logo yeni

calisanlar2 copy

"2016 TORBA YASA ÜST KURUL UZMANLARIN MAAŞ DÜZENLEMESİ"

Çok
3 yıl 10 ay önce - 3 yıl 10 ay önce #13408 Yazan: sermis
Bilindiği üzere ilk önce BDDK da çalışan bir murakıp(15.01.2012 den sonra murakıp olmuş) ilk önce İstanbul 8.idare mahkemesine başvuruyor idare mahkemesi konuyu ciddi bularak Anayasa Mahkemesine gönderiyor, anayasa mahkemesi de 666 KHK yetki yasasına dayanmadığı için murakıpları 666 KHK'dan çıkarıyor sonra Anayasa Mahkemesi acilen toplanarak uzman ünvanlı meslek grubu için aynı yönde karar veriyor daha sonra ise bilindiği gibi üst kurul üyelerini de 666 KHK'dan çıkarıyor. Eğer süreç idare mahkemesinde (veya anayasa mahkemesi) olsaydı ve devlet torba kanunla 375 KHK ya ek madde koysaydı yukarıda yazdığımız konuları tartışıyor olurmuyduk acaba ?
Son Düzenleme: 3 yıl 10 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce - 3 yıl 10 ay önce #13410 Yazan: osman1
Zaten bu sıkıntının kaynağı, Anayasaya ve usulüne uygun mevzuat hazırlayamamaktan, bir yanlışlık olduğu farkedildiğinde bunu hızlı ve gereği gibi çözememekten kaynaklanıyor. Olan ise, bu mevzuatlardan etkilenen çalışanlara oluyor. Yüzlerce çalışanaı acaba ne olacak, maaşı nasıl alacağız diye aileleriye birlikte merakta bırakmaya kimin ne hakkı var.
Son Düzenleme: 3 yıl 10 ay önce Düzenleyen:osman1

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce - 3 yıl 10 ay önce #13414 Yazan: sermis
Sorduğum Sorunun Cevabı:

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 tarihli ve E.: 2015/1, K.: 2015/91 sayılı Karan ve 3/12/2015 tarihli ve E.: 2015/101, K.: 2015/111 sayılı Kararı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan murakıp ve uzman ibarelerinin 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığı gerekçesi ile iptal edilmesine karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı üzerine üst kurul uzman yardımcısı ve murakıp maaşları artırılmıştır.

2016 Torba Yasanın 24.maddesinde ise : " 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "ve başkan yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline," ibaresi, "bakanlık genel müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına" ibaresi eklenecektir" denilmektedir. Belirtilen 24.madde yasalaşırsa üst kurul uzman yardımcılarının ve murakıpların artırılan maaşı düşer mi yoksa Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra onlar için " kazanılmış hak" durumu işletilip, Torba Yasanın 24. maddesi sadece bu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra uzman yardımcısı ve murakıp unvanını kazanacak kişilere mi uygulanır?
Bu hukuki konudaki düşünlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
Anayasa mahkemesi eşit işe eşit ücret düzenlemesi içerisinde yer alan üst kurul personelinde murakıp ve uzman personelin ücretlerini düzenleyen 375 sayılı Kanundaki düzenlemeleri yetki kanunu kapsamında olmaması gerekçesi ile iptal etmiştir.

AYM'den, üst kurul personelinin maaşları için murakıp) ve

üst kuruldaki uzman yardımcısı da 375'e göre maaş almayacak kararları alnınmıştır.

Anayasanın 128 inci maddesinde "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

1982 anayasasının 128 inci maddesinde ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinden bahsedilmekte ve bunların özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği amirdir.

Anılan hüküm uyarınca memurlara diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlar yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Bunlar örnek olarak;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu,
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
sayabiliriz.

Diğer bazı kuruluş kanunlarında da mali haklara ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile diğer kanunlardaki uygulamaların çoğunu yürürlükten kaldırmıştır.

Bazılarını ise yürürlükten kaldırmamasına rağmen yeni düzenleme sebebiyle uygulanmaz kılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan veya uygulanmaz hale gelen hükümler için 666 sayılı KHK geçici madde düzenlemeleri ile KHK yürürlük tarihindeki personel için uygulanmasına devam edilmesi yönünde hükümlere yer vermiştir.

Torba kanun ile Anayasa mahkemesinin iptal ettiği murakıp ve uzman personelin 375 sayılı KHK ilgili maddesine ilave edilmesi halinde iptal edilmeyen fakat üst kurul kuruluş kanunlarındaki hükmün uygulama imkanı kalmayacağında şüphe bulunmamaktadır.

Uygulayıcı personel yürürlükte olan ve uygulanması gereken hükmü uygulamak suretiyle ilgili personelin ücretlerini ödemek zorunda olacaktır.

İdari personelin yeni düzeleme ile uygulanmaz hükümler esas alınarak ücret ödemesi, ödeyenlerin sorumluluğunu gerektirdiği gibi devleti zarara uğratmaları bakımından disiplin mevzuatı bakımından ceza alabileceklerdir.

