logo yeni

calisanlar2 copy

TBMM KONUŞMA METNİNİ YAYINLIYORUM

Çok
7 yıl 2 ay önce #3158 Yazan: narmenx
TBMM KONUŞMA METNİNİ YAYINLIYORUM, narmenx tarafından oluşturuldu
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,
Bugün burada yara halini almış bir sorunu, Kamuda “Yardımcı Hizmetler” olarak adlandırılan, ancak “deve” mi, “kuş” mu olduğu hala tanımlanamayan bir sınıfın sorunlarına parmak basmak amacıyla söz almış bulunmaktayım.
Sayın Milletvekilleri;
Bilindiği gibi, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlilerinin görev tanımında; ’’ Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.” denilmektedir.
Oysa artık kamu idareleri hizmet satın alımı yolu ile bu işlerin hepsini taşeron şirketlere gördürmektedir. Bu durumda hem Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri pasif bir şekilde bekletilmekte, hem de memur açığını kapatılabilmek için yeni alımlar yapılmaktadır. Bu durum ise, Devlete maliyeti arttırmakta olup, çok düşük verimler alınmasına da neden olmaktadır. Ayrıca Engelli kadrosundan işe giren personeller de bu sınıfa verilerek engellerine bir engel daha katılmaktadır. Engelli olan bu kamu çalışanlarımızın bu sınıfta görev yaptırılmaları vicdani olarak bizleri de rahatsız etmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, on hizmet Sınıfından biri olan ve sayıları 170 bini bulan Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan kamu görevlilerinin şu zamana kadar bir meslek grubu olarak tanımlanmadığı da bilinmektedir.
Yine, artık 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36.Maddesinin 8. Fıkrasına(Yardımcı Hizmetler Sınıfı Fıkrasına) Eklenen bir başka Fıkra ile birçok Kurum Temizlik, Kalorifer yakma gibi işlerini yani, Yardımcı Hizmetler Sınıfının yapması gereken işleri İhale yoluyla yaptırmakta olup, Yardımcı Hizmetler Sınıfında Memura İhtiyaç duyulmamaktadır.
Ayrıca son çıkan torba Yasa’da “Hükümlüler, bulundukları ceza infaz kurumlarının içinde veya dışında iş yurduna ait atölye ve işkollarında ya da kurum dışında kamu veya özel sektöre ait işyerlerinde; tutuklular ile hükmen tutuklular ise ceza infaz kurumu içindeki atölye ve işkollarında istekleri halinde çalıştırılabilirler.” şeklindeki düzenleme ile cezaevlerinde mahkumiyet almış şahıslar ile Ceza infaz kurumu iş yurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklulara Yardımcı Hizmet kadrosunda çalışanların yaptıkları işler verilmekte ve sayıları 170 bini bulan Yardımcı Hizmetler sınıfı çalışanları bir kez daha mağdur edilmektedir.
İşte tüm bu sorunları bu hükümet döneminde çözmek ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilk olarak 29.08.2005 tarihinde, hükümeti temsilen Sayın Mehmet Ali ŞAHİN başkanlığında Memur Sendikaları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu sorunlar ele alınmıştı.
Bu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunda mutabakata varılan 11.Maddenin –(b) bendinde;
’’ Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” hususu zapt altına alınmış, ancak bu konuda şu ana kadar bu mutabakat uygulanmamıştır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Artık, hükümet sürekli olarak görmezden gelinen 657 Sayılı Devlet Memurlarının on hizmet Sınıfından biri olan, ancak meslek gurubu olarak tanımadığı Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının feryadını duymak ve çare bulmak zorundadır.
Gelin hep beraber hükümetiyle, muhalefetiyle, bu feryada kulak verelim, çare olalım.
Kendilerini çaresiz ve terk edilmiş olarak gören Yardımcı Hizmetler sınıfının sorunları ile ilgili çareleri de şöyle sıralayabiliriz;
1-) 2005 yılında hükümet ile memur sendikaları arasında imzalanan mutabakat metninde uzlaşı sağlanmış olan 11.Maddenin –(b) bendinin yürürlüğe konulması zarureti vardır.
2-) Eğer hükümet mevcut durumda, Yardımcı Hizmetler Sınıfını tamamen kaldıramıyorum der ise, bu sınıfta görev yapan ve kendisini yetiştirmiş Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarını bir kereye mahsus GİH (Genel İdari Hizmetleri) sınıflarına geçişinin yapılması hakkaniyet ilkesi çerçevesinde sağlanmalıdır. Böyle bir çalışmayı gündeme almak ve Yardımcı Hizmet sınıfı çalışanlarının sorunlarını çözmek gereklidir.
