logo yeni

calisanlar2 copy

SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL İLANI (3-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

serhat kalkinma ajansiT.C. SERHAT KALKINMA AJANSI (SERKA)

PERSONEL ALIM İLANI

Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kars İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri

İlan Tarihi 2 Mart 2018
Başvuru Tarih ve Saatleri 23 Mart - 6 Nisan 2018, 08.00 - 18.00 arası
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi 13 Nisan 2018
Sözlü Sınav Tarihleri 25 - 26 Nisan 2018
Başvuru ve Sınav Yeri Serhat Kalkınma Ajansı, Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No:117 Merkez, KARS Tel: (0474) 212 52 00, Faks: (0474) 212 52 04 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.serka.gov.tr

1. Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, en az altı ay erteletmiş veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,
e) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
f) Devamlı görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.
2. Uzman Personel İçin Başvuru Şartları

2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;

a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Plânlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,
c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS - e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya son 2 (iki) yıl içinde CPE, CAE, TOEFL iBT veya PTE akademik sınavlarından birinde bu puana denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Uzman Personel Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanları ve Taban Puanları

Bölümler

2017 KPSS Puan Türü

KPSS

Taban Puanı

KPDS/YDS/

e-YDS

Taban Puanı

Alınacak Uzman Sayısı

Maliye

P3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 veya 28

80

70

5 (beş)

İşletme

İktisat

Şehir ve Bölge Planlama

P1, 2 veya 3

Hukuk

P3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veya 11

İstatistik

P3, 12 veya 13

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

P3, 39, 40, 41, 42 veya 43

Sosyoloji

P1, 2 veya 3

Mimarlık ve Mühendislik Dalları

P1, 2 veya 3

2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Adaylar Bakımından;

a) Yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS - e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya son 2 (iki) yıl içinde CPE, CAE, TOEFL iBT ve PTE akademik sınavlarından birinde bu puana denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
c) İş tecrübesiyle başvuracak adaylardan, başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak
d) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olup bunu belgeleyenlerden KPSS şartı aranmaz.
S Planlama, Programlama,
S Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
S Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
S İzleme ve Değerlendirme,
S Tanıtım, Danışmanlık,
S Şehircilik ve Çevre,
S Araştırma-Geliştirme,
S Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
S Finansman,
S İnsan Kaynakları Yönetimi,
S Uluslararası Ticaret.

2.3 Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek aday için tercih sebebi olacaktır:
a) Hibe ve Mali Destek Yönetimi, Proje Hazırlama, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konularında çalışmış veya Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) veya Projects In Controlled Environment (PRINCE2) sertifikasına sahip olmak,
b) Kalkınma Kuramları; sürdürülebilir kalkınma, kırsal kalkınma, bölgesel/yerel kalkınma, sosyal kalkınma çalışmalarında bulunmuş olmak,
c) Stratejik plan, bölge planı, kalkınma planı hazırlama çalışmalarında bulunmak,
d) Zootekni, tarım ve hayvancılık politikaları, organik tarım çalışmalarında bulunmuş olmak,
e) Kentsel ve çevre altyapı, atık ve arıtma sistemleri ve uygulamaları, temiz üretim alanlarında tecrübe sahibi olmak
f) Kümelenme ve inovasyon konularında tecrübe sahibi olmak
g) SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
h) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
i) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
j) KOBİ finansmanı, KOBİ yatırımları, yatırım teşvik, yatırım değerlendirme veya yatırım süreçleri konularında deneyim sahibi olmak,
k) Enerj i üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,
l) Lojistik hizmeti konusunda deneyim sahibi olmak,
m) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyime veya mali müşavirlik belgesine sahip olmak.
n) Lisansüstü ve/veya doktora eğitim belgesine sahip olmak.

3. Başvuruda İstenen Belgeler

a) http://serka.gov.tr adresinden temin edilecek İş Talep Formu,
b) Detaylı Özgeçmiş,
c) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için, ayrıca YÖK tarafından verilen Denklik Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti ya da e-devlet üzerinden alınmış barkodlu belge,
d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,
e) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak tüm adayların SGK’dan alacakları hizmet dökümü veya ilgili kurum veya kuruluşlardan alacakları iş tecrübelerini gösterir belge/belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti,
f) İngilizce yabancı dil sınavı (KPDS YDS e-YDS PTE iBT TOEFL CAE CPE) sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti veya noter tasdikli sureti ya da barkodlu bilgisayar çıktısı,
g) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),
h) T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
i) Sabıka kaydının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu belge,
j) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını veya en az altı ay ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti veya noter tasdikli sureti ya da e- devlet üzerinden alınmış barkodlu belge,
k) Tercih sebebi olan belgeler ile adayın iş talep formunda belirttiği diğer destekleyici bilgi ve belgeler (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti ya da aslı sınava girişten önce Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,
l) Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri başvuru sırasında kabul edilecektir. Ancak sınava çağrılan adayların bu evrakların asıllarını veya onaylı suretlerini sınava girmeden önce mutlaka Ajansa ibraz etmeleri ve “Aslı İdarece Görülmüştür” damgası vurdurmaları gerekir. Ancak, barkod numarası ile ÖSYM sayfasından doğrulaması yapılabildiğinden KPSS, KPDS veya YDS - e-YDS sınav sonuçlarının barkodlu bilgisayar çıktılarının sunulması yeterlidir.

4. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

❖ Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet sitesi ‘Duyurular’ bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.
❖ Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
❖ Ajans, alınacak toplam personel sayısı değişmemek kaydıyla aynı branştan birden fazla personel istihdam edebilir. Ayrıca, herhangi bir branştan yeterince müracaat olmadığı takdirde Ajansın ihtiyaç duyduğu ve ilanda belirttiği diğer branşlardan personeli mülakata davet edilebilecektir.

5. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Adayların, mülakat sınavına katılabilmeleri için yukarıda sayılan başvuru belgelerini Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 KARS adresine, en geç sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar (06 Nisan 2018, saat 18.00) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

ÖNEMLİ: Eksik ve gereksiz bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru evrakları son başvuru tarihi olan 06 Nisan 2018 saat 18.00’a kadar kargo, posta veya elden Serhat Kalkınma Ajansı Merkez/Kars hizmet binasına ulaştırılması gerekmektedir. Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup, kargo veya postada yaşanabilecek gecikmelerden dolayı Ajansımız sorumlu tutulmayacaktır.

UYARI: İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin doğru ve teslim edilen belgelerin gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

6. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgiler, 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.serka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en az 4 (dört) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel sayısının 4 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir. Ayrıca, herhangi bir branşla ilgili müracaatın az olması ya da olmaması durumunda, ilanda belirtilen diğer branşlardan sınava daha fazla sayıda aday çağrılabilecektir.
Yarışma Sınavı, 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde Ajansın Merkez Hizmet bulunduğu, Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 117 KARS adresinde yapılacaktır.
Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.serka.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmaları gerekmektedir.

7. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Başvuran adayların ilanda belirtilen sınav başvuru şartları, KPSS ve KPDS/YDS veya eşdeğer puanı, iş tecrübesi süresi ve tercih nedenleri bakımından Genel Sekreterlikçe değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yarışma sınavına katılabilecek olanların listesi, Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.
Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Kalkınma Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

8. Görevlendirme

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.
Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

9. Ücretlendirme

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair ilgili meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir.
Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.
Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, öncelikle 5449 Sayılı Kanun ve 25 Temmuz 2006 tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.