logo yeni

calisanlar2 copy

TÜBİTAK MALZEME ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI (5-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tubitakMALZEME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.MAM.ME.2018- 01

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.ME.2018-1.01
Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:
Malzeme Enstitüsü’nde yürütülmekte olan projeler kapsamında, kimyasal sensörlerin geliştirilmesi, elektronik devre tasarımı, fonksiyon ve saha testleri, sonuçların değerlendirilmesi ve yazılım geliştirilmesi konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik, Fizik
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- 1.2.1. bendinde sayılan bölümlerin birinde yüksek lisans derecesine sahip
olmak veya alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
1.2.3- Tercih edilen nitelikler;
• Cihaz geliştirme (PCB tasarımı, mikrokontrolör programlama vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
• Fizik Laboratuvarı çalışmalarına ve cihaz kullanımlarına (spin coating, plasma cleaner, profilometre, optik mikroskop vb.) yönelik bilgi sahibi olmak.
• Yüzey karakterizasyonu çalışmalarında bilgi sahibi olmak,
• Bilimsel veri değerlendirme programları konusunda bilgi sahibi olmak

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.ME.2018-1.02
Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:
Malzeme Enstitüsü’nde yürütülmekte olan projeler kapsamında, kimyasal sensörlerde kullanılacak yeni moleküllerin tasarımları, sentez yöntemlerinin belirlenmesi, sentezleri, analitik yöntemlerle karakterizasyonları ve sonuçlarının değerlendirilmesi geliştirilmesi konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
TBTK.İKDB-2014.V-1 
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya veya
Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
2.2.2- Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak veya alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
2.2.3- Tercih edilen nitelikler;
• Organik / inorganik madde sentezine, sentezlenen maddelerin saflaştırılmasına ve elde edilen ürünlerin spektroskopik yöntemlerle karakterize edilmesine, sonuçlarının değerlendirmelerine yönelik bilgi sahibi olmak,
• Kimya laboratuvarlarında çalışma prosedürlerine hakim olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.
f) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.
g) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
II. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır). 
h) Alanında doktora mezunu olanlardan, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
i) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS /YDS / ÜDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 2

70

68

190

520

B

C

C

KPDS
ÜDS
YDS
TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT FCE CAE CPE
Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)
Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test First Certificate in English Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için www.mam.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 07 / 06 / 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye 
alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla 1(bir) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir.
d) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
• Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),
• Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,
• Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),
• Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
• Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü.
• ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),
• ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),
NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0262 677 21 72
0262 677 21 74

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.