3-) Yine, öğrenim düzeyi lisenin altında kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personellerine de hükümetiniz tarafından daha önceden de dile getirilen Ek Gösterge verilmesi uygulaması başlatılmalıdır.
4-) Diğer taraftan Başbakanlık Genelgesi 2009/12 de belirtilen, ihtiyacın doğması halinde Görevde Yükselme Sınavı açılması yönünde bir genelge yayımlanmış olmasına rağmen; Adalet Bakanlığı 2010 yılında, MEB 2010 yılında, İçişleri Bakanlığı 2004 yılında, Maliye Bakanlığı 2007 yılında ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 2008 yılında, Ulaştırma Bakanlığı 2009 yılında olmak üzere bu saydığım Bakanlıkların hiçbiri üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Yardımcı Hizmetler Sınıfının yükselmesi için herhangi bir sınav açmamıştır.
Bu çerçevede Görevde Yükselme Sınavlarının yapılması için, ÖSYM sınavı gibi bir sınav takvimi oluşturulması gereklidir.
Gelin kendilerini 657 sayılı Yasanın ikinci sınıfı olarak kabul eden, hatta bir dönem bir kölenin hayatının anlatıldığı TV dizisi “Kunta Kinte” ye benzeten bu mağdur sınıfın mağduriyetlerinin sürmesine gözümüzü yummayalım, kulaklarımızı kapamayalım.
Öyle ki; KPSS Sınavı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfına atanan bu Memurlar, ben Memur oldum düşüncesi ile görevine başlamakta olup, temizlik yapmak, kalorifer yakmak gibi işleri yapmaya başlayınca büyük bir hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Bazı Memurların istifa etmesi, bazı memurların gönülsüz olarak iş yapmaları sonucu, Kurumlarda işler aksamaktadır. Bu durum Kurum içi huzursuzluğu da beraberinde getirmektedir.
Bugün itibariyle Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait hiçbir Devlet Memurunun bulunduğu sınıftan memnun olmadığı bilinmektedir. Ama “İş Kaygısı” olduğu için istifa da edememektedirler. Aynı şekilde Müdürlerde emrindeki Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Devlet Memurlarının yaptığı işlerden memnun kalmamakta, ihale yoluyla alınan Şirket Personelinin daha verimli ve etkin çalıştıklarını da ifade etmektedirler.
Devlet Memurları Kanunun Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç diğer bütün sınıfları Memurluğu temsil ederken, Yardımcı Hizmetler Sınıfı maalesef Memurluğu Temsil etmemekte olup, bir nevi İşçiliği temsil etmektedir. Çünkü düz işçi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı aynı işi yapmaktadır. Bu durum 657’de bir tezatlık oluşturmaktadır. Bu Tezatlığın ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Siyasi nedenlerle bazı Yöneticiler, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Memurlar arasında ayrım yaparak, kişisel çıkarlarına uygun bir şekilde, kimi hizmetliyi evrak işinde, kimi hizmetliyi temizlik işinde çalıştırarak, Anayasanın Eşitlik İlkesini bozmakta, aynı zamanda Memurlar arasında ayrımcılık yaratmaktadır. Bu durum Toplumun Devletimize olan güvenini sarsmaktadır. Bu tür kişisel çıkarları önlemek için Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Memurların Genel İdari Hizmetleri Sınıfına alınması, temizlik işlerinin ise halen gerçekleştirilen İhale ile Hizmet Alım Personeline yaptırılması gerekmektedir.
Geçmiş Yıllarda Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan bazı hizmetliler ve Kaloriferciler Valilik Oluru ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmiş olup, Memur Statüsünü almış bulunmaktadırlar.
Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan personellerden Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans mezunları olmasına rağmen kurumlarca görevde yükselme yönetmeliği açılmadığından donanımlı birçok personel bulunduğu pozisyon itibari ile atıl olarak kendi hallerine terk edilmiştir.
Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri;
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak bir değişiklikle, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki bütün personele Memur Statüsü verilerek Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması sağlanmalı, Kadrolu Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasını sağlayacak böyle bir düzenlemeye gidilmesi ile bu sınıftaki memurların hak kayıpları önlenmiş olacak ve diğer memurlarla eşitliği sağlanarak, kamu vicdanı rahatlatılacaktır.
Hepinize saygılar sunuyorum.

