logo yeni

calisanlar2 copy

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ UZMAN YARDIMCISI İLANI (18-9-2019)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

karadeniz ihr birKARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmak üzere sınavla 1 (bir) adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi veya uluslararası ticaret bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak,
e) 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonra doğanlar),
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
j) İngilizce dilinden, 2016-2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak,
k) 2018-2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında Tablo.1'de belirtilen puan türünden, en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
l) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

 

FAKÜLTE/BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK   PERSONEL SAYISI

İSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİ

 

-          SİYASAL BİLGİLER, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER,  İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ,

VEYA,

-          KAMU YÖNETİMİ, ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMLERİ,

4 YIL

KPSS P3

1 Uzman Yardımcısı

İNGİLİZCE

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler(*)
a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.kib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,
b) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması) c) İki adet vesikalık fotoğraf,
ç) Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
d) KPSS sonuç belgesi,
e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,
f) Güncel özgeçmiş (CV)

(*) Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi ve Zamanı
Başvurular 4 üncü maddede belirtilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 18:00'a kadar şahsen, posta yoluyla veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 21 Ekim 2019 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
7- Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES TELEFON
KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK BULVARI NO:19/E GİRESUN
0 (454) 216 24 26

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.