logo yeni

calisanlar2 copy

LOJMAN TAHSİSLERİNDE ÜNVAN GÖZETMEK

Çok
6 yıl 4 ay önce - 6 yıl 4 ay önce #9321 Yazan: narmenx
Arkadaşlar lojman tahsisinde ünvan gözetilemeyeceği ile ilgili Aydın Bölge İdare Mahkemesinin kararını inceledim ancak Danıştay kararı vardı sanki,ben bulamadım.Bu konu ile ilgili Danıştay kararına ulaşabilecek arkadaşlardan yardım bekliyorum.Saygılarımla.

Sadece şahlar hamleleri önceden sezer......
Son Düzenleme: 6 yıl 4 ay önce Düzenleyen:narmenx

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 4 ay önce #9328 Yazan: nazli
nazli tarafından LOJMAN TAHSİSLERİNDE ÜNVAN GÖZETMEK konusunda yanıtlandı
Karar Bu karar da dediğiniz anlama gelebilir diye düşünüyorum
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: narmenx

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 4 ay önce #9348 Yazan: narmenx
narmenx tarafından LOJMAN TAHSİSLERİNDE ÜNVAN GÖZETMEK konusunda yanıtlandı
Aynen,işimizi görecek etkili bir karar.Teşekkür ediyorum.

nazli Yazan:: Karar Bu karar da dediğiniz anlama gelebilir diye düşünüyorum


Sadece şahlar hamleleri önceden sezer......

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 4 ay önce #9349 Yazan: narmenx
narmenx tarafından LOJMAN TAHSİSLERİNDE ÜNVAN GÖZETMEK konusunda yanıtlandı
Gönermiş olduğunuz kararın bana çıktısı lazım,ama ekleme yaptığınız formatta,kopyalama ve çıktı alamıyorum,mümkünse çıktı alabileceğmiz pozisyonda kararı ekleyebilir misiniz?

nazli Yazan:: Karar Bu karar da dediğiniz anlama gelebilir diye düşünüyorum


Sadece şahlar hamleleri önceden sezer......

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 4 ay önce #9371 Yazan: nazli
nazli tarafından LOJMAN TAHSİSLERİNDE ÜNVAN GÖZETMEK konusunda yanıtlandı
Sanırım dediğiniz işlemi Site yöneticisi arkadaşlar yapabilecek. Ben de uğraştım yapamadım :)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 4 ay önce - 6 yıl 4 ay önce #9372 Yazan: Kül Tigin
Kül Tigin tarafından LOJMAN TAHSİSLERİNDE ÜNVAN GÖZETMEK konusunda yanıtlandı
Söz konusu Karar:

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE
Esas No: 2012/1727
Davacı ve Yürütmenin
Durdurulmasını İsteyen : TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
Vekili : Av. Abdullah Külbay
Strazburg Cad. No: 12/16 Sıhhiye /ANKARA
Karsı Taraf : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA
Vekili : Hukuk Mücaviri Seher Kutay Yılmaz - Aynı yerde
İsteğin Özeti : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 23.1.2012 tarih ve 2012/08 sayılı Genelgesinin 4 üncü, 7 nci ve 11 inci maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi ; NESLİHAN KARABACAK
Düşüncesi : Yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemin dava konusu Genelgenin 4 üncü ve 11 inci maddeleri yönünden kabulü, 7 inci maddesi yönünden ise reddi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : KEZİBAN GÜLCAN KAYA
Düşüncesi : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce davalı idarenin birinci savunmasının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü:

Dava, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23.1.2012 tarih ve 2012/08 sayılı Genelgesinin 4 üncü, 7 nci ve 11 inci maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun Kamu Konut Türleri ve Konut Tahsisi başlıklı 3/1 -(b) maddesinde; görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlar, 3/1-(c) maddesinde ; sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlar olarak tanımlanmıştır.

23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği'nin "Kamu Konutlarının Türleri" başlıklı 5/a Maddesinde; görev tahsisli konutların; yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlar ve 5/c maddesinde; sıra tahsisli konutların; yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlar olduğu, “Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli" başlıklı 8 inci maddesinde; görev tahsisli konutların, yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edileceği, "Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli" başlıklı 9 uncu maddesinde;, sıra tahsisli konutların, yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edileceği, hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin Görev Tahsisli Konutlara ilişkin (2) sayılı cetvele ilişkin düzenlemede; Kamu Konutları Kanunu'nun 3 üncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler gözönünde bulundurularak bu cetvelde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit edilebileceği kuralı yer almıştır.

Yukarıda yer alan düzenlemelerde; sıra tahsisli konutların puanlama esasına göre tahsis edileceği öngörülmüş ancak çeşitli hizmet sınıflarına (eğitim öğretim hizmetleri sınıfı da dahil ) öncelik verileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi konulu 23.1.2012 tarih ve 2012/8 sayılı Genelgesinin 4 üncü maddesinde; "Okullardaki sıra tahsisli konut dağıtımında öncelik eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline verilecektir.", 7 inci maddesinde; "Konut tahsis komisyonları kurum ve okulların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşacak, ayrıca iki yedek üye tespit edilecektir.", 11 inci maddesinde; "Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra gerek görev tahsisli kategoride gerekse sıra tahsisli kategoride boş konut kaldığı takdirde diğer hizmet sınıfı personeline sıra çizelgesi esas alınarak tahsis yapılacaktır. Bu tahsislerden sonra boş konut bulunması halinde, Hâzinenin gelir kaybına neden olmamak bakımından, il ve ilçe merkezlerindeki diğer okul ve kurumlarımızda görev yapan personele duyuru yapılacak ve puanlama çizelgesi esas alınmak suretiyle (2) yıldan az, (5) yıldan fazla olmamak üzere konut tahsis komisyonu kararı ile şartlı olarak tahsis yapılabilecektir." düzenlemelerine yer verilmiştir.

Normlar hiyerarşisine göre kanundan sonra gelen yönetmelik, genelge gibi düzenlemelerin ancak kanunda verilmiş olan hakkın kullanılmasının açıklanması ile ilgili olacağı, bu metinlerde kanun ile verilmiş olan hakkı genişletici veya daraltıcı mahiyette hükümlere yer verilemeyeceği hukukun genel ilkelerindendir.

Bu duruma göre sıra tahsisli konutlar için kanun ve yönetmelikte olmayan bir hususun genelge ile eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan personele öncelik hakkı verilerek tanınması nedeniyle diğer hizmet sınıfına dahil personelin hakkının daraltılması ve kısıtlanması sonucunu doğuracak hükümler getirildiği, öte yandan üst hukuk normlarında yer almadığı halde eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil tüm personel için adeta görev tahsisli konut uygulamasının getirildiği, oysa görev tahsisli konutların tahsis edileceği personel kapsamında Müdür Yardımcısının altındaki görevlerin Kamu Konutları Yönetmeliği'nde sayılmadığı anlaşıldığından, normlar hiyerarşisi sonucu kendinden önce gelen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan dava konusu genelgenin 4 üncü maddesi hükmü ile 11 inci maddesindeki "Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra" ve "diğer" ibarelerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan; dava konusu genelgenin 7. maddesi yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27 inci maddesinin 2. fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmediğinden yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu Mili Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.1.2012 tarih ve 2012/8 sayılı genelgesinin 4 üncü maddesi ile 11 inci maddesindeki “Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra" ve “diğer” ibarelerinin yürütülmesinin durdurulması isteminin kabulüne, 7 inci maddesinin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine, tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere 1.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Son Düzenleme: 6 yıl 4 ay önce Düzenleyen:Kül Tigin
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: narmenx

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.163 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.