logo yeni

calisanlar2 copy

BOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ TERCÜMAN İLANI (10-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

adaletT.C. BOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN 

Ceza Muhakemesi Kanuna Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince;
Bolu merkez ve mülhakat adliyelerinde bilirkişilik yapmak amacıyla 2019 yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI: 

Listeye kayıt olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
a- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b- Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c- En az ilkokul mezunu olması,
ç- Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
d- Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e- Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f- Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
g- Başka bir Komisyonunun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Yeri: Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır.
Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile banka hesap bilgilerinin (İBAN no) bildirilmesi gerekir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

a- TC Kimlik numarası beyanı,
b- Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c- Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya Komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetine yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç- İki adet vesikalık fotoğraf,
d- Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
e- Adli Sicil Kaydı

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1-Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle Komisyonumuzca kaydedilir.
2-Başvurular; 30 Kasım 2018 tarihine kadar değerlendirilerek, Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilecektir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
3-Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile Adliye divanhanesinde ilan edilecektir.
4-Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

YEMİN:

Listeye kabul edilenlere; 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Makamında yemin ettirilecektir.

LİSTELERİN İLANI:

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2018 tarihine kadar, Adliye Divanhanesine asılacak ve Bolu Adliyesi internet sitesi www.bolu.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından DUYURULUR.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.