logo yeni

calisanlar2 copy

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI (3-12-2020)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

dicle kalkinma ajansiDicle Kalkınma Ajansından:
DÜZELTME İLANI
23.11.2020 tarihli ve 31313 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilan metnimizde yer alan ifadeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
PERSONEL ALIM İLANI

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten Dicle Kalkınma Ajansına KPSS Puanı ile veya en fazla 2(iki)’si deneyimle olmak üzere 7 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel alınacaktır. DİKA ana hizmet binası Mardin’de olup bölge illerinde Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır. Sınavda başarılı olan uzman personeller Bölge illerinden (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) Genel Sekreterliğin uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. (Hukuk müşaviri ve iç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Mardin’de istihdam edilecektir.)

Personel alımları, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200’üncü maddesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” ve 20 Ekim 2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir. Alınacak personeller, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesi uyarınca iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilecektir.

1. Sınav Başvuru Sürecine İlişkin Bilgiler

Başvuru İlan Tarihi

:

03.12.2020

Başvuru Tarihi

:

23.12.2020-04.01.2021

Başvuru Yeri

:

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr

Ön Değerlendirme Sonuçlarına Göre Sözlü Sınava (Mülakata) Katılmaya Hak Kazananların

Açıklanma Tarihi

:

08.01.2021

Sözlü Sınav Yeri

:

Dicle Kalkınma Ajansı, Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu/MARDİN

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyuru Yeri

:

www.dika.org.tr


2. Başvuru ve İşe Alımda Aranan Şartlar
A) Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B) UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
1. KPSS Puanı ile Başvuruları Alınacak Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar (En Fazla 7 Personel)
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun olunan alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak,
c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 70 puan
(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Unvan/Pozisyon

Mezun Olunan Lisans Bölümleri

Alınacak Personel

Sayısı

KPSS Puan Türü

KPSS

Taban Puanı

YDS

Taban Puanı

Uzman Personel

Mimarlık,

Mühendislik Bölümleri

2 kişi

P1, P2, P3

80

70

Uzman Personel

Ziraat Mühendisliği,

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği,

Biyosistem Mühendisliği, Tarım Ekonomisi,

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,

Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri,

Tarımsal Yapılar ve Sulama,

Bitki Koruma

1 Kişi

P1, P2, P3

80

70

Uzman Personel

Şehir ve Bölge Planlama

1 Kişi

P1, P2, P3

80

70

Uzman Personel

Sosyoloji

1 kişi

P1, P2, P3

80

70

Uzman Personel

Hukuk

İktisat

Kamu Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İstatistik

Ekonometri

Turizm İşletmeciliği

2 kişi

P4, P5, P6, P7

P14, P15, P16

P29, P30, P31

P39, P40, P41

P29, P30

P34, P35, P36

P12

P13, P14

P24, P25

80

70

2. İş Tecrübesi ile Başvuruları Alınacak Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar (En Fazla 2 Personel)
a) Yukarıda uzman personel için belirlenen tabloda yer alan bölümler ve ilgili fakültelerle sınırlı olmak şartıyla:
Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarında yer alan lisans düzeyinde herhangi bir mühendislik bölümünden veya İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan lisans düzeyinde herhangi bir bölümden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında yer alan lisans düzeyinde herhangi bir mühendislik veya İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan lisans düzeyinde herhangi bir bölümden mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak,
d) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki çalışma konularının birinden en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak:
◦ Planlama, Programlama,
◦ Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
◦ Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
◦ İzleme ve Değerlendirme,
◦ Tanıtım, Danışmanlık,
◦ Şehircilik ve Çevre,
◦ Araştırma-Geliştirme,
◦ Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
◦ Finansman,
◦ İnsan Kaynakları Yönetimi,
◦ Uluslararası Ticaret.
C) Hukuk Müşaviri İçin Aranan Özel Şartlar (1 Personel)
a) Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık Hukuk Fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun olunan alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak,
c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 70 puan
(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Unvan/Pozisyon

Mezun Olunan Lisans Bölümleri

Alınacak Personel Sayısı

KPPS Puan Türü

KPSS

Taban Puanı

YDS Taban Puanı

Hukuk Müşaviri

Hukuk Fakültesi

1 kişi

P4, P5, P6, P7

80

70

 

D) İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar (1 Personel)
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlar veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak,
c) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,
d) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 60 puan
(D) almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda en az buna karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Unvan/Pozisyon

