logo yeni

calisanlar2 copy

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ UNVANLARININ KANUN ÇALIŞMASI

Çok
6 yıl 8 ay önce #3037 Yazan: emircan alim
Seçim sathı mailine girilmişken bu karmaşada kanun çıkartmak gerçekten zor. Sıraya girse zaten yıllarca sıra gelmez ancak çıkmak için bekleyen bir torbaya eklenebilir, ama torba varsa bile torbaya ekletmek çok zor. Allah yardımcınız olsun.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 7 ay önce #3442 Yazan: skanik
Arkadaşlar Hazırlamış olduğumuz yol haritamıza uygun TORBA KANUN teklifimizi BÜRO-MEMUR-SEN teslim ettik.Torba kanuna eklemek için sendika yetkililieri görüşmelelere devam etmektedirler.Bilgilerinize
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: medu34

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 7 ay önce #3444 Yazan: medu34
Sayın skanik teşekkürler çabalarınız için

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 7 ay önce #3529 Yazan: skanik
Arkadaşlar;

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Lütfi ELVAN beyin Danışmanı Hüseyin beyden ivedilikle RANDEVU almamız gerekmektedir.Yardımcı olabilecek arkadaşlarımızdan çok acele yardım istiyorum.Bilgilerinize

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 7 ay önce - 6 yıl 7 ay önce #3678 Yazan: skanik
BÜRO-MEMUR-SEN İN TORBA KANUNA EKLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAKANLIĞINA GÖNDERDİĞİMİZ KANUN MADDELERİDİR.


SAYI : MSK.01-BMS.063- 18/11/2013


KONU :


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
PLAN, BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı başlıklı I numaralı bendinde “...yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören meslekler olduğu ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar...” olarak tanımlanmaktadır. Programcı, çözümleyici unvanları ve Bilgi İşlem birimlerinde görevli unvanlar son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte önem kazanmış fakat 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda bu kadrolar tanımlanmamıştır. Adı geçen unvanlar hiçbir sınıfa sokulmadığından dolayı aynı Kanunun söz konusu bendinde “...bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.” hükmüne göre Genel İdari Hizmetler Sınıfında kabul edilmiştir.
Oysaki, Kanun Hükmünde Kararname ve çeşitli yollarla sürekli güncellenen Bakanlıkların teşkilat yasalarında Bilgi İşlem Dairesinin görevleri belirtilmiş, burada yapılan çalışmaların teknik olduğu ifade edilmiştir. Çözümleyici ve programcılar; çeşitli disiplinlerden meslek gruplarının faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak bilgisayar laboratuvarı ortamında çalışmakta, teknik bilgi ve beceri gerektiren faaliyetlerde bulunmakta, bakanlıkların ağ altyapısı, bilgisayar yönetimi, internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları gibi teknik çalışmaları yürütmektedirler. Araştırma, inceleme, planlama, sorun analizi, yazılım, yazılım geliştirme ve uygulama gibi görevleri yapmaktadırlar.
Bu bağlamda sürekli saha çalışması yapmakta, veri toplamakta ve istatistikî yöntemleri kullanarak analiz ve yoruma dayalı yazılım yaparak karar alıcıların daha etkin, verimli, sağlıklı ve doğru karar almalarına yardımcı olmaktadırlar.
Buna göre Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer almakta iken 24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanlı personelin de yer aldığı Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına dahil edilmiştir. Ancak çözümleyici ve programcı kadrolarına atanan personelin hem niteliği hem de faaliyet alanı gereği aynı Teknik Hizmetler sınıfında yer alan Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanlı personel ile aynı özlük haklarına sahip olmaları ve mağduriyetlerin önlenmesi için; halen Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan “…………………………………………………………………………………………….” na çözümleyici ve programcı unvanlarının özlük haklarıyla ilgili aşağıdaki tablolarda belirtilen kanun madde değişikliklerinin eklenmesi hususunda;

Gereğine izin ve tasviplerinizi arz ederiz.Yavuz KORKMAZ Erhan ÖZCAN
Büro Memur-sen Büro Memur-sen
Ankara 11 Numaralı Şube Sekreteri Ankara 11 Numaralı Şube Başkanı
Ek-1- 4 adet değişiklik talebi tablosu

TABLO-1

14/06/1975 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİLEN
DÜZENLEME
I SAYILI CETVEL –
II.-Teknik Hizmetler Sınıfı -A

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI
a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar
I SAYILI CETVEL –
II.-Teknik Hizmetler Sınıfı -A

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI
a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Çözümleyici, Programcı, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar


TEKLİF EDİLEN KANUN MADDESİ - 14/6/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI” bölümünün (a) bendine “Mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Çözümleyici, Programcı” ibaresi eklenmiştir

