logo yeni

calisanlar2 copy

ÇANAKKALE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ TERCÜMAN ALIM İLANI (10-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

adaletT.C. ÇANAKKALE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU


Sayı : 2018/1779 Muh. 02/10/2018
Konu : Tercüman Listeleri bilirkişi İlanı
İLAN
04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesine dayanılarak 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2019 yılı tercüman bilirkişi listesine başvurmak için başvuru tarihi, istenen belgeler ve kabul şartları aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
3) En az ilkokul mezunu olmak
4) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak
5) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
6) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak.
7) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
8) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

BAŞVURU USULÜ:

Başvuru Yeri: Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin www.canakkale.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen Çanakkale Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına veya komisyona gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen yapılabileceği, Mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgelerin UYAP üzerinden komisyonumuza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılığınca tasdik edilen örneklerinin ayrıca komisyonumuza ulaştırılması,
Başvuru Tarihi: Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvurulan 16 Ekim 2018 Salı günü başlayıp 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.
Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vaiandas.uyap.gov.tr adresinden tOSMVVff - S9RLYYL - ZjxRPXT - ZdxFwk= iic erişebilirsiniz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca TC Kimlik numarasının ve banka hesap bilgilerinin belirtilmesinin gerektiği,

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

1) Başvuru dilekçesi,
2) T.C. kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi( nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)
3) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
4) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
5) İki adet vesikalık fotoğraf
6) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
7) Sabıka kaydı.
8) Başvuru kabul şartlarından 6. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge
9) Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların, (1), (2), (3),(5),(7) ve (8) maddelerdeki belirtilen belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.
Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
(2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2018 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin REDDİNE karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur.
(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.
YEMİN : Listeye kabul edilenlere, 13/12/2018 günü saat 14:00'da, mazeretli olup belirtilen tarihte yemin edemeyenlere ise 20/12/2018 günü saat 14:00'da "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" 10. maddesi hükmü gereğince Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Çanakkale Adliyesinde yemin ettirilecektir.

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2018 tarihine, kadar Çanakkale Adliyesi internet sitesi www.canakkale.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
İlan olunur. 02/10/2018

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.