Sadece şahlar hamleleri önceden sezer......

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 2 ay önce #3159 Yazan: narmenx
narmenx tarafından TBMM KONUŞMA METNİNİ YAYINLIYORUM konusunda yanıtlandı
Eklenmesini istediğiniz şeyler var ise istişare edelim.Yalnız kişisel değil,geneli bağlayacak ve dikkati çekecek konular olmalı.

narmenx Yazan:: Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,
Bugün burada yara halini almış bir sorunu, Kamuda “Yardımcı Hizmetler” olarak adlandırılan, ancak “deve” mi, “kuş” mu olduğu hala tanımlanamayan bir sınıfın sorunlarına parmak basmak amacıyla söz almış bulunmaktayım.
Sayın Milletvekilleri;
Bilindiği gibi, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlilerinin görev tanımında; ’’ Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.” denilmektedir.
Oysa artık kamu idareleri hizmet satın alımı yolu ile bu işlerin hepsini taşeron şirketlere gördürmektedir. Bu durumda hem Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri pasif bir şekilde bekletilmekte, hem de memur açığını kapatılabilmek için yeni alımlar yapılmaktadır. Bu durum ise, Devlete maliyeti arttırmakta olup, çok düşük verimler alınmasına da neden olmaktadır. Ayrıca Engelli kadrosundan işe giren personeller de bu sınıfa verilerek engellerine bir engel daha katılmaktadır. Engelli olan bu kamu çalışanlarımızın bu sınıfta görev yaptırılmaları vicdani olarak bizleri de rahatsız etmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, on hizmet Sınıfından biri olan ve sayıları 170 bini bulan Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan kamu görevlilerinin şu zamana kadar bir meslek grubu olarak tanımlanmadığı da bilinmektedir.
Yine, artık 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36.Maddesinin 8. Fıkrasına(Yardımcı Hizmetler Sınıfı Fıkrasına) Eklenen bir başka Fıkra ile birçok Kurum Temizlik, Kalorifer yakma gibi işlerini yani, Yardımcı Hizmetler Sınıfının yapması gereken işleri İhale yoluyla yaptırmakta olup, Yardımcı Hizmetler Sınıfında Memura İhtiyaç duyulmamaktadır.
Ayrıca son çıkan torba Yasa’da “Hükümlüler, bulundukları ceza infaz kurumlarının içinde veya dışında iş yurduna ait atölye ve işkollarında ya da kurum dışında kamu veya özel sektöre ait işyerlerinde; tutuklular ile hükmen tutuklular ise ceza infaz kurumu içindeki atölye ve işkollarında istekleri halinde çalıştırılabilirler.” şeklindeki düzenleme ile cezaevlerinde mahkumiyet almış şahıslar ile Ceza infaz kurumu iş yurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklulara Yardımcı Hizmet kadrosunda çalışanların yaptıkları işler verilmekte ve sayıları 170 bini bulan Yardımcı Hizmetler sınıfı çalışanları bir kez daha mağdur edilmektedir.
İşte tüm bu sorunları bu hükümet döneminde çözmek ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilk olarak 29.08.2005 tarihinde, hükümeti temsilen Sayın Mehmet Ali ŞAHİN başkanlığında Memur Sendikaları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu sorunlar ele alınmıştı.
Bu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunda mutabakata varılan 11.Maddenin –(b) bendinde;
’’ Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” hususu zapt altına alınmış, ancak bu konuda şu ana kadar bu mutabakat uygulanmamıştır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Artık, hükümet sürekli olarak görmezden gelinen 657 Sayılı Devlet Memurlarının on hizmet Sınıfından biri olan, ancak meslek gurubu olarak tanımadığı Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının feryadını duymak ve çare bulmak zorundadır.
Gelin hep beraber hükümetiyle, muhalefetiyle, bu feryada kulak verelim, çare olalım.
Kendilerini çaresiz ve terk edilmiş olarak gören Yardımcı Hizmetler sınıfının sorunları ile ilgili çareleri de şöyle sıralayabiliriz;
1-) 2005 yılında hükümet ile memur sendikaları arasında imzalanan mutabakat metninde uzlaşı sağlanmış olan 11.Maddenin –(b) bendinin yürürlüğe konulması zarureti vardır.
2-) Eğer hükümet mevcut durumda, Yardımcı Hizmetler Sınıfını tamamen kaldıramıyorum der ise, bu sınıfta görev yapan ve kendisini yetiştirmiş Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarını bir kereye mahsus GİH (Genel İdari Hizmetleri) sınıflarına geçişinin yapılması hakkaniyet ilkesi çerçevesinde sağlanmalıdır. Böyle bir çalışmayı gündeme almak ve Yardımcı Hizmet sınıfı çalışanlarının sorunlarını çözmek gereklidir.
