logo yeni

calisanlar2 copy

"2016 TORBA YASA ÜST KURUL UZMANLARIN MAAŞ DÜZENLEMESİ"

Çok
4 yıl 3 ay önce - 4 yıl 3 ay önce #13468 Yazan: nazli
Kanun görüşülürken AKP milletvekillerinin verdiği önergeyle maddeye 15/1/2012 tarihi eklendi ve üst kurul uzmanlarının maaşı yine eski haline dönecek (düşecek). 15/1/2012 tarihinden sonra üst kurullara girenler, daha önce girenlerden daha az maaş almaya devam edecek.
Kanun üzerindeki görüşmeler son aşamada şu an.
Son Düzenleme: 4 yıl 3 ay önce Düzenleyen:nazli

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 3 ay önce - 4 yıl 3 ay önce #13469 Yazan: sermis
Evet kanun geçti arkadaşlar ve önerge ile 15/01/2012 ayrıca ibaresi eklendi. Uzman maaşları ne yazık ki düşecek gibi duruyor değerli arkadaşlar.Maliye bürokratları ne yaptı ettiler işi kotardılar diyeyim? Herşeyin hayırlısı olsun.MHP bari zimmet çıkmasın diye önerge verdi o da red olundu.Bırakın maaş artması maaş arttığı için zimmet bile olabilirmişşşşş...
Son Düzenleme: 4 yıl 3 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 3 ay önce #13470 Yazan: sermis
Hatırlanacağı üzere, Anayasa Mahkemesi, üst kurullarda 15/01/2012'den itibaren çalışan murakıp, uzman ve kurul üyelerine 666 sayılı KHK'ya göre sadece ücret ve tazminat göstergeleri üzerinden maaş verilmesini öngören hükümleri iptal etmişti.

Ancak, AYM'nin iptal kararı, sadece 666 sayılı KHK ile yapılmış belirlemelerin 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığına ilişkindir.

Meclis Genel Kurulu bu konuyu dün gece yeniden düzenledi. Genel Kurulda verilen bir önergeyle de, üst kurullarda 15/01/2012 tarihinden sonra çalışan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline 666 sayılı KHK'ya göre maaş ödenmesini kararlaştırıldı.

İşte komisyon ve Genel Kurul zabıtları

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GEÇEN METNİ

MADDE 31- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kar payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir."

MECLİS GENEL KURULUNDA VERİLEN VE KABUL EDİLEN ÖNERGE

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın çerçeve 31'inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 11'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (b) bendine "pozisyonlarına" ibaresinden sonra gelmek üzere "15/1/2012 tarihinden sonra" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

2/11/2011 tarihli ve 28103 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı KHK'ya eklenen ek 11'inci maddenin 1'inci fıkrasının (b) bendi ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kadro ve pozisyonlarına maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 15/1/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personelinin mali ve sosyal haklarının üst sınırının belirlenmesinde emsal alınacak devlet memuru unvanları belirlenmiştir.

7/11/2015, 16/12/2015 ve 25/3/2016 tarihli resmi gazetelerde yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararları ile sırasıyla murakıp, uzman ve kurul üyesi için 666 sayılı KHK ile yapılmış belirlemeler 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığından iptal edilmiştir. Maddeyle iptal kararlarından önce yürürlükte olan (b) bendi herhangi bir değişiklik yapılmadan yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenlemeyle 15/1/2012 tarihinden sonra söz konusu kurumların kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan iptale konu unvanlardaki personel tekrar madde kapsamına alınmaktadır.

Ancak, ek 11'inci maddenin yürürlük tarihi ile bu tasarıda yeniden düzenlenen (b) bendinin yürürlük tarihi arasındaki farklılıktan dolayı uygulamada herhangi bir tereddüde yol açmamak için (b) bendine, söz konusu maddenin yürürlük tarihine paralel olarak açıklayıcı mahiyette "15/1/2012 tarihinden sonra" ibaresi eklenerek söz konusu unvanlar için iptalden önceki durumun aynen devam etmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmaktadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 3 ay önce - 4 yıl 3 ay önce #13471 Yazan: sermis
Kanun çıkmadan önce Maliye yetkilileri kanun çıktıktan sonra maaşların düşeceğini söylemişti. Ama dikkat ederseniz son dakika önergesi ile 15/01/2012 ibaresini eklettiler. Demek ki ilk hali ile kanun geçse maaşlara dokunulmayacaktı. Burada Maliye Yetkilileri anlayacağınız yanlış bilgi veriyorlar. Tereddüte düşülmesin diye maddeye ibare eklenmez.İbare yasaya göre eklenir. 15/01/2012 ibaresi direkt olarak AYM'den dönecektir. Kimsenin kuşkusu ve tereddütü olmasın.
Son Düzenleme: 4 yıl 3 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 3 ay önce #13472 Yazan: nazli
Kanuna tarih koymasalar bile maaşlar düşerdi. Ek 11 in düzenleme tarihinden dolayı. Kanuna yeniden tarih konması iptale sebep olabilir bence de.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 3 ay önce - 4 yıl 3 ay önce #13475 Yazan: McFLY
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi bir öğretim görevlisinden, sözleşmeli subay ve astsubaya; Bakanlıkların kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsündeki uzman/uzman yardımcılarından, TBMM İdari Teşkilatı personeline kadar çok geniş bir yelpazede kamu personelinin alacakları aylıklar konusunda düzenlemeler getiren 666 sayılı KHK, en yalın ifadesiyle aynı veya benzer kadro ve görevde bulunan kamu personeli arasındaki aylık dengesini sağlamayı amaçlıyordu.

