logo yeni

calisanlar2 copy

TBMM KONUŞMA METNİ HAZIRLANDI

Çok
7 yıl 3 ay önce #3161 Yazan: narmenx
TBMM KONUŞMA METNİ HAZIRLANDI, narmenx tarafından oluşturuldu
fikri olan var ise paylaşsın arkadaşlar.Yalnız kişisel değil,tutarlı ve geneli ilgilendirecek birşeyler olmalı.Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,
Bugün burada yara halini almış bir sorunu, Kamuda “Yardımcı Hizmetler” olarak adlandırılan, ancak “deve” mi, “kuş” mu olduğu hala tanımlanamayan bir sınıfın sorunlarına parmak basmak amacıyla söz almış bulunmaktayım.
Sayın Milletvekilleri;
Bilindiği gibi, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlilerinin görev tanımında; ’’ Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.” denilmektedir.
Oysa artık kamu idareleri hizmet satın alımı yolu ile bu işlerin hepsini taşeron şirketlere gördürmektedir. Bu durumda hem Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri pasif bir şekilde bekletilmekte, hem de memur açığını kapatılabilmek için yeni alımlar yapılmaktadır. Bu durum ise, Devlete maliyeti arttırmakta olup, çok düşük verimler alınmasına da neden olmaktadır. Ayrıca Engelli kadrosundan işe giren personeller de bu sınıfa verilerek engellerine bir engel daha katılmaktadır. Engelli olan bu kamu çalışanlarımızın bu sınıfta görev yaptırılmaları vicdani olarak bizleri de rahatsız etmektedir.Diğer taraftan bir çok kurumda Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışıp da görevlendirme ile Memur kadro ve pozisyonlarında çalışan sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır.Memur kadrolarında çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulan bu çalışanlarımızın özlük haklarının da bu noktada iyileştirilmesi hakkaniyetli olacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, on hizmet Sınıfından biri olan ve sayıları 170 bini bulan Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan kamu görevlilerinin şu zamana kadar bir meslek grubu olarak tanımlanmadığı da bilinmektedir.Oysa bu sınıf çalışanlarının arasında bir çok Önlisans ve Lisans mezunu kendisini yetiştirmiş ehil personeller bulunmaktadır.Anayasamızın sosyal devlet ve hukuk devleti olması münasebetiyle bu kişilerin kendilerini geliştirmeleri için bu fırsatın verilmesi vicdani ve hakkaniyet ölçütlerinde de zorunluluk doğurmaktadır.
Yine, artık 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36.Maddesinin 8. Fıkrasına(Yardımcı Hizmetler Sınıfı Fıkrasına) Eklenen bir başka Fıkra ile birçok Kurum Temizlik, Kalorifer yakma gibi işlerini yani, Yardımcı Hizmetler Sınıfının yapması gereken işleri İhale yoluyla yaptırmakta olup, Yardımcı Hizmetler Sınıfında Memura İhtiyaç duyulmamaktadır.
Ayrıca son çıkan torba Yasa’da “Hükümlüler, bulundukları ceza infaz kurumlarının içinde veya dışında iş yurduna ait atölye ve işkollarında ya da kurum dışında kamu veya özel sektöre ait işyerlerinde; tutuklular ile hükmen tutuklular ise ceza infaz kurumu içindeki atölye ve işkollarında istekleri halinde çalıştırılabilirler.” şeklindeki düzenleme ile cezaevlerinde mahkumiyet almış şahıslar ile Ceza infaz kurumu iş yurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklulara Yardımcı Hizmet kadrosunda çalışanların yaptıkları işler verilmekte ve sayıları 170 bini bulan Yardımcı Hizmetler sınıfı çalışanları adeta cezalandırılmaktadır. Mahkûmun bu işi yapması hüküm giydiği günlerden düşerken,bu işi sürekli olarak yapan ve devletimize çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfının mahkumiyeti bu durumda müebbet hapis cezası niteliği taşımaktadır.
Bu hizmet sınıfı çalışanları hemen hemen tüm kurum ve kuruluşlarda müdürleri ve yöneticileri tarafından emir eri gibi görülmekte ve özel işlerinin yapılması için kullanılmaktadır. Özel işlerini yapmaktan imtina eden bu sınıf çalışanlarına ise mobing uygulamak suretiyle baskı altına alıp gözleri korkutulmaktadır.

