logo yeni

calisanlar2 copy

ESKİŞEHİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ TERCÜMAN İLANI (10-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

adaletT.C. ESKİŞEHİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 

İ L A N

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, 2019 yılına ait Eskişehir Merkez ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinde tercümanlık yapacaklarla ilgili liste oluşturulacaktır.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinin hangi diller ve işaret dilinde tercüman ihtiyacı olduğu, listeye kabul şartları, başvuru usulü, başvuru dilekçesine eklenecek belgeler ve diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
Tercümanlık yapılması talep edilen diller :

İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça (Suriye-Irak), İtalyanca, Rusça, Farsça, Azerice, Kürtçe, Bulgarca, Flemenkçe, Belçika Flemenkçesi, Hollanda Flemenkçesi, Osmanlıca, Belçika-İsviçre ve Kanada Fransızcası, Danimarka, İsviçre, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Estonya dili, vs.

Sağır ve dilsizler için işaret dilinde tercüman

Listeye kabul şartları :

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
gerekir.

Başvuru usulü :

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim 2018 tarihine kadar komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

Başvuru dilekçesine:
(1) Başvuru dilekçesine;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, eklenir.
(2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez

Başvuruların değerlendirilmesi:

1-Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle Komisyonca kaydedilir,
2-Başvurular, komisyon tarafından 30/11/2018 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur,
3-Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

Yemin :

Listeye kabul edilenlerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 64/5 Maddesi gereğince yemin etmek üzere 14/12/2018 Cuma günü saat 15.00'da Adliye Binası Konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Listelerin İlanı :

1- Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği. 31 Aralık 2018 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağılımlı olarak gönderilir. Liste, adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilân edilir.
2-Komisyonlarca hazırlanarak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.