logo yeni

calisanlar2 copy

KONYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ TERCÜMAN İLANI (10-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

adaletT.C. KONYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN


04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesine dayanılarak hazırlanan 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesince ve Ceza Muhakemesi Kanunu 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen yada engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak, Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2019 yılı tercüman listesine başvurmak için, başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI :

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Yeri : Başvurular Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımıza veya Başkanlığımıza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen yapılacaktır. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri UYAP'tan ve fiziken Başkanlığımıza ulaştırılır.
Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

a) T.C. Kimlik numarası beyanı, ( kimlik fotokopisi,)
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) Bir adet vesikalık fotoğraf
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
NOT :Komisyonumuzca bir önceki yıla ait bilirkişi listesinde kayıtlı olanlar sadece (b ve ç) bentlerinde belirtilen belgeleri ve başvuru formunu ibraz edeceklerdir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

1) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2018 tarihine kadar değerlendirilerek Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin Yönetmeliğin 6. maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
2) Talepleri uygun görülenlerin listesi en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.
YEMİN :
Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp, yeniden kabul edilenlere İlk Derece Mahkemesi İl Adli Yargı Adalet Komisyonunca 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 14.30’da 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 202 inci maddesi uyarınca Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Konya Adliyesi Mavi Salonda (C Blok 3. Kat) yemin ettirilecektir. (2018 Yılı Tercüman Listesinde kayıtlı olanlar yemin törenine katılmayacaklardır.)

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2018 tarihine kadar www.konya.adalet.gov.tr adresinde ve Adliye divanhanesine asılarak yayımlanacaktır.
İlan olunur.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.