İşte tüm bu sorunları bu hükümet döneminde çözmek ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilk olarak 29.08.2005 tarihinde, hükümeti temsilen Sayın Mehmet Ali ŞAHİN başkanlığında Memur Sendikaları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu sorunlar ele alınmıştı.
Bu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunda mutabakata varılan 11.Maddenin –(b) bendinde;
’’ Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” hususu zapt altına alınmış, ancak bu konuda şu ana kadar bu mutabakat uygulanmamıştır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Artık, hükümet sürekli olarak görmezden gelinen 657 Sayılı Devlet Memurlarının on hizmet Sınıfından biri olan, ancak meslek gurubu olarak tanımadığı Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının feryadını duymak ve çare bulmak zorundadır.
Gelin hep beraber hükümetiyle, muhalefetiyle, bu feryada kulak verelim, çare olalım.
Kendilerini çaresiz ve terk edilmiş olarak gören Yardımcı Hizmetler sınıfının sorunları ile ilgili çareleri de şöyle sıralayabiliriz;
1-) 2005 yılında hükümet ile memur sendikaları arasında imzalanan mutabakat metninde uzlaşı sağlanmış olan 11.Maddenin –(b) bendinin yürürlüğe konulması zarureti vardır.
2-) Eğer hükümet mevcut durumda, Yardımcı Hizmetler Sınıfını tamamen kaldıramıyorum der ise, bu sınıfta görev yapan ve kendisini yetiştirmiş Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarını bir kereye mahsus GİH (Genel İdari Hizmetleri) sınıflarına geçişinin yapılması hakkaniyet ilkesi çerçevesinde sağlanmalıdır. Böyle bir çalışmayı gündeme almak ve Yardımcı Hizmet sınıfı çalışanlarının sorunlarını çözmek gereklidir.
3-) Yine, öğrenim düzeyi lisenin altında kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personellerine de hükümetiniz tarafından daha önceden de dile getirilen Ek Gösterge verilmesi uygulaması başlatılmalıdır.
4-) Diğer taraftan Başbakanlık Genelgesi 2009/12 de belirtilen, ihtiyacın doğması halinde Görevde Yükselme Sınavı açılması yönünde bir genelge yayımlanmış olmasına rağmen; Adalet Bakanlığı 2010 yılında, MEB 2010 yılında, İçişleri Bakanlığı 2004 yılında, Maliye Bakanlığı 2007 yılında ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 2008 yılında, Ulaştırma Bakanlığı 2009 yılında olmak üzere bu saydığım Bakanlıkların hiçbiri üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Yardımcı Hizmetler Sınıfının yükselmesi için herhangi bir sınav açmamıştır.
Bu çerçevede Görevde Yükselme Sınavlarının yapılması için, ÖSYM sınavı gibi bir sınav takvimi oluşturulması gereklidir.
Gelin kendilerini 657 sayılı Yasanın ikinci sınıfı olarak kabul eden, hatta bir dönem bir kölenin hayatının anlatıldığı TV dizisi “Kunta Kinte” ye benzeten bu mağdur sınıfın mağduriyetlerinin sürmesine gözümüzü yummayalım, kulaklarımızı kapamayalım.
Öyle ki; KPSS Sınavı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfına atanan bu Memurlar, ben Memur oldum düşüncesi ile görevine başlamakta olup, temizlik yapmak, kalorifer yakmak gibi işleri yapmaya başlayınca büyük bir hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Bazı Memurların istifa etmesi, bazı memurların gönülsüz olarak iş yapmaları sonucu, Kurumlarda işler aksamaktadır. Bu durum Kurum içi huzursuzluğu da beraberinde getirmektedir.
Bugün itibariyle Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait hiçbir Devlet Memurunun bulunduğu sınıftan memnun olmadığı bilinmektedir. Ama “İş Kaygısı” olduğu için istifa da edememektedirler. Aynı şekilde Müdürlerde emrindeki Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Devlet Memurlarının yaptığı işlerden memnun kalmamakta, ihale yoluyla alınan Şirket Personelinin daha verimli ve etkin çalıştıklarını da ifade etmektedirler.
Devlet Memurları Kanunun Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç diğer bütün sınıfları Memurluğu temsil ederken, Yardımcı Hizmetler Sınıfı maalesef Memurluğu Temsil etmemekte olup, bir nevi İşçiliği temsil etmektedir. Çünkü düz işçi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı aynı işi yapmaktadır. Bu durum 657’de bir tezatlık oluşturmaktadır. Bu Tezatlığın ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Siyasi nedenlerle bazı Yöneticiler, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Memurlar arasında ayrım yaparak, kişisel çıkarlarına uygun bir şekilde, kimi hizmetliyi evrak işinde, kimi hizmetliyi temizlik işinde çalıştırarak, Anayasanın Eşitlik İlkesini bozmakta, aynı zamanda Memurlar arasında ayrımcılık yaratmaktadır. Bu durum Toplumun Devletimize olan güvenini sarsmaktadır. Bu tür kişisel çıkarları önlemek için Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Memurların Genel İdari Hizmetleri Sınıfına alınması, temizlik işlerinin ise halen gerçekleştirilen İhale ile Hizmet Alım Personeline yaptırılması gerekmektedir.
Geçmiş Yıllarda Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan bazı hizmetliler ve Kaloriferciler Valilik Oluru ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmiş olup, Memur Statüsünü almış bulunmaktadırlar.
Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan personellerden Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans mezunları olmasına rağmen kurumlarca görevde yükselme yönetmeliği açılmadığından donanımlı birçok personel bulunduğu pozisyon itibari ile atıl olarak kendi hallerine terk edilmiştir.
Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri;
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak bir değişiklikle, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki bütün personele Memur Statüsü verilerek Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması sağlanmalı, Kadrolu Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasını sağlayacak böyle bir düzenlemeye gidilmesi ile bu sınıftaki memurların hak kayıpları önlenmiş olacak ve diğer memurlarla eşitliği sağlanarak, kamu vicdanı rahatlatılacaktır.
Hepinize saygılar sunuyorum.