Kendi kurumsal mevzuatlarından faydalanmış olmaları kazanılmış hak sağlamış olsa idi 666 sayılı KHK ile geçici madde düzenlemesi gerek olmazdı. Kanun koyucuda geçici madde düzenlemesi yapmazdı. Kanun koyucu abesle iştigal etmez.

Torba kanunda da murakıp ve uzman personel 375 sayılı KHK deki yerine yapılacak yeni düzenleme için geçici madde konulması halinde şu an faydalandıkları ücret düzenlemelerinden faydalanmaya davam edebilecekleri değerlendirilmektedir.

Söz konusu hüküm, karar ve açıklamalar çerçevesinde;
Yeni torba kanun ile murakıp ve uzman yardımcıları 375 sayılı KHK'ye ilave edilip geçici madde olmaması halinde kanunun yürürlük tarihi itibariyle kendilerine uygulanması gerekmektedir.

Geçici madde olması halinde ise geçici maddenin hükümleri çerçevesinde uygulanması gerekir.

Geçici madde olmaması halinde mer'i mevzuata aykırı işlem tesis eden idareciler hakkında mali ve idari sorumlulukları bulunmaktadır(memurlar.net)
Son Düzenleme: 3 yıl 10 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce #13415 Yazan: sermis
Habertürk Haberi:

2011’de çıkarılan 666 sayılı KHK ile üst kurulların başkan ve üyeleri ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline maaş sınırı getirildi

Düzenleyici ve denetleyici kurullarda görev yapan üyeler ile murakıp ve uzmanlar yeniden 666 sayılı “eşit işe eşit ücret” öngören kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamına alınacak. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) son 6 ayda verdiği 3 ayrı iptal kararıyla söz konusu KHK kapsamının dışına çıkan üst kurulların başkan ve üyeleri ile personeli için yeni bir yasal düzenlemeye gidiliyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda konuyla ilgili bir madde eklendi. 2011’de çıkarılan 666 sayılı KHK ile üst kurulların başkan ve üyeleri ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline maaş sınırı getirildi. Bu sınırlama, 666 sayılı KHK’nin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2011’den sonra işe başlayanlar için uygulanacak. Daha önce göreve başlamış olanlar ise bu sınırlamaya tabi değil. Bu durum nedeniyle peş peşe iptal davaları açıldı. AYM üç ayrı iptal kararı verdi. Şimdi önergeyle, KHK’deki hüküm tekrar AYM’nin iptal kararından önceki haline getirildi.

MAAŞ ARTTIYSA YENİDEN İNDİRİLECEK

Düzenleme hakkında bilgi veren Maliye Bakanlığı yetkilileri, AYM’nin iptal kararlarının ardından üst kurullarda eğer maaş artışı yapılmışsa, bu maaşların eski haline getirilmesi gerektiğini belirttiler. Yetkililer, “AYM kararından sonra maaşlarda artış yapılmışsa, Meclis’teki torba yasa yürürlüğe girdiği tarihte maaşların tekrardan 666 sayılı KHK’deki düzeye indirilmesi gerekiyor” dedi. (Habertürk)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce #13417 Yazan: sermis
2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile diğer kamu kurumlarında çalışan personel ile eşitlik sağlama adına, üst kurulların başkan ve üyeleri ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline maaş sınırı getirilmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından son 6 ay içinde verilen iptal kararları ile bu unvanlarda çalışan personele getirilen maaş sınırlamasına ilişkin maddeler iptal edilmişti. Şu anda Meclis’te bulunan torba yasa ile yeniden bu personelin maaşlarına sınırı getiriliyor. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa, maaşları yeni arttırılan üst kurul başkan ve üyeleri varsa bunlar düşürülecek. Düzenleme ile böylece düzenleyici ve denetleyici kurullarda görev yapan üyeler ile murakıp ve uzmanlar yeniden 666 sayılı “eşit işe eşit ücret” öngören kanun hükmünde kararname kapsamına alınacak.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda devam eden torba yasa görüşmelerinde konuyla ilgili bir madde eklemesine karar verildi. Bu sınırlama, 666 sayılı KHK’nin ilgili hükmünün yürürlüğe girdiği 14 Ocak 2012’den sonra işe başlayanlar için uygulanacak. Böylece Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarının bir anlamı kalmayacak.

Düzenleme hakkında konuşan Maliye Bakanlığı yetkilileri, Anayasa Mahkemesi kararından sonra maaşlarda artış yapılmışsa, Meclis’teki torba yasa yürürlüğe girdiği tarihte maaşların tekrardan 666 sayılı KHK’deki düzeye indirilmesi gerektiğini belirttiler (memurunyeri.com)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce #13418 Yazan: osman1
Bu aciklama ve haberlere gore, nilufer hanima konuya iliskin degerlendirmesinden dolayi tepki gostermemek gerekiyormus.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.172 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.