logo yeni

calisanlar2 copy

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL İLANI (6-2017)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

istanbul ihracatci birlikleriİSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIM DUYURUSU

1-            Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğl'ne (İİB) İdari Memur kadrosu için aşağıda

belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 2 (İki) personel alınacaktır.

2-            Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

  1. a)            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. b)           Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
  3. c)            18 yaşını bitirmiş olmak,
  4. d)           İdari Memur için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin aşağıdaki Tablo'da belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  5. e)           01/01/2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve daha sonra doğanlar),
  6. f)            Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  7. g)            Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
  8. h)           İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
  9. i)             TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı iş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
  10. j)             İdari Memur Kadrosu İçin 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo'da belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış,

BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

İşletme

4 YIL

KPSSP25

1 İdari Memur

Sosyoloji

4 YIL

KPSSP23

1 İdari Memur

TOPLAM

   

2

3-            Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözjü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4-            Başvuruda İstenilen Belgeler*

1-            Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.iib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

2-            T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

3-            iki adet vesikalık fotoğraf,

4-            Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

5-            KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi,

6-            Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5-            Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 12 Temmuz 2017 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1 (bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

6-            Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, 13 Temmuz 2017 tarihinden itibaren bilahare Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7-            Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ C-BLOK KAT:5 YENİBOSNA/ İSTANBUL

0 (212) 454 04 85

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.