Sadece şahlar hamleleri önceden sezer......
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: aeqitas veritas, seyhan06, çukurovalı, emir

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3165 Yazan: ibrahimcank
ibrahimcank tarafından TBMM KONUŞMA METNİ HAZIRLANDI konusunda yanıtlandı
inşallah hakkımızda hayırlı olur memur kadrosuna geçmesek bile sayın milletvekilimize çok teşekkür ediyorum ve sayın editörüme de yaptıkları icraatlardan dolayı kutluyorum

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3167 Yazan: penguen
penguen tarafından TBMM KONUŞMA METNİ HAZIRLANDI konusunda yanıtlandı
Narmenx ozelden msj attm

istanbul il emniyet müdürlüğü kadrosunda 7 yıldır teknisyen yardımcısı

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3170 Yazan: sabah güneşi
sabah güneşi tarafından TBMM KONUŞMA METNİ HAZIRLANDI konusunda yanıtlandı
sayın editörüm elinize sağlık emeği geçenlerden ALLAH razı olsun çok güzel olmuş hakkımızda hayırlsı olur inşallah

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3173 Yazan: erhan
erhan tarafından TBMM KONUŞMA METNİ HAZIRLANDI konusunda yanıtlandı
ellerine sağlık yeter artık duysunlar yhs nin feryadını perşembeyi iple çekeceğim gel hayırlı perşembe

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3175 Yazan: blut_
blut_ tarafından TBMM KONUŞMA METNİ HAZIRLANDI konusunda yanıtlandı
narmenx eline saglık sorunlarımızı dile getirmişiniz gerçekten çok gzl olmuş inşalhh bir kazanım elde edeririz, çabalar boşa gitmez .Size sormak istedigim bir konu var sayın millet vekilmizin danışmanı bu konuda ki düşüncelerini merak ediyorum NE ne olur bir fikri vardır .birde eşiniz hayırlısı ile doğum yapar şimdiden ALLAH analı babalı büyutsün

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.160 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.