AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL İLANI (13-10-2020)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

ahiler kalkinma ajansiAhiler Kalkınma Ajansından:PERSONEL ALIM İLANI
PERSONEL ALIM İLANI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı, 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;
- 2 (İki) Uzman Personel,
- 1 (Bir) Destek Personeli,
- 1 (Bir) Hukuk Müşaviri alımı yapacaktır.

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansının faaliyet alanına Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde illeri girmekte olup merkezi Nevşehir ilinde bulunmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır. (Hukuk Müşaviri Ajansın merkez hizmet binasının bulunduğu Nevşehir ilinde görevlendirilecektir.)"
Başvuru Tarihleri 02.11.2020 - 13.11.2020
Başvuru Yeri ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr
Sınav Yeri Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No: 42/1 Merkez / NEVŞEHİR
Tel: 0 384 214 36 66
Sınava Katılmaya Hak Kazananların İlanı 23.11.2020

"1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler;
a) Üniversitelerin Tablo - 1’de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Tablo 1 - Alım Yapılacak Bölümler

Bölüm KPSS Puan Türü İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Ekonomi, Ekonomi ve  Finans, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe ve  Finans Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, KPSSP 14, 19, 24, 29, 39, 44 2

 

 "b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo- 1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,
c) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS- YÖKDİL kabul edilmemektedir.)
2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):
- Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak,
- Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.),
- Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak.
- MS Office Programlarını, özellikle Word ve Excel programlarını iyi derecede kullanabilmek.
- Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,
- Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak, süresi 30 saat / 5 günden fazla olan ve belgelendirebilecek eğitim almak veya kursa katılmak.
1. İç kontrol sistemi,
2. Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık,
3. Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,
4. Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları,
5. İnsan Kaynakları,
6. SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları,
7. Stratejik planlama,
8. Fizibilite hazırlama,
9. Proje yönetimi,
10. Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
11. Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
3.1. Mali İşler Görevlisi İçin Aranan Nitelikler;
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, Muhasebe ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından KPSS puan türünden en az 60 (alt mış) puan almış olmak,"

"Tablo 3 - Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Sınav Puanları ve Türleri"

Bölüm KPSS Puan Türü İstihdam Edilecek Personel Sayısı  
Hukuk KPSS P4, P5, P6, P7 1

 

 

"4.2. Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri;
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalı veya bununla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İkinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)
ç) Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak.

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular, 02/11/2020 tarihinden başlayarak 13/11/2020 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Ahiler Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, ""Başvuru Formu"" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi Tablo- 4’te yer almaktadır:"

Tablo 4 - Başvuruda Sunulacak Belgeler

# Belge Uzman Personel ve Hukuk Müşaviri Destek
Personeli
1 Başvuru formu Z Z
2 Özgeçmiş ve fotoğraf Z Z
3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti Z Z
4 KPSS sonuç bilgileri Z Z
5 İş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesi T T
6 İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / kurumlarından alınmış onaylı yazı T T
7 YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi Z T
8 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z
9 Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) gösteren belge Z Z
10 Yukarıda ilgili bölümlerde tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler T T

 

Z:Zorunlu T: Tercihe bağlı GD: Gerekli değil

ÖNEMLİ:
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurularda değerlendirmeye
alınmayacaktır. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman ya da Hukuk Müşavirliği pozisyonundan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuruda kabul edilmeyecektir).

UYARI:
Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

6. SINAV YERİ ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Ajansa yapılan başvurular, Ajans tarafından değerlendirildikten sonra adayların KPSS puan sıralaması temel alınarak yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 23/11/2020 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesinde ww.ahika.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Ünvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları
Personelin Unvanı Alınacak Personel Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
Hukuk Müşaviri - (Hukuk) 1 kişi 5 kişi
Uzman Personel - (Ekonomi, Ekonomi ve Finans,
İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 2 kişi 10 kişi
Destek Personeli - (Mali İşler Görevlisi) 1 kişi 5 kişi

"7. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Sınav, Ajans merkez hizmet binasında (Cevher Dudayev Mahallesi, Vatan Caddesi No: 42/1, Merkez/Nevşehir) sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri Ajansımız internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır. Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Belli bir öğrenim dalı için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

9. GÖREVLENDİRME
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş Kanuna göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır. Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

10. ÇALIŞMA KOŞULLARI
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olup Ajansta istihdam edilen personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ve ilgili mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ücret ödenecektir.

11. BİLGİ ALMA
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0 384 214 36 66
E-posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.