Alınacak Personel

Sayısı

Alım Usulü

YDS Taban Puanı

İç Denetçi

1 kişi

İş Deneyimi

60

F) Tercih Sebepleri
Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri
◦ Bölgesel yatırım süreçleri, yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, rekabetçilik, markalaşma, girişimcilik, fizibilite hazırlama, kümelenme, inovasyon, teşvik ve destek uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
◦ Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, doğrudan yabancı yatırım, uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası fonlar konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
◦ Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
◦ Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi, turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
◦ Hibe veya mali destek yönetimi, proje döngüsü yönetimi, proje hazırlama, geliştirme, izleme ve değerlendirme, raporlama, konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
◦ Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, araştırma, strateji geliştirme, planlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
◦ SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
◦ NetCad, Autocad, ArcGIS, CBS veya bilgisayar tasarım programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
◦ İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
◦ İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
◦ Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
◦ MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, Hukuk Müşaviri
◦ Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun, yönetmelik hakkında bilgi sahibi olmak,
◦ Kamu kesimi veya özel kesimde iş deneyimine sahibi olmak,
◦ İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
◦ İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
◦ Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
◦ Avukatlık stajını tamamlamış olmak. İç Denetçi
◦ Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
◦ Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak,
◦ İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
◦ Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz, vergi, iş
kanunu ve SGK mevzuatlarına konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
◦ İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
◦ İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
◦ Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
◦ MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
3. Başvurular
Başvurular, 23 Aralık 2020 tarihinden başlayarak 4 Ocak 2021 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Dicle Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Sınav başvurularının sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar çevrimiçi olarak yapılması şarttır.
Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi aşağıdaki şekildedir:

Sıra No

Belge

Uzman Personel

Hukuk Müşaviri

İç Denetçi

1

Özgeçmiş ve Fotoğraf

2

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi

(Aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu çıktısı)

3

2019-2020 yıllarında yapılan KPSS sonuç belgesi

-

4

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi

5

Adli Sicil Kaydı (son 1 ay içinde alınmış)

6

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belge

7

İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı

olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge

-

-

8

Uzman Personel için kamuda veya özel sektörde şartlarda belirtilen alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge

-

-

9

İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş

değerliği bulunan iç denetim sertifikası

-

-

10

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler (varsa), iş tecrübesi için işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi


Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
Açıklama: Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik tablosu temel alınacaktır. Denklik tablosuna ÖSYM’nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL puanı kabul edilmemektedir.
https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0

4. Başvuruların Değerlendirilmesi
Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 8 Ocak 2021 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.dika.org.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanına göre Genel Sekreterlikçe değerlendirilecektir. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.
Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sözlü Yarışma Sınavına girecek uzman adaylar ve iç denetçi adayları KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve aşağıdaki değerlendirme tablosu doğrultusunda belirlenecektir.

Puanlama Kriteri

Puanlamadaki Ağırlığı (%)

KPSS Puanı,

Deneyim Yılı (Belgelendirmek kaydıyla)1

40

YDS Puanı

40

Yüksek Lisans

4

Doktora

8

İkinci Yabancı Dil 2

4

Belirli konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika 3

4


(1). 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.)
(2). İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.
(3). Tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

5. Sözlü Yarışma Sınavı ve Değerlendirme
Yarışma Sınavı, Ajans tarafından oluşturulacak Sınav Kurulunca sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır. Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.
Sözlü yarışma sınavı 8 Ocak 2021 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinde yayınlandıktan sonra belirlenecek tarihler arasında Mardin il merkezinde bulunan ana hizmet binasında yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.
Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

6. Sonuçlarının Duyurulması ve Sınavı Kazananların İşe Başlatılması
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur.
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
Yapılan duyuru ve yazılı bildirime istinaden göreve başlamak için Ajansa başvuran adaylarla iki ayı Deneme Süreli olmak üzere Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi imzalanır. Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

7. Diğer Hususlar
Ajansın Faaliyet Konusu: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.
Kişisel ve Mesleki Gelişim Fırsatları: Ajansımız yeniliğe ve değişime açık dinamik bir kurum olup, personel ve iş niteliği, sunduğu fiziksel çalışma ortamı ve teknolojik imkanlar, yürüttüğü başarılı faaliyetler, tarafsız ve şeffaf yapısı nedeniyle itibar edilen bir kurum olup sahip olduğu özgün yapısı ile diğer kurum/kuruluşlara nazaran farklı bir çalışma deneyimi sunmaktadır. Ajansımız eğitim ve yurtdışı olanakları, kişisel gelişim ve kariyer fırsatları sunarak yaptığı çalışmalar ve üstlendiği görevler nedeniyle ileriye dönük kariyer gelişimine önemli katkı sunmaktadır.
Mali ve Sosyal Haklar: Kamu tüzel kişiliğine haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel, mali ve sosyal haklar açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri kapsamında ve iş mevzuatı çerçevesinde, sosyal güvenlik açısından ise 5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam edilecektir. Aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile birlikte 6772 sayılı Yasada öngörülen ilave tediye de ödenir. Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI
Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu/MARDİN Telefon: 0482 212 11 14
Faks: 0482 213 14 95
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.dika.org.tr 9955/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.