3-) Yine, öğrenim düzeyi lisenin altında kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personellerine de hükümetiniz tarafından daha önceden de dile getirilen Ek Gösterge verilmesi uygulaması başlatılmalıdır.
4-) Diğer taraftan Başbakanlık Genelgesi 2009/12 de belirtilen, ihtiyacın doğması halinde Görevde Yükselme Sınavı açılması yönünde bir genelge yayımlanmış olmasına rağmen; Adalet Bakanlığı 2010 yılında, MEB 2010 yılında, İçişleri Bakanlığı 2004 yılında, Maliye Bakanlığı 2007 yılında ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 2008 yılında, Ulaştırma Bakanlığı 2009 yılında olmak üzere bu saydığım Bakanlıkların hiçbiri üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Yardımcı Hizmetler Sınıfının yükselmesi için herhangi bir sınav açmamıştır.
Bu çerçevede Görevde Yükselme Sınavlarının yapılması için, ÖSYM sınavı gibi bir sınav takvimi oluşturulması gereklidir.
Gelin kendilerini 657 sayılı Yasanın ikinci sınıfı olarak kabul eden, hatta bir dönem bir kölenin hayatının anlatıldığı TV dizisi “Kunta Kinte” ye benzeten bu mağdur sınıfın mağduriyetlerinin sürmesine gözümüzü yummayalım, kulaklarımızı kapamayalım.
Öyle ki; KPSS Sınavı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfına atanan bu Memurlar, ben Memur oldum düşüncesi ile görevine başlamakta olup, temizlik yapmak, kalorifer yakmak gibi işleri yapmaya başlayınca büyük bir hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Bazı Memurların istifa etmesi, bazı memurların gönülsüz olarak iş yapmaları sonucu, Kurumlarda işler aksamaktadır. Bu durum Kurum içi huzursuzluğu da beraberinde getirmektedir.
Bugün itibariyle Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait hiçbir Devlet Memurunun bulunduğu sınıftan memnun olmadığı bilinmektedir. Ama “İş Kaygısı” olduğu için istifa da edememektedirler. Aynı şekilde Müdürlerde emrindeki Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Devlet Memurlarının yaptığı işlerden memnun kalmamakta, ihale yoluyla alınan Şirket Personelinin daha verimli ve etkin çalıştıklarını da ifade etmektedirler.
Devlet Memurları Kanunun Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç diğer bütün sınıfları Memurluğu temsil ederken, Yardımcı Hizmetler Sınıfı maalesef Memurluğu Temsil etmemekte olup, bir nevi İşçiliği temsil etmektedir. Çünkü düz işçi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı aynı işi yapmaktadır. Bu durum 657’de bir tezatlık oluşturmaktadır. Bu Tezatlığın ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Siyasi nedenlerle bazı Yöneticiler, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Memurlar arasında ayrım yaparak, kişisel çıkarlarına uygun bir şekilde, kimi hizmetliyi evrak işinde, kimi hizmetliyi temizlik işinde çalıştırarak, Anayasanın Eşitlik İlkesini bozmakta, aynı zamanda Memurlar arasında ayrımcılık yaratmaktadır. Bu durum Toplumun Devletimize olan güvenini sarsmaktadır. Bu tür kişisel çıkarları önlemek için Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Memurların Genel İdari Hizmetleri Sınıfına alınması, temizlik işlerinin ise halen gerçekleştirilen İhale ile Hizmet Alım Personeline yaptırılması gerekmektedir.
Geçmiş Yıllarda Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan bazı hizmetliler ve Kaloriferciler Valilik Oluru ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmiş olup, Memur Statüsünü almış bulunmaktadırlar.
Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan personellerden Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans mezunları olmasına rağmen kurumlarca görevde yükselme yönetmeliği açılmadığından donanımlı birçok personel bulunduğu pozisyon itibari ile atıl olarak kendi hallerine terk edilmiştir.
Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri;
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak bir değişiklikle, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki bütün personele Memur Statüsü verilerek Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması sağlanmalı, Kadrolu Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasını sağlayacak böyle bir düzenlemeye gidilmesi ile bu sınıftaki memurların hak kayıpları önlenmiş olacak ve diğer memurlarla eşitliği sağlanarak, kamu vicdanı rahatlatılacaktır.
Hepinize saygılar sunuyorum.


