logo yeni

calisanlar2 copy

Kurumdan gizlemek suretiyle bir alt öğrenimden göreve

Çok
5 yıl 9 ay önce #10886 Yazan: karslı
merhabalar,

Kurumdan gizlemek suretiyle bir alt öğrenimden göreve başlayan ve daha sonra kuruma dilekçeyle
başvurarak diplomasını ibraz eden memurun intibakı yapılır mı?

örneğin 23.12.2011 tarihinde önlisans mezunu olarak memuriyete başlayan bir personel
10.02.2015 tarihinde bir dilekkçeyle kurumuna başvurarak 06.09.2010 tarihli lisans diploması ibraz edip
intibak işleminin yapılmasını talep ettiğinde intibakı yapılır mı konuyla ilgili bir DPB görüşünde yapılamayacağı belirtilmiş
ilgili DPB görüşü:
Bakanlığınızda görev yapan personelden bir kısmının, en son öğrenim durumlarını gizleyerek alt öğrenimli olarak sınava girdikleri ve kazandıkları, görev aldıktan sonra diplomalarını ibraz ederek intibaklarında değerlendirilmesini istedikleri, bir kısmının ise asaletleri onandıktan sonra diplomalarını ibraz ederek intibaklarının yapılması talebinde bulunduklarından bahisle, ilgililer hakkında yapılacak işleme esas olmak üzere Başkanlığımız görüşünün istendiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde, genel olarak ortaokulu bitirenlerin memur olabilecekleri, ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de memur olarak alınmasının caiz olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin üçüncü alt bendinde; “Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, ” hükmüne yer verilmiş, 98 inci maddesinin (b) bendinde de; Devlet memurlarının memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde memurluklarının sona ereceği belirtilmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “(A) Ortak Hükümleri” bölümünün 12/d bendinde ise; “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmü bulunmakta olup, bu madde gereğince intibak yapılabilmesi için; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimin bitirilmesi, bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı ile ilave edilmesi ve bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması ve yukarıdaki bentte belirlenen derece ve kademenin ise hiçbir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Danıştay 5. Dairesinin 23.03.1988 tarihli ve E: 1987/1673, K: 1988/773 sayılı Kararında, yüksekokul mezunu olduğu halde açılan sınava ilişkin formda kendisini lise mezunu olarak gösteren ve sınavı kazanan davacının bu davranışının 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesine göre görevine son verilmesini gerektirmeyeceğinden, aynı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen memurluğa atanma şartlarını taşıdığı anlaşılan davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemde mevzuata ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığına karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bir üst öğrenim mezunu olduğu halde en son öğrenim durumlarını gizleyerek alt öğrenimli olarak girdikleri ve kazandıkları sınav sonucu memuriyete atananların, bir üst öğrenimden dolayı intibaklarının yapılabilmesi için üst öğrenimi memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bitirmeleri gerekmekte olup, memuriyete girmeden önce bitirilmiş olan üst öğrenim sebebiyle ilgililerin intibaklarının yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 9 ay önce #10891 Yazan: turanaga
İlgili kişinin sınava girmesi ve memuriyetle olab bağını mahkeme "sorun yok" anlamına gelecek şekilde değerlendirmiş. Diğer adaylar lise bilgileriyle sınava girerken bu kişi üniversite mezunu olarak aynı sınava girmiş. Yarışta haksız bir durum var sanki. Yani ben, intibak yapılıp yapılmamasında değilim de, bu şekilde beyan üzerine memur olmaya ve memur kalmaya takıldım.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 9 ay önce #10900 Yazan: metinc
evet normal şartlar altında kişinin görevine son verilmesi gerekirdi ancak yargı kararı engel olmuş. Bence burada açık bir hak gaspı var. İntibak yapılmamasıda normal

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.134 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.