MADDE GEREKÇESİ:
Kanun Hükmünde Kararname ve çeşitli yollarla sürekli güncellenen Bakanlıkların teşkilat yasalarında Bilgi İşlem Dairesinin görevleri belirtilmiş, burada yapılan çalışmaların teknik olduğu ifade edilmiştir. Çözümleyici ve programcılar; çeşitli disiplinlerden meslek gruplarının faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak bilgisayar laboratuvarı ortamında çalışmakta, teknik bilgi ve beceri gerektiren faaliyetlerde bulunmakta, bakanlıkların ağ altyapısı, bilgisayar yönetimi, internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları gibi teknik çalışmaları yürütmektedirler. Araştırma, inceleme, planlama, sorun analizi, yazılım, yazılım geliştirme ve uygulama gibi görevleri yapmaktadırlar.
Bu bağlamda sürekli saha çalışması yapmakta, veri toplamakta ve istatistikî yöntemleri kullanarak analiz ve yoruma dayalı yazılım yaparak karar alıcıların daha etkin, verimli, sağlıklı ve doğru karar almalarına yardımcı olmaktadırlar.
Bu nedenler gerekçe gösterilerek, çözümleyici ve programcı unvanları, Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer almakta iken 24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanlı personelin de yer aldığı Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına dahil edilmiştir.
Ancak, çözümleyici ve programcı kadrolarına atanan personelin hem niteliği hem de faaliyet alanı gereği aynı Teknik Hizmetler sınıfında yer alan Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanlı personel ile aynı özlük haklarına sahip olmaları istemi ile ek gösterge açısından yaşamakta oldukları mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.

TABLO-2
27/06/1989 TARİHLİ VE 375 SAYILI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİLEN
DÜZENLEME
(I) SAYILI CETVEL
EK ÖDEME ORANLARI–
A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar – k

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, malzeme saymanı, (1) uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar (I) SAYILI CETVEL
EK ÖDEME ORANLARI–
A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar – k

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, malzeme saymanı, (1) uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

(I) SAYILI CETVEL
EK ÖDEME ORANLARI–
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel – a

a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;
(I) SAYILI CETVEL
EK ÖDEME ORANLARI–
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel – a

a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, çözümleyici, programcı, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;


TEKLİF EDİLEN KANUN MADDESİ - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının birinci bölümünün (k) sırasında yer alan “Çözümleyici, Programcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı kısmın ikinci bölümünün (a) sırasına “mimar” ibaresinden sonra gelmek üzere “çözümleyici, programcı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE GEREKÇESİ:
Çözümleyici ve programcı unvanları, Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer almakta iken 24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına dahil edilmiştir.
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Ek Ödeme Oranları Cetvelinin “A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” bölümünün (k) sırasında yeralan unvanlarda bulunan çözümleyici ve programcı unvanlarının aynı hizmet sınıfındaki diğer personelle aynı özlük haklarına sahip olmaları istemi ile aynı kısmın ikinci bölümü olan ve “2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel” bölümüne alınması ve böylece ek ödeme oranları ile ilgili gruplarda yer alarak ek ödeme açısından mağduriyetlerinin giderilmesi sağlamış olmaktadır.

TABLO-3
ÖNERİLEN
DÜZENLEME
MADDE – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.
MADDE GEREKÇESİ:
Çözümleyici ve programcı unvanları, Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer almakta iken 24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına dahil edilmiştir.
Sınıf değişikliği nedeniyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.
TABLO-4
17.4.2006 TARİH VE 2006/10344 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN ‘DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR’INDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİLEN
DÜZENLEME
(I) SAYILI CETVEL
(A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ– 16 – C - D

16 Bilgi İşlem:
a) BİM Müdürü, BİM Şube Müdürü
b) BİM Müdür yardımcısı
c) Çözümleyici, Programcı
d) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı Yard
e) Bilgisayar İşletmeni (I) SAYILI CETVEL
(A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ– 16 – C - D

16 Bilgi İşlem:
a) BİM Müdürü, BİM Şube Müdürü
b) BİM Müdür yardımcısı
c) Çözümleyici, Programcı
d) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı Yard
e) Bilgisayar İşletmeni
(I) SAYILI CETVEL
(B) TEKNİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ– 2

2- En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir plancılarına kendi ihtisas dallarında; (I) SAYILI CETVEL
(B) TEKNİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ– 2

2- En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mühendis, mühendis, çözümleyici, programcı, yüksek mimar, mimar ve şehir plancılarına kendi ihtisas dallarında;


TEKLİF EDİLEN KANUN MADDESİ - a) Ekli (I) sayılı Cetvelin “(A) - Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 16 ncı sırasının “c” ve “d” bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 2 nci sırasına “mühendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “çözümleyici, programcı,” ibaresi eklenmiştir.


