logo yeni

calisanlar2 copy

MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL İLANI (4-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

mevlana kalkinma ajansiT.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı'nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile "1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel" istihdam edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ

30 Nisan 2018

SINAV TARİHİ

8-9-10 Mayıs 2018

BAŞVURU VE SINAV YERİ

Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi

No:18 Meram/KONYA

Tel: (332) 236 32 90

Faks: (332) 236 46 91

İnternet adresi

www.mevka.org.tr

1 ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

e. Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibari ile askerliğini yapmış, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,

f. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

g. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

h. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

2 İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

2.1 İç Denetçi Adayları İçin Sınava Giriş Şartları

a. Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b. Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak

2.2 İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri

a. "Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası", "Uluslararası İç Denetçi Sertifikası" veya "Kamu İç Denetçi Sertifikası"na sahip olmak,

b. Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,

c. Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler konusunda bilgi sahibi olmak,

d. Fizibilite çalışmaları, proje döngüsü yönetimi konusunda eğitim almış olmak,

e. Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

3 UZMAN PERSONEL

3.1 Uzman Personel Adayları İçin Aranan Şartlar (9 adet)

a. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b. Hukuk mezunları için avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

d. KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile de başvurabilecek adaylar için, başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu veya özel kesimde hukuk fakültesi mezunları için; avukat veya hukuk müşaviri olarak belgelendirebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiili olarak çalışmış olmak diğer bölüm mezunları için belgelendirebilecek şekilde planlama, programlama, proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, strateji geliştirme, strateji yönetimi, izleme ve değerlendirme, tanıtım, danışmanlık, şehircilik ve çevre, araştırma-geliştirme, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansman, insan kaynakları yönetimi, uluslararası ticaret, alanlarının herhangi birinde en az 5 (beş) yıl fiili olarak çalışmış olmak.

Görev

Yeri

Alan Adı

Alınacak

Uzman

Sayısı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

KPDS/YDS/E

-YDS Taban

Puanı

2017 KPSS Puan Türü

KPSS

Taban

Puanı

Konya

Hukuk

1

1,23,4,5,6,7,8,9,11,30,35,40

80

70

İktisat

1

13,14,15,16,17

İstatistik

1

12,13

Maliye

1

8,16,17,19,20,21,22,23,48

Uluslararası İlişkiler

1

7,34,35,36,37,38

Endüstri Mühendisi

1

1,2,3

Şehir ve Bölge Planlama

1

1,2,3

Sosyoloji

1

1,2,3

Makine Mühendisi

1

1,2,3

3.2 Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri

a. Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,

b. Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler konusunda bilgi sahibi olmak,

c. Fizibilite çalışmaları, proje döngüsü yönetimi konusunda eğitim almış olmak,

d. Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

e. MS Office Programlarını ve özellikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek,

f. İkinci yabancı dil bilmek ve belgelemek,

g. (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

h. Etki Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

4 DESTEK PERSONELİ (1 Adet)

Ajansımız bünyesinde broşür, katalog, afiş, dergi, kitapçık vs. basılı materyallerin grafik tasarım ve baskısını yapabilecek, baskı tekniklerini bilen, ürün ve iş geliştirme becerisine sahip, Ms-Office,

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Coreldraw programlarını iyi kullanabilen, bir adet destek personeli istihdam edilecektir.

4.1 Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri

a. Üniversitelerin Meslek Yüksek Okullarının Grafik, Grafik Tasarımı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinden lisans veya ön lisans düzeyinde mezun,

b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; Önlisans mezunları için 16 Ekim 2016 tarihinde

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda KPSS 93 puan türünden, lisans mezunları için, 22-29 Mayıs 2016 veya 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda KPSS 1, 2, 3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

c. Kamu veya özel kesimde; en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve SGK kaydı ile belgelemek. Grafiker ve/veya grafik tasarım konularında en az 3 (üç) yıl çalıştığına dair çalıştığı kurum veya kuruluşlardan bu alanda çalıştığını gösterir belge ile belgelemek, Bu şartı taşıyanlar KPSS'ye girmiş olmak şartından muaftırlar.

5 BAŞVURU YAPACAK TÜM ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a. www.mevka.org.tr internet adresinden temin edilecek İş Talep Formu,

b. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c. Üç adet vesikalık fotoğraf,

d. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e. Uzman ve İç Denetçi adayları için KPDS, YDS/E-YDS veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

f. T.C. Kimlik numarası içeren imzalı nüfus cüzdanı fotokopisi,

g. Özgeçmiş,

h. İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için SGK hizmet döküm belgesi ve ayrıca hizmet belgesi ile daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı belge,

i. İç Denetçi adayları için kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

j. Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti,

k. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (aslı veya onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi),

l. Hukuk müşaviri için avukatlık belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

m. Başvuruda istenen belgelerden E-devlet sisteminden barkodlu olarak temin edilebilenler kabul edilecektir.

