logo yeni

calisanlar2 copy

ZONGULDAK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ PERSONEL ALIM İLANI (10-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

adaletT.C. ZONGULDAK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemeleri Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; 2019 yılına ait bilirkişi listelerinin Zonguldak Merkez ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinde tercümanlık yapacaklara ait liste oluşturulacaktır.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinin hangi dillerde tercüman ihtiyacı olduğu, listeye kabul şartları, başvuru usulü, başvuru dilekçesine eklenecek belgeler ve diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

TERCÜMANLIK YAPILMASI TALEP EDİLEN DİLLER:

 • İngilizce, - Almanca, - Fransızca, - Kürtçe, - İspanyolca, -Rusça,

 • Ukraynaca, - Gürcüce, - Çince - Azerice - Flemenkçe - Farsça

 • Arapça - Flamanca - Hollandaca - Bulgarca - Yunanca - İsveçce

 • İtalyanca - Osmanlıca - Türkmence - Rumence (Moldova) - Norveçce

 • Sağır ve Dilsizler Tercümanı ( İşaret Dili )

BAŞVURU ŞARTLARI :

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

 2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

 3. En az ilkokul mezunu olması,

ç) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,

 1. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

 2. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

 3. Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,

 4. Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmaması

gerekir.

BAŞVURU USULÜ :

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 15 Ekim 2018 tarihinden başlayarak 31 Ekim 2018 tarihine kadar Komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçe ile şahsen başvurulabilir. Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili Komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili Komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

 1. T.C. Kimlik numarası beyanı,

 2. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

 3. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika, gibi belgelerin aslı veya Komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

 1. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya Komisyonca onaylanmış örneği, eklenir.

* Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

Başvurular, başvuranların adları, bildirdikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle Komisyonca kaydedilir. Başvurular, Komisyon tarafından 30 Kasım 2018 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildirdikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilir.

YEMİN :

Listeye kabul edilenlerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat: 14:00’da Zonguldak Adliye Binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği 31 Aralık 2018 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilan edilir.

Komisyonlarca hazırlanarak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listelere birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanır. İlan olunur.03/10/2018

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.