
Doktora 8
İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 4


*5  yıl  ve  üzerindeki  deneyim  süresi  dikkate  alınır.  (5  yıl  için  sınav  ilanında  belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave herbir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.)
**İkinci  yabancı  dile  ilişkin  sınav  ilanında  belirtilen  asgari  YDS  veya  eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.
***Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Ajansa yapılan Destek Personel başvuruları;

Destek Personel Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin) 80
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla)*
Yüksek Lisans 10
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 10


* 5  yıl  ve üzerindeki  deneyim süresi  dikkate alınır.  (5 yıl  için  sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)
** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.
Tablolarında  yer  aldığı  üzere  KPSS  puanı,  YDS  puanı,  iş  tecrübesi  ve  ilanda  belirtilen diğer   tercih   alanları   bakımından   ve   diğer   değerlendirme   kriterleri   doğrultusunda   Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır.
Puan  sıralaması  listesinden,  alım  yapılacak  öğrenim  dallarının  her  biri  için  belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği  veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  belirlenen  kişiler  yarışma  sınavına  alınmaz. Bunlardan  sınava  girmiş  olanların  sınavları  geçersiz  sayılır  ve  bunlarla  sözleşme  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerle  sözleşme  yapılmış  olsa  dahi  sözleşmeleri  feshedilir.  Bu  kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yarışma  sınavına  katılabilecek  adayların  isimleri  ile  sınava  ilişkin  tarih  ve  yer  bilgileri 22/02/2021 tarihinden itibaren Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.fka.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır
Sınav  başvurularına  ilişkin  olarak  yapılan  itirazlar,  Yönetim  Kurulu  başkanı  tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.
Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.