Sınava başvuru sırasında ibraz edilen belgeler adaylara iade edilmeyecektir. Belgelendirilmeyen hususlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

a. Başvuru Tarihi: Başvurular 30 Nisan 2018 saat 17.30'da sona erecektir.

Hafta sonu ve resmi tatil olan gün ve saatlerde başvuru kabul edilmeyecektir.

b. Başvuru Şekli ve Yeri: Yukarıda sayılan belgelerin, Mevlana Kalkınma Ajansı "Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi No: 18 Meram/KONYA" adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar elden veya posta yolu ile teslim edilmesi şarttır. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, sınav ilanı çerçevesinde yapılan başvuru sayılarını dikkate alarak başvuru ve sınav tarihinde değişiklik yapabilir. Sınav ilanı ile ilgili yapılacak değişiklik veya düzeltmeler www.mevka.org.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

7 SINAVA ALINACAKLARIN TESPİTİ, İLANI VE SINAVA GİRİŞ

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe, ilanda belirtilen şartlar ve tercih nedenlerine göre değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecekler, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.mevka.org.tr) ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 5 katına kadar aday sınava çağırılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav tarihinde, T.C. Kimlik numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekecektir.

Herhangi bir başvuru alanında sıralamaya giremeyen uzman personel adayları diğer bir başvuru alanında sözlü sınava çağırılacak yeterli aday olmaması durumunda yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınava çağrılabilir.

Yarışma sınavı 8-9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı-Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 adresinde yapılacaktır.

UZMAN PERSONEL İÇİN

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

BAŞVURU PUANI

DEĞERLENDİRMEYE ESAS

PUAN YÜZDESİ

KPSS/İŞ TECRÜBESİ

KPSS

İŞ TECRÜBESİ

% 50

80

5 YIL (80 puan kabul edilecektir)

YABANCI DİL PUANI(İngilizce)

70

% 50

İlanda belirtilen ilgili uzmanlık alanlarında daha önce çalışmış olmak kaydıyla iş tecrübesi ile başvuran adaylar için 5 yıl tecrübe şartını (belirtilen alanlarda) sağlayanların puanı 80 kabul edilecektir. Toplam 100 puanı geçmemek üzere 5 yıl üzerindeki her ilave yıl için 2 puan eklenecektir.

DESTEK PERSONELİ İÇİN

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

DEĞERLENDİRMEYE ESAS

PUAN YÜZDESİ

TERCİH NEDENLERİ (a)

%50

TERCİH NEDENLERİ (b veya c)

% 50

İlanda belirtilen ilgili alanda daha önce çalışmış olmak kaydıyla, 3 yıl tecrübe şartını sağlayanların puanı 60 kabul edilecektir. Toplam 100 puanı geçmemek üzere 3 yıl üzeri her ilave yıl için 2 puan eklenecektir.

8 DEĞERLENDİRME

Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav Kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda, KPSS ve yabancı dil başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alınarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi, görev yerini ve ilini değiştirebilecektir.

Sözlü sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)'tir. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Ancak sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise personel alınacak bölüm/birim için en yüksek puan alan aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Başarılı adaylar arasından sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir pozisyon için 1 yedek aday belirleyebilir.

Asıl adayın göreve başlamaması halinde yedek aday istihdam edilir. Sözlü sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

İş tecrübesi ile istihdam edilecek personelin sayısı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10. Maddesinde yer alan "KPSS'ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde ellisini aşamaz" hükmü gereğince Ajansın sınav değerlendirme tarihindeki toplam uzman sayısına göre değişebilecektir.

Destek personeli olarak başarılı bulunan adayın istihdamı, 5449 sayılı Kanun'un 18 inci maddesinde yer alan "..... destek personelinin sayısı, ajans toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez." hükmü gereğince, bu ilanda belirtilen diğer personellerin istihdamına bağlıdır.

9 SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI

Sınav sonucu Ajansın internet sitesinde ilan edilir.

Sonucun yazılı olarak tebliği sadece sınavda başarılı olan asil adaya göreve başlama çağrısı ile birlikte yapılır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

10 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter'in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

Ajans'ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.