logo yeni

calisanlar2 copy

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIM İLANI (3-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

akdeniz ihracatcilar birligiAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/Mersin'de istihdam edilmek üzere İdari Memur kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 3 (Üç) personel alınacaktır.

2. Sınava Katılma Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak, (Erkek Adaylar İçin)
c. 18 yaşını bitirmiş olmak,
d. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak
e. 01.01.2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha sonra doğanlar),
f. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
h. Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
i. TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
j. 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,

FAKÜLTE / BÖLÜM

ÖĞRENİM DURUMU

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik ve ekonometri bölümleri

4 YIL

KPSSP3

3 (ÜÇ)


3. Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4. Başvuruda İstenilen Belgeler

a. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.akib.org.tr) temin edilecek iş talep formu,
b. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresi yazılarak imzalanacaktır)
c. İki adet vesikalık fotoğraf
d. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
e. KPSS Sonuç Belgesinin Fotokopisi
f. Güncel Özgeçmiş (CV)
*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları talep edilecektir.

5. Başvuru Adresi

Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 19/04/2018 Perşembe Günü 17:00'a kadar şahsen, posta yoluyla veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine yapılacaktır. Belgelerin eksiksiz olarak ulaştırılmasında sorumluluk adaya ait olup, eksik evrakla yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular ile belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6. Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır.
Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

7. Nihai Değerlendirme

Sözlü sınavda verilen notların aritmetik ortalaması alınarak adayların nihai sözlü sınav puanı tespit edilecek ve adaylar nihai puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacaktır. Başarılı sayılan adaylardan ilan edilen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.
Sınav sonuçları Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8. Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, vb.) bulunduracaklardır.
Saygıyla duyurulur.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES TELEFON WEB ADRESİ
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No:4 Yenişehir 33120 MERSİN 0(324) 325 37 37
(1160) www.akib.org.tr

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.