Sadece şahlar hamleleri önceden sezer......
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: çetinkaya

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 2 ay önce #3160 Yazan: arsahmet
arsahmet tarafından TBMM KONUŞMA METNİNİ YAYINLIYORUM konusunda yanıtlandı
EMEK VEREN KARDEŞLERİME CANI GÖNÜLDEN ALLAH RAZI OLSUN DİYORUM HÜKÜMETİMİZE İSE ALLAH VİCDAN VE MERHAMET VERSİN DİYORUM

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 2 ay önce #3162 Yazan: çetinkaya
çetinkaya tarafından TBMM KONUŞMA METNİNİ YAYINLIYORUM konusunda yanıtlandı
sayın vekilimizden ve narmenx kardeşimizden allah razı olsun

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 2 ay önce #3174 Yazan: taner
taner tarafından TBMM KONUŞMA METNİNİ YAYINLIYORUM konusunda yanıtlandı
kardeşim eline koluna sağlık cok güzel olmuş.bu arada milletvekilimize sonsuz teşekkür ederim.inşallah bi kazanım elde edecegiz allahın izniyle.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 2 ay önce #3191 Yazan: suskun_61
suskun_61 tarafından TBMM KONUŞMA METNİNİ YAYINLIYORUM konusunda yanıtlandı
keyfi işlerde kullanılıyoruz çay demlemek amirlere müdürlere ve memurlara hizmet etmek zorunda bırakılıyoruz..

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.152 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.