logo yeni

calisanlar2 copy

ADALET BAKANLIĞI 2018 YILI TERCÜMAN İLANI (9-2017)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

adaletT.C.
ADALET BAKANLIĞI
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı


12/09/2017

Karar No Konu:
2017/18951  Muh 2018 Yılı Tercüman İlanı

İ L A N

04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesine dayanılarak hazırlanan 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesince ve Ceza Muhakemesi Kanunu 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2018 yılı tercüman listesine başvurmak için, başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A. BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
3.En az ilkokul mezunu olmak,
4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, (31/10/1999 tarihi ve öncesi doğumlular)
5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,
8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
9.Tercüman olarak görev yapmak isteyenler 02 Ekim– 31 Ekim 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ilanımızdaki başvuru formu ve dil beyanı formlarını doldurduktan sonra bu ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile mesai saatleri içerisinde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 31 Ekim 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

***DİKKAT: BAŞVURU SAHİPLERİ, İLANIN ALT KISMINDA BULUNAN BAŞVURU FORMU VE DİL BEYANINI EKSİKSİZ DOLDURARAK ÇIKTILARINI ALDIKTAN SONRA DİĞER GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINININ TÜMÜNÜ KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA BİZZAT KENDİLERİNİN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTE OLUP, İSTENİLEN BELGELERİN EKSİK GETİRİLDİĞİ TAKTİRDE KİŞİNİN BAŞVURUSU REDDEDİLECEĞİNDEN DOLAYI EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLARAK GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

B. BAŞVURU EVRAKLARI :

1.Başvuru Formu, (EK-1)
2.T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport),
3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,(Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan, (EK-2)
5.İki adet vesikalık fotoğraf,
6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır).
7.Başvuru kabul şartlarından 6. Maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge.

C. 2017 YILINDA TERCÜMAN LİSTEDE KAYITLI OLUP, 2018 YILI TERCÜMAN LİSTESİNE DAHİL OLMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER :

Başvuruların başlangıç tarihi olan 02/10/2017 tarihinden itibaren başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra çıktısını alacakları başvuru formu ve 28578 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 8. maddesinde (b) bendinde belirtilen adrese dayalı nüfus kayıt örneği, disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge ve (ç) bendinde belirtilen iki adet vesikalık fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.

D.TERCÜMANLIK BAŞVURULARININ ALINMA ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜTEAKİP İŞLEMLER:

1.Tercümanlık başvuruları; İstanbul Adliyesi Resmi Sitesinde (www.istanbul.adalet.gov.tr) bulunan tercümanlık başvuru formu 02/10/2017 tarihinden itibaren doldurulup çıktısı alınarak diğer istenen belgelerle birlikte İstanbul Adalet Sarayı içerisinde 2. KAT, A-1 BLOK 225 NOLU ODA ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TERCÜMAN MASASI bölümüne bizzat veya Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mesai saatleri içerisinde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir. 31 Ekim 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, yada faksla başvuru kabul edilmeyecektir.

2.Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak tercüman adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

3.Komisyon Başkanlığımızca, başvuruların bittiği 31 Ekim 2017 tarihini müteakiben Kasım ayında tercümanların sunmuş olduğu belgeler incelenerek EVRAKLARINDA EKSİKLİK TESPİT EDİLEN TERCÜMAN ADAYLARININ BAŞVURULARINA RED KARARI VERİLECEKTİR.

4.Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra başvuru sonuçları 17 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve www.istanbul.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, 4 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı -2. (eksi ikinci) katta bulunan konferans salonunda aşağıda yer alan tablo-1'deki tarih ve sıra dikkate alınarak yemin töreni düzenlenecektir.

YEMİN TÖRENİ TABLOSU

TARİH

SAAT: 10.00

SAAT: 13.30

SAAT: 15.00

4 Aralık 2017 Pazartesi

Başvuru numarası 1-400 arası olan adaylar

Başvuru numarası 401-800 arası olan adaylar

Başvuru numarası 801 den sonra olan adaylar

Tablo-1

Yukarıda belirtilen bilirkişi başvuru numarasına göre tercümanların hazır bulunması önemle duyurulur. Belirtilen saat ve gün dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecek, yemin törenine katılmayanların başvuruları reddedilecek ve yemin törenine ilişkin başka bir duyuru yapılmayacaktır. 
5.Yemin töreni esnasında tercüman adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnine isim, soy isim ve başvuru numarasını yazarak imzalamaları istenecek olup, bilirkişi adaylarının başvuru numarasını yemin törenine gelmeden önce not alması gerekmektedir. Bu imzalı yemin metni tercüman dosyasına eklenecektir.

6.Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

E. İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER :

Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Burma (Myanmar Urdu), Çeçence,Danca, Ermenice, Dari Dili, Estonca İşaret Dili, Farsça,Fince,Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca,Kanada Dili,Karadağca, Kazakça, Kırgızca,Korece, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili, Makedonca, Malayca, Moğolca,Moldovca, Nijerya Dili,Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Ruanda Dili, Rumca, Rusça, Sırpça, Soranice, Tanzanya Dili, Tacikçe,Türki Cumhuriyetleri Dilleri,Türkmence, Ukraynaca, Urbanca (Yurba),Urduca, Uygurca, Yunancave diğer tüm diller.

E. İLANIN DUYURULMASI
1.Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının,
a-Adliye divanhanesine ASILMASI,
b-Ayrıca İstanbul İli Adli Yargı çevresinde Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,
c-İstanbul Adalet Sarayı'nın resmi web sitesi adresi olan www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde YAYINLANMASI,
d-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının 01 Ekim 2017 tarihinden önce mahallî bazda yayın yapan bir gazetede yayınlanması için Basın İlan Kurumu'na yazı yazılarak DUYURULMASI,
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.

Başkan
Üye
Üye
Ayhan AYAN
Adalet Komisyonu Başkanı
İrfan FİDAN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı

Serap DURMAZ
Adalet Komisyonu Üyesi   

EK-1 : Tercüman Başvuru Formu (tıklayınız.)

EK-2 : Dil Beyanı (tıklayınız.)

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.