logo yeni

calisanlar2 copy

görevde yükselme

  • Bülent89
  • Bülent89 Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Ziyaretçi
5 yıl 6 ay önce #11673 Yazan: Bülent89
görevde yükselme, Bülent89 tarafından oluşturuldu
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA İLAN EDİLEN KADROLARDA BOŞALMA OLMASI HALİNDE ATAMA

Aktif 15 Ağustos 2015. Yayınlanma Görevde Yükselme


Özeti : İlan edilen kadrolarda sonradan boşalmaların olması halinde, ilgililerin istekleri ve atamaya yetkili merciin uygun görmesi şartıyla boş bulunan kadro unvanı için görevde yükselme sınavını kazanarak atamayı bekleyen tüm adaylara duyuru yapılması ve başvuran adaylar arasından puan sıralamasına göre atama yapılması gerektiği hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 26.12.2013 tarih ve Esas No : 2013/1250 Karar No : 2013/12266 sayılı Kararı.

KARAR

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf : ...adına Büro Memurları Sendikası. Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Yozgat İdare Mahkemesi'nce verilen 28.11.2012 günlü, E:2012/514, K:2012/1243 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Serpil Tunç Yetkin

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde İcra Memuru olan davacının, Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne şef olarak atanması talebiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin 10.03.2011 günlü, 3659365 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Yozgat İdare Mahkemesi'nin 28.11.2012 günlü, E:2012/514, K:2012/1243 sayılı kararıyla; görevde yükselme sınavında başarılı olan davacının Yozgat'a atanan kişilerle aynı puanı almış olduğu, bu bakımdan şeflik kadrosuna atanması durumunda objektiflik kriterinin ortadan kalkması gibi bir durumun söz konusu olmayacağı gibi, kurumun şef kadrosunda görev yapacak personele de ihtiyacı olduğu görüldüğünden, davacının Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne şef olarak atanma isteminin objektiflik kriterinin ortadan kalkacağından bahisle reddine ilişkin işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, 580 boş şef kadrosu için yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olan 481 personelin başarı sırasına göre yapılan atama işleminden sonra boşalan kadrolara atama yapılması halinde puan sırasına göre yapılan yerleştirme işlemlerinde uygulanan objektiflik kriterinin ortadan kalkacağını, puanı daha yüksek olan ve Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü tercih edebilecek durumdaki diğer personelin hak kaybına uğrayacaklarını öne sürerek, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 76. maddesinin birinci fıkrasında "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecesine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü yer almaktadır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 41. maddesinde "Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtının görev ve yetkileri, çalışma usûl ve esasları ile Kurum personelinin işe alınma, atanma, yükselme, yer değiştirme, görev, yetki ve sorumlulukları Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir. Bu Kanun gereği çıkarılması gereken yönetmelikler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur." düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan ve 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 5. maddesinde; şef kadrosu görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayılmış; 6. maddesinde; Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıma, en az iki yıl Kurum hizmeti bulunma ve görevde yükselme sınavında başarılı olma şartları ile 7. maddesinde; şef kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, İcra Memuru, Mütercim, Teknisyen veya Hemşire kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunma şartları öngörülmüş; Yönetmeliğin 10. ve devamı maddelerinde ise; görevde yükselme için görevde yükselme eğitimi tamamlandıktan sonra yazılı sınav yapılacağı; 23. maddesinin 1. fıkrasında; yazılı sınavda başarılı olanların atamalarının başarı sırasına göre duyuruda belirtilen boş kadro sayısı kadar en geç üç ay içerisinde yapılacağı, 4. fıkrasında ise; sınavda başarılı olup da atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içerisinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamalarının yapılabileceği, hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde İcra Memuru olarak görev yapan davacının, ilan edilen 580 boş şef kadrosu için 26.12.2010 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavında 73,196 puan alarak başarılı olan 481 personelin içinde yer aldığı ve boş kontenjanlara atanmak için tercih hakkını elde ettiği, ancak 19.02.2011 tarihinde puan sırasına göre yapılan tercih işlemlerinde sıra davacıya geldiğinde Yozgat İline ayrılan 9 kontenjanın tercih edilmiş olması nedeniyle ailevi nedenlerle Yozgat dışında bir ile atanmak istemediği için tercih yapmayarak hakkından vazgeçtiği, Yozgat İli için ayrılan 9 kadroya atanmak için tercihte bulunan 9 kişiden 1'inin şeflik hakkından feragat etmesi üzerine 28.02.2011 tarihli dilekçe ile idareye başvurarak Yozgat İli'ne şef olarak atanan ancak sonradan Yozgat'a atanma hakkından vazgeçen kişilerden dolayı boş kalan şef kadrosuna ya da norm kadro ihtiyacına göre şef ihtiyacı dikkate alınarak Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne şef olarak atamasının yapılması isteminde bulunduğu, davalı idarece ilan edilen 9 kadrodan birinin boşaldığı, ancak atama işlemlerinden sonra boşalan bu kadrolara atama yapılması halinde, puan sırasına göre yapılan yerleştirme işlemlerinde uygulanan objektiflik kriterinin ortadan kalkacağı ve puanı daha yüksek olan ve Yozgat İlini tercih edebilecek durumdaki diğer personelin hak kaybına uğrayacağı gerekçesiyle davacının başvurusunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi ışığında; ilan edilen kadrolarda sonradan boşalmaların olması halinde, ilgililerin istekleri ve atamaya yetkili merciin uygun görmesi şartıyla boş bulunan kadro unvanı için görevde yükselme sınavını kazanarak atamayı bekleyen tüm adaylara duyuru yapılması ve başvuran adaylar arasından puan sıralamasına göre atama yapılacağının anlaşılması gerektiği açıktır.

Olayda, Yozgat İli için ayrılan şeflik kadrosuna atanmak için tercihte bulunan 9 kişiden 1'inin şeflik hakkından feragat etmesi üzerine boşalan bu kadroya, idare tarafından objektif kriterlere uygun olarak görevde yükselme sınavını kazanarak atanamamış olan tüm adayların bilgilendirilmesine yönelik bir duyuru yapılması ve bu duyuru üzerine anılan kadro için başvuracak adaylar arasından en yüksek puana sahip olan adayın atamasının yapılması gerektiğinden, Yozgat dışında bir ile atanmak istemediği için tercih yapmayarak şeflik hakkından vazgeçen davacının, Yozgat İlindeki boşalan bu kadroya atanma istemiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında yasal isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Yozgat İdare Mahkemesi'nce verilen 28.11.2012 günlü, E:2012/514, K:2012/1243 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 26.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


sayın editör

yukarıdaki mahkeme kararına göre boşalan kadrolara kurumun yönetmeliğinde yer alan listenin açıklanmasından sonra 2 yıl veya 6 ay içerisinde yedeklerin atanması şartı devam ediyor mu yoksa mahkeme burada süreyi kaldırmış mı

saygılarımla

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #11675 Yazan: papatya
papatya tarafından görevde yükselme konusunda yanıtlandı
Sayın BÜLENT,

Bu karar, görevde yükselme sınavında yedek listede yer alanlarla ilgili değildir. Davacı , sınavı asil listede kazanmış olup, tercih aşamasındaki işlemlerle ilgilidir.
Mevcut düzenlemeye göre, yedeklerin ataması 6 ayı geçmemek kaydıyla aynı kadro için yeni bir sınav yapılıncaya kadar olabilmektedir.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.134 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.