logo yeni

TÜBİTAK SAGE İDARİ PERSONEL İLANI (4-2016)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tubitakTÜBİTAK

SAGE

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.SAGE.2016-01 (İdari Personel)

1. Referans Kodu: SAGE.U.2016-01.İK01 /

Uzman Yardımcısı/Uzman

İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan kaynakları faaliyetlerini yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

• İktisat, İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• Bordro, tahakkuk işlemlerine hakim olmak,

• İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Sendikalar Kanunu’na hakim olmak,

• Yasal yönetmelikler çerçevesinde İnsan Kaynakları Uygulamalarını yürütebilecek durumda olmak,

• İşe Alım Sürecinin işletilmesi; açık pozisyonlar için iş ilanı verilmesi, aday havuzlarının oluşturulması, mülakatların yapılması, mülakat değerlendirmelerinin yapılması çalışmalarında görev alabilecek durumda olmak,

• Microsoft Office Uygulamalarına hakim olmak,

• İnsan Kaynaklarına ilişkin raporlamaları yapabilecek durumda olmak,

• Personel sözleşmelerinin düzenlenmesi konusunda tecrübeye sahip olmak,

• İşe giriş ve çıkış işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

• İnsan Kaynakları Yönetimi yazılımlarına veri girişi yapabilecek ve sistemi aktif olarak kullanabilecek durumda olmak.

2. Referans Kodu: SAGE.U.2016-01.SB01 /

Uzman Yardımcısı/Uzman

İşin Tanımı ve Özellikleri

Satın alma işlemlerine ilişkin yurtiçinden ve yurtdışından ürünlerin temin edilmesi ve ihalelerin

gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden

birini bitirmiş olmak.

• İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Fizik, Kimya, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih

sebebidir.

• Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,

• Dış Ticaret Uygulamalarını bilmek,

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini bilmek,

• Microsoft Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek,

• Sözleşme / tedarik yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

• Çok iyi seviyede İngilizce konuşabilmek,

• Satın alma süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (Erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Ağırlıklı Lisans Mezuniyet not ortalaması 4’lü sistemde en az 2,50 olmak(100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu "4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

u 10.000 Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması-F T >3

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

(100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu "4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim - öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak; (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi ^ aranmaz)

Referans Kodu

KPDS

ÜDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE

SAGE.U.2016-01.İK01

SAGE.U.2016-01.SB01

65 61 173 500 B C C

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test FCE : First Certificate in English CAE : Certificate in Advanced English CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuruların en geç 21 / 04 / 2016 Perşembe günü saat 17:00’ ye kadar yapılması gerekmektedir.

b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

i. Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı) ve Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı)

ii. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

iii. Diploma veya Çıkış Belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü) (Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi)

iv. Lisans Transkript belgesi (ve varsa üstü),

v. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

vi. Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

c) TÜBİTAK SAGE İlanlarına başvuruda bulunmak için "www.sage.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakların sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.) İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

d) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Not: ‘’Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir’’

İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE www.sage.tubitak.gov.tr e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0312 590 90 00

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.