logo yeni

calisanlar2 copy

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ PERSONEL İLANI (11-2017)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

denizli ihracatcilar birligiDENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmak üzere sınavla 2 (iki) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokulların İŞLETME veya GIDA MÜHENDİSLİĞİ bölümünden mezun olmak veya Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla İŞLETME veya GIDA MÜHENDİSLİĞİ yüksek lisans derecesi olmak.

e) 01.01.2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 Sonrası doğmuş olmak)

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) İngilizce yabancı dil bilgisi için, 2016-2017 yılına ait Yabancı Dil Sınavlarından(YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

k) 22-29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarındaaşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak,

BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokulların İŞLETME bölümünden mezun olmak veya Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla İŞLETME yüksek lisans derecesi olmak.

4 YIL

P108

1

Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokulların GIDA MÜHENDİSLİĞİ bölümünden mezun olmak veya Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla GIDA MÜHENDİSLİĞİ yüksek lisans derecesi olmak.

4 YIL

P108

1

3- Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4-İstenilen Belgeler

1. Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" İbaresinin yazılarak imzalanması)

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5. KPSS Sonuç Belgesi

6. Yabancı Dil sınavından aldığı puanı gösterir belge fotokopisi

7. Güncel Özgeçmiş (CV)

5-Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Denizli İhracatçılar Birliği adresine en geç 19 Aralık 2017 tarih saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6-Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7-Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

TELEFON / WEB ADRESİ

ADRES

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)

0(258) 274 66 88

Akhan Mahallesi 246. Sok. No:8

Pamukkale / DENİZLİ

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.