(II) SAYILI CETVEL
(A) ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ – GRUP-15 - 4

4 Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci, Kontrolör, Antrenör.........: 1-4
(II) SAYILI CETVEL
(A) ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ – GRUP-15 - 4

4 Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci, Kontrolör, Antrenör.........: 1-4

(II) SAYILI CETVEL
(E) TEKNİK HİZMETLER – 1 - b

1- En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden;
a) Başmühendis, Başmimarlar
b) Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarından;
(II) SAYILI CETVEL
(E) TEKNİK HİZMETLER – 1 - b

1- En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden;
a) Başmühendis, Başmimarlar
b) Yüksek mühendis, mühendis, çözümleyici, programcı, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarından;

TEKLİF EDİLEN KANUN MADDESİ - b) Ekli (II) sayılı Cetvelin “(A) - Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 15 inci Grubunun 4 üncü sırasında yer alan “Çözümleyici, Programcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı Cetvelin “(E) - Teknik Hizmetler Bölümü”nün 1 inci sırasının “b” bendine “mühendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “çözümleyici, programcı,” ibaresi eklenmiştir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
…….… KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına … maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.MADDE – 14/6/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI” bölümünün (a) bendine “Mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Çözümleyici, Programcı,” ibaresi eklenmiştir.


Gerekçe: Kanun Hükmünde Kararname ve çeşitli yollarla sürekli güncellenen Bakanlıkların teşkilat yasalarında Bilgi İşlem Dairesinin görevleri belirtilmiş, burada yapılan çalışmaların teknik olduğu ifade edilmiştir. Çözümleyici ve programcılar; çeşitli disiplinlerden meslek gruplarının faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak bilgisayar laboratuvarı ortamında çalışmakta, teknik bilgi ve beceri gerektiren faaliyetlerde bulunmakta, bakanlıkların ağ altyapısı, bilgisayar yönetimi, internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları gibi teknik çalışmaları yürütmektedirler. Araştırma, inceleme, planlama, sorun analizi, yazılım, yazılım geliştirme ve uygulama gibi görevleri yapmaktadırlar.
Bu bağlamda sürekli saha çalışması yapmakta, veri toplamakta ve istatistikî yöntemleri kullanarak analiz ve yoruma dayalı yazılım yaparak karar alıcıların daha etkin, verimli, sağlıklı ve doğru karar almalarına yardımcı olmaktadırlar.
Bu nedenler gerekçe gösterilerek, çözümleyici ve programcı unvanları, Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer almakta iken 24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanlı personelin de yer aldığı Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına dahil edilmiştir.
Ancak, çözümleyici ve programcı kadrolarına atanan personelin hem niteliği hem de faaliyet alanı gereği aynı Teknik Hizmetler sınıfında yer alan Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanlı personel ile aynı özlük haklarına sahip olmaları istemi ile ek gösterge açısından yaşamakta oldukları mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
…….… KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına … maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.MADDE – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.


Gerekçe: Çözümleyici ve programcı unvanları, Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer almakta iken 24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına dahil edilmiştir.
Sınıf değişikliği nedeniyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
…….… KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına … maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
MADDE – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının birinci bölümünün (k) sırasında yer alan “Çözümleyici, Programcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı kısmın ikinci bölümünün (a) sırasına “mimar”, ibaresinden sonra gelmek üzere “çözümleyici, programcı,” ibaresi eklenmiştir.

Gerekçe: Çözümleyici ve programcı unvanları, Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer almakta iken 24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına dahil edilmiştir.
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Ek Ödeme Oranları Cetvelinin “A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” bölümünün (k) sırasında yeralan unvanlarda bulunan çözümleyici ve programcı unvanlarının aynı hizmet sınıfındaki diğer personelle aynı özlük haklarına sahip olmaları istemi ile aynı kısmın ikinci bölümü olan ve “2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel” bölümüne alınması ve böylece ek ödeme oranları ile ilgili gruplarda yer alarak ek ödeme açısından mağduriyetlerinin giderilmesi sağlamış olmaktadır.
Son Düzenleme: 6 yıl 7 ay önce Düzenleyen:skanik
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: hakancan, lenda

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 7 ay önce #3682 Yazan: skanik
Arkadaşlar bu düzenlemeler ÜNVANA göre yapılmıştır.Hiçbir arkadaşımız mağdur olmuyor ve olmayacaktır.Yapılan düzenlemeler GENEL i kapsaması gerekir.Yoksa mahkeme yolu açık olur bunuda kimse yapmak istemez.Sizlerden ricam BEYİN TAKIMI dahil herkes elini taşın altına koymalı BÖLGE İKTİDAR MİLLETVEKİLERİ İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI BELEDİYE BAŞKANLARINA bütün ve topyekün olarak ulaşmalı bizler de ANKARA dan çalışarak bu işi en kısa zamanda çıkacak TORBA KANUNa yetiştirmeliyiz.Bilgilerinize
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: scooby doo

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.171 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.