Söz konusu bu “amaç”, temel olarak iki “araç” kullanılarak hayata geçirildi: “ek ödeme sistemi” ve “aylığın belirli bir emsale endekslenmesi”.

Bu çerçevede örneğin düşük miktarlarda aylık alan Üniversite asistanlarına, Bakanlık uzman/uzman yardımcılarına belli oranlar dahilinde hesaplanacak tutarlarda ek ödeme yapılması öngörülerek, aylıklarında ciddi miktarda iyileştirme yapıldı. Bu durum kuşkusuz ki mali hak adaletine ve çalışma barışına ciddi bir katkıda bulundu.

Madalyonun diğer yüzü ise aynı veya benzer kadro ve görevde bulunan tüm kamu personelinin alacağı aylık, belirli bir emsal üzerinde eşitlendi. Bu durum, bazı kurum ve kuruluşlardaki aylıklarda artış anlamına gelirken, bazılarında ise ciddi düşüşler meydana getirdi. Basit bir örnekle somutlaştıralım: Getirilen düzenleme, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda halihazırda çalışan veya sonradan istihdam edilecek olan bir uzman yardımcısı için aylıkta bir iyileştirme anlamı taşıyorken; 2012 yılının başından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’na uzman yardımcısı olarak girecek bir personel için ise halihazırda SPK uzman yardımcısı olarak çalışan bir uzman yardımcısına göre ciddi bir mali düşüş anlamı taşıyordu..

Dolayısıyla aynı bölümlerden mezun, aynı sınavlardan geçerek aynı kurumda işe başlayıp aynı işi yapan; kısacası aynı konumda olan kurum çalışanlarından 2012 öncesi istihdam edilenler ile 2012 sonrasında istihdam edilenler arasında ciddi aylık farklılıklarının doğması, “eşit işe eşit ücret” hedefinin, esasen “eşitlik” ilkesinin karşıtı bir sonuç ortaya çıkardığı yadsınamaz bir gerçektir.

Kurum içi personel arasındaki eşitsizliğin yanında bir diğer sorun ise aynı veya benzer kadroya sahip; ancak farklı kurumlarda çalışan personelin aylıklarının eşitlenmesiydi. Nitekim 666 sayılı KHK ile birlikte ortaya çıkan bir diğer tablo da şu oldu: KPSS’de daha yüksek puan alarak, daha ağır kurum içi yazılı/sözlü sınavlara tabi tutularak, yabancı dil bilgisi gerektiren kurumları kazanarak istihdam edilen personel, nispeten daha hafif bir süreçten geçerek başka bir kurumda benzer kadroya atanan personel ile aynı mali hak rejimine tabi tutuldu. Bu tablo ise daha ağır şartlar dahilinde kamu personeli olan bireyler tarafından eşitsizlik yaratıldığı örneklerle sabittir.

Sonuç olarak mutlak bir eşitlik vurgusuyla çıkılan yolda “eşit işe eşit ücret” hedefi, “eşitsizlik” eleştirilerini sona erdiremedi.. Hukuksal sorunlar ve eleştiriler sadece boyut değiştirmiş oldu.Dün Meclis'ten geçen Torba Yasa'da yapılan son dakika değişikliğini yapanların amacı; Başbakanlık ve Maliyedeki birkaç ezik personelin gazına almaktan başka birşeye yaramaz.Anayasa Mahkemesine götürüldüğünde iptal edileceği kesindir. Mağdur arkadaşlar hiç canınızı sıkmayın,rahatsız olanlar olmaya devam edecekler
Son Düzenleme: 4 yıl 3 ay önce Düzenleyen:McFLY

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.183 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.