logo yeni

TÜBİTAK BİLGEM PERSONEL ALIM İLANI (10-2016)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tubitakT Ü B İ T A K_

BİLGEM

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2016-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2016-1.1 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde mevzuata uygun çalışacak Bordro ve Tahakkuk Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren (örgün öğretim), İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Lojistik Yönetimi veya Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

1.2.2- Bordro ve tahakkuk işlemleri konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

1.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• SAP modülünde personel ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi konusunda tecrübeye sahip olmak (PA Modülü, tüm özlük ve bordro işlemleri)

• İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Sendikalar Kanunu’na hâkim olmak,

• Yasal yönetmelikler çerçevesinde İnsan Kaynakları Uygulamalarını yürütebilecek durumda olmak,

• Microsoft Office uygulamalarına hâkim olmak

• İnsan Kaynaklarına ilişkin raporlamaları yapabilecek durumda olmak,

• Personel sözleşmelerinin düzenlenmesi konusunda tecrübeye sahip olmak,

• İşe giriş ve çıkış işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

• Aylık E-bildirge işlemleri konusunda tecrübeli olmak,

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2016-1.2 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde mevzuata uygun çalışacak Özlük İşleri Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren (örgün öğretim), İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Lojistik Yönetimi veya Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

2.2.2- İnsan Kaynakları alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• İnsan Kaynaklarına ilişkin her türlü icmal ve raporlamaları yapabilecek durumda olmak,

• SAP modülünde personel ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi konusunda tecrübeye sahip olmak (PA Modülü, özlük işlemleri)

• İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Sendikalar Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak,

• Yasal yönetmelikler çerçevesinde İnsan Kaynakları Uygulamalarını yürütebilecek durumda olmak,

• Microsoft Office uygulamalarına hâkim olmak

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2016-1.3 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Satınalma Yönetimi süreçlerinde mevzuata uygun çalışacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren (örgün öğretim), İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Lojistik Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik¬Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2- Satınalma alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

3.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• SAP ERP Sistemi MM modülü kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak.

• Satınalma operasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

• Microsoft Office uygulamalarına hâkim olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2016-1.4 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Genel muhasebe süreçlerinde mevzuata uygun çalışacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren (örgün öğretim), İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Lojistik Yönetimi veya Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

4.2.2- Muhasebe alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

4.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• SAP modülünde ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak (SAP FI-MM-SD modülü)

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak.

• Gelir ve gider mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.

• Microsoft Office uygulamalarına hâkim olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + — > 3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir)

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir)

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla 1 (bir) eğitim - öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak, (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır. 

SINAV TÜRÜ

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1* 60 55 157 480 C C C
Sınav Puanı 2** 65 61 173 500 B C C

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS

ÜDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

 

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

 

 

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden "Kariyer” başlığı altındaki "İş Olanakları” bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Başvuruların en geç 09/11/2016 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir. 1 (bir) ’den fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) veya (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için YÖK denklik belgesi);

• Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü)

• Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

• Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

• Çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü,

• Askerlik durumunu gösterir belge.

g) Başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dâhil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. Bu durumdaki adayların iş başvuru sistemine; üniversiteye giriş sınavı yerleştirme ve üniversiteye giriş sınavı sonuç belgelerini yüklemelerine gerek yoktur.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında

(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru değerlendirmelerinden sonra duyurulacak olan "Başvuru Süreçleri Sorgulama” ekranından kimlik bilgilerini girmek suretiyle başvuru neticeleri ile mülakat tarihini ve yerini görüntüleyebileceklerdir.

Ayrıca mülakata katılmaya hak kazanan adaylara, Başvuru Formunda bildirdikleri elektronik posta adresleri üzerinden de bilgilendirme yapılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefon: 0 262 675 35 20